Företagsansvar

Företagsansvar

Mandatums företagsansvar vilar på vår verksamhets grundpelare: att utöka och trygga kundernas ekonomiska välmåga och tillhandahålla skydd mot risker.

Vi har identifierat tre centrala teman för vårt företagsansvar: ansvarsfull placering, främjande av ansvarsfull personalpraxis i arbetslivet och dess tillämpning i Mandatums egen arbetsgemenskap.

Pengar ger kraft att förändra. Placerare har en inflytelserik roll i att lösa samhälleliga problem och bromsa klimatförändringen. Ansvar är också ett verktyg för avkastningsinriktade placerare.

Det är människorna som avgör. Mandatum har som mål att med sin affärsverksamhet förbättra finländarnas ekonomiska trygghet och främja ett gott arbetsliv.

Ansvar för personalen bäddar för en framgångsrik verksamhet. Personalens välbefinnande är ett av Mandatums strategiska mål.

Pengar är förändringskraft

Vi tror att ansvarsfulla bolag som placeringsobjekt ger bättre avkastning på lång sikt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och mer förutsägbar kostnadsutveckling. Placeringstillgångar som strömmar in i ansvarsfullare företag förbättrar företagens framgångsförutsättningar och sätter press på andra företag att förbättra sina verksamhetsmodeller.

Beaktande av klimatförändringen och effektiv hantering av klimatrisken i placeringsverksamheten är en av tyngdpunkterna för Mandatums placeringsverksamhet. Mandatum har förbundit sig till att mäta och minska kolavtrycket för sina placeringar över tid. Vi har undertecknat FN:s initiativ Montréal Pledge och förbundit oss till att årligen offentliggöra våra placeringars kolavtryck.

Vi samarbetar med WWF Finland för att främja ansvarsfull placering och begränsa klimatförändringen. Mandatum och WWF Finland har utarbetat en guide för ansvarsfull placering för att hantera klimatriskerna.

Läs mer om ansvarsfull placering

Människorna avgör

Ansvar för personalen säkerställer en framgångsrik affärsverksamhet

Strategisk målsättning

Personalens välbefinnande är ett av Mandatums strategiska mål. Personalpolicyn bygger på tanken att man genom att ta hand om sina anställda kan försäkra sig om nöjda kunder och därigenom skapa ännu bättre framgångsförutsättningar för bolaget.

Mandatums ansvar för sina anställda innebär också en trygghet för de anställda och deras familjer i händelse av ekonomiska risker. Vi påverkar våra anställdas ekonomiska välmåga genom att komplettera deras pensionsskydd och erbjuda dem förnuftiga sätt att spara och utöka sin förmögenhet.


Förmåner
  • Fördelar för de anställda med en gruppensionsförsäkring: komplettering av pensionsskyddet säkerställer en bättre inkomstnivå under pensionstiden.
  • Heltäckande försäkringar för olyckor i arbetet och på fritiden har tecknats för hela personalen. Försäkringarna ger de anställda och deras familjer trygghet i händelse av bestående men eller dödsfall till följd av olycksfall. Dessutom har en stor del av personalen livförsäkring och skydd i händelse av arbetsoförmåga.
  • En personalfond erbjuder personalen möjlighet till långsiktigt sparande inom ramen för professionell investeringsverksamhet. Personalfonden är en öppen, transparent och rättvis lösning vars mål är att uppnå vinning på lång sikt. Mandatum uppmuntrar till långsiktigt sparande genom att betala 20 procent mer i premier för de anställda som fonderar sin bonus.

Leda genom exempel

En fungerande företagskultur bottnar i delaktighet, förtroende och gott ledarskap. På Mandatum är satsningen på bolagets företagskultur ett aktivt val och en del av affärsverksamheten, Mandatum erbjuder ju även sina kunder belöningslösningar för personalen.

Målet är att i framtiden allt effektivare utnyttja personalens kunnande och engagemang i verksamhetsutvecklingen. Ett exempel på detta är Mandatums vision för personalansvaret, som säger att de organisationer som lyckas tillgodogöra sig personalens kunnande till fullo klarar sig bäst i framtiden.

De anställdas välbefinnande i fokus

Mandatum fäster särskild uppmärksamhet vid ledning av arbetsförmågan och förmåner med koppling till personalens välbefinnande. Detta långsiktiga arbete har gett resultat: sjukfrånvaron har hållits ner i flera år genom regelbundna satsningar på såväl förebyggande arbetshälsa som arbetsklimat och chefsarbete.

Mandatums anställda har tillgång till omfattande företagshälsovård, som bland annat inkluderar konsultationer med en arbetspsykolog, regelbundna ergonomibesök på arbetsplatsen, specialistläkartjänster och undersökningar gällande kvinno- och manssjukdomar. Verksamhetsmodellen omfattar stöd vid återgången till arbetet efter långvarig sjukledighet samt en förebyggande modell för tidigt ingripande. Samarbetet med producenten av företagshälsovårdstjänster är nära.

Mandatum ger också mångsidigt stöd till de anställdas motionsintressen samt olika arbetsformer och praxis som underlättar vardagen genom att exempelvis erbjuda möjlighet till distansarbete och avgiftsfri hjälp för vård av sjukt barn i tre vardagar.

Företagsansvar i kärnan av Mandatums verksamhet