Företagsansvar

Som ett finansiellt företag vilar Mandatums företagsansvar på hörnstenarna i vår verksamhet: att utöka och trygga kundernas ekonomiska välmåga och tillhandahålla skydd mot risker.

Företagsansvar

Som ett finansiellt företag vilar Mandatums företagsansvar på hörnstenarna i vår verksamhet: att utöka och trygga kundernas ekonomiska välmåga och tillhandahålla skydd mot risker.

Pengar är en förändringskraft

Investerarna har en inflytelserik roll i att bromsa klimatförändringarna. Mandatum har förbundit sig till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och till att minska investeringarnas koldioxidavtryck.

Människorna är avgörande

Mandatum har som mål att med sin affärsverksamhet förbättra finländarnas ekonomiska trygghet och främja ett gott arbetsliv.

Ansvar för de anställda bäddar för en framgångsrik affärsverksamhet

Personalens välbefinnande är ett av Mandatums strategiska mål.

Pengar är förändringskraft

Vi förutsätter att våra investeringsobjekt agerar ansvarsfullt.

Ansvarsfulla investeringar utgör en viktig del av hela vår investeringsprocess och vi gör investeringar i objekt som uppfyller fastställda kriterier. Vi tror att ansvarsfulla bolag som investeringsobjekt ger en bättre avkastning på lång sikt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling.

Beaktandet av klimatförändringarna och en effektiv hantering av klimatriskerna i investeringsverksamheten hör till insatsområdena i Mandatums investeringsverksamhet. Mandatum har förbundit sig att mäta och minska koldioxidavtrycket i sina investeringar. Vi har undertecknat FN-initiativet Montréal Pledge och förbundit oss att årligen publicera koldioxidavtrycket i våra investeringar. 

Mandatum ingår i den internationella investerarkoalitionen Portfolio Decarbonization Coalition (PDC). Koalitionen har som mål att minska koldioxidavtrycket globalt, styra tillgångar till klimatsmarta företag och utveckla metoder för att minska investeringarnas koldioxidavtryck.

Vi samarbetar med WWF Finland för att främja ansvarsfulla investeringar och stävja klimatförändringarna. Mandatum och WWF Finland har sammanställt en guide för ansvarsfulla investeringar med fokus på hantering av klimatrisker (på finska). 

Mandatum investerar kundernas tillgångar ansvarsfullt och integreringen av hållbarhetsrisker (på finska) utgör en viktig del av riskhanteringsprocessen. Vi har infört en hållbarhetsanalys som ett led i våra investeringsprocesser och vi följer aktivt upp investeringsobjekten i våra portföljer. 

Läs mer om ansvarsfull placering

Mandatum har åtagit sig att främja FNs mål för hållbar utveckling. De utvalda FN-målen är särskilt viktiga när det gäller vår verksamhet och dess påverkan.

Goal_3.png Goal_8.png Goal_13.png


Människorna är avgörande

Ansvar för de anställda bäddar för en framgångsrik affärsverksamhet

Vårt strategiska mål

Redan 2008 sattes personalnöjdheten till ett av Mandatums strategiska mål och bolaget har redan elva år i följd valts till en av de bästa arbetsplatserna i Finland (2010–2021). Vår personalpolicy bygger på tanken att man genom att ta hand om sina anställda kan försäkra sig om nöjda kunder och därigenom skapa ännu bättre framgångsförutsättningar för bolaget.

Leda genom exempel

En fungerande företagskultur bottnar i delaktighet, förtroende och gott ledarskap. På Mandatum är satsningen på bolagets företagskultur och motivering av personalen ett aktivt val och en del av affärsverksamheten, eftersom Mandatum också erbjuder sina kunder lösningar för belöning av personalen.
Att leda genom exempel speglar Mandatums vision för personalansvaret, enligt vilken de organisationer klarar sig bäst i framtiden som lyckas tillgodogöra sig personalens kunnande till fullo.

De anställdas välbefinnande i fokus

Mandatum fäster särskild uppmärksamhet vid ledning av arbetsförmågan och förmåner som hänför sig till personalens välbefinnande. Detta långsiktiga arbete har gett resultat: sjukfrånvaron har flera år hållits låg genom regelbundna satsningar på såväl förebyggande arbetshälsa som arbetsklimat och chefsarbete.

Läs mer på Mandatums rekryteringssidor

Grunden för vårt arbete

Vill du veta mer?

Utöver vår egen företagsansvarsrapport rapporterar vi årligen om vårt företagsansvar också inom ramen för Sampokoncernens rapportering. Rapporterna redogör för vår verksamhet med perspektiv på miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar (på engelska).

Vill du veta mer?

Utöver vår egen företagsansvarsrapport rapporterar vi årligen om vårt företagsansvar också inom ramen för Sampokoncernens rapportering. Rapporterna redogör för vår verksamhet med perspektiv på miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar (på engelska).

SAMPOKONCERNENS HÅLLBARHETSRAPPORT MANDATUMS FÖRETAGSANSVARSRAPPORT