Anmälan om misstänkt missbruk (whistleblowing)

Mandatum-koncernen (”Mandatum”) har förbundit sig att följa lagar, rekommendationer givna av myndigheter, bestämmelser och etiska principer som rör den finansiella sektorn i sin verksamhet. Mandatum tillämpar övervaknings- och verksamhetsriktlinjer och processer för att upptäcka och förhindra missbruk och brott. Trots effektiv intern övervakning kan dock missbruk och brott förekomma. Vi vill känna till dessa och ingripa i sådant förfarande.

När ska jag rapportera till whistleblowingkanalen?

Vår whistleblowingkanal är avsedd för rapportering av brott som faller inom tillämpningsområdet för lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (visselblåsarlagen) (1171/2022). I kanalen kan du bland annat anmäla om misstänkta missbruk och brott inom följande ämnesområden:

  • finansiella tjänster, produkter och marknader,
  • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism,
  • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse,
  • konsumentskydd,
  • skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Vi uppmanar våra intressentgrupper och vår personal att rapportera eventuella arbetsrelaterade missbruk och brott som de upptäcker till vår visselblåsarkanal.

Observera att Mandatums whistleblowingkanal inte är avsedd för kundrespons, reklamationer eller för att behandla arbetsrättsliga ärenden.

För kundrespons och kontaktförfrågningar Respons – Mandatum Life

Hur rapporterar jag?

Vi uppmuntrar dig att rapportera öppet och om du så önskar, meddela oss ditt namn och dina kontaktuppgifter. Sekretessen gäller även när anmälaren uppger sin identitet. Du kan också göra en anonym anmälan i vårt system, som administreras av en extern samarbetspartner. Du kan också spara dokument i whistleblowing-systemet som underlag för din anmälan. Systemet är inte anslutet till Mandatum-koncernens IT-system och lagrar inte IP-adresser eller annan information på vars basis går att identifiera personen som skickat meddelandet.

 

Länk till https://report.whistleb.com/sv/mandatumlife