Om bolaget

Mandatum är en expertkoncern inom finansbranschen. För våra kunder och ägare är vi mer än summan av våra delar. 

Mandatum är ett solitt och välrenommerat finansbolag som ingår i den nordiska försäkringskoncernen Sampo. Mandatums uppdrag är att skapa mervärde för kunderna, personalen och samhället samt att öka ägarvärdet för Sampokoncernen

Mandatum kombinerar expertis inom placeringar och livförsäkringar och erbjuder sina kunder heltäckande tjänster inom kapitalförvaltning, sparande och placeringar, belönings- och lojalitetsprogram samt pensions- och personförsäkringstjänster.

Mandatumkoncernen har två affärsområden: livförsäkringar och kapitalförvaltning. Mandatum Life (Mandatum Livförsäkringsaktiebolag) erbjuder sina privat- och företagskunder tjänster inom kapitalförvaltning, belöning, pensioner och personförsäkringar. Mandatum Asset Management är ett värdepappersföretag som kombinerar fondverksamhet, diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning samt en kapitalförvaltningstjänst som produceras för Sampokoncernen.

Nyckeltal 2021*

Resultat före skatt 247 miljoner euro (154)

Förvaltade kundtillgångar 11,1 miljarder euro (9,2)

Solvensgrad 192 % (188)

Personal i genomsnitt 638 (576)

Privatkunder 300 000

Företags- och institutionskunder 20 000


*Nyckeltalen för 2021 avser Mandatum Life. Mer ekonomisk information om Mandatum för placerare återfinns på Sampo Abp:s webbplats.

 

Mandatumkoncernens organisationsstruktur

 

Mandatum organisaatiokaavio sv.png

Läs mer om Mandatumkoncernens dotterbolag »

Läs mer om Sampokoncernens organisation »


 

Ekonomiska uppgifter om Sampokoncernen

Mandatumkoncernens moderbolag är Mandatum Holding Ab, som är ett helägt dotterbolag till Sampo Abp. Sampo Abp är noterat på Nasdaq Helsinki och utgör moderbolag för Sampokoncernen.

Sampokoncernens ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Sampos webbplats. Sampo ger årligen ut två delårsrapporter, en halvårsrapport och en bokslutskommuniké. Dessutom publicerar Sampo andra årliga rapporter i enlighet med finska lagar och förordningar

Läs mer på Sampos webbplats (på engelska):

Sampokoncernen 

Ekonomiska rapporter 

Årsrapporter för 2021 

Arkiv över Sampos årsberättelser 

Mandatum Asset Managements årsberättelse 2021 »
Mandatum Lifes årsberättelse 2021»

 

Vision och värderingar

Mandatum är en expertkoncern inom finansbranschen som är mer än summan av sina delar.

Mandatumkoncernens uppdrag är att skapa mervärde för sina intressenter genom att kombinera specialistkunskap inom placeringar och livförsäkringar.

Bolagets värderingar:

  • Nytta för kunden
  • I samlad trupp
  • Överlägset aktivast
  • Modigt annorlunda
  • Rättframhet
  • Segervilja

Vi agerar även i enlighet med Sampokoncernens värderingar: etik, lojalitet, öppenhet och företagsamhet. 

Förvaltning

Mandatum följer god förvaltningssed i enlighet med lagstiftningen som rör försäkrings- och finansbranschen samt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Som en del av Sampokoncernen följer vi till tillämpliga delar även den finska koden för bolagsstyrning som tagits fram av Värdepappersmarknadsföreningen.

Läs mer om bolagsstyrning inom Sampokoncernen »

Läs mer om Mandatums principer för påverkan och ägarstyrning »

Riskhantering på Mandatum

Mandatums principer för riskhantering tar hänsyn till varje koncernbolags verksamhet och regleringen de är föremål för. Mandatum iakttar dessutom Sampokoncernens riskhanteringsprinciper, där de särdrag hos livförsäkringsbolag som också gäller Mandatum har beaktats.

Läs mer om Mandatum Lifes riskhantering i vår årsberättelse »

Intern revision

Mandatums interna revision är en funktion som är oberoende av den egentliga affärsverksamheten och som har i uppgift att objektivt utvärdera och säkerställa organisationens verksamhet. Målet med den interna revisionen är att skapa mervärde för organisationen samt att effektivera dess verksamhet. Mandatums styrelse fastställer årligen en verksamhetsplan för den interna revisionen.

Mandatums interna revision är en del av Sampokoncernens interna revision. Sampokoncernens interna revision leds av en revisionsdirektör som rapporterar till koncernchefen, koncernens ledningsgrupp samt styrelsens revisionsutskott.

Sampokoncernens interna revision »

Rapporter om bolagets solvens och ekonomiska ställning:
2021 »
2020 »
2019 »
2018 »
2017 »

Företagsansvar

Mandatums företagsansvar vilar på hörnstenarna i dess verksamhet: att utöka och trygga kundernas ekonomiska välmåga och tillhandahålla skydd mot risker.

Läs mer om företagsansvar

Affärspartner

Mandatum betjänar sina kunder genom sin egen kundtjänst och webbtjänst, men även via systerbolagen If Skadeförsäkring och Danske Bank.

Mandatum här även ett nära samarbete med Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. Kalevas gruppliv- och olycksfallsförsäkringar säljs via If till medlemmar i tjänstemanna- och löntagarorganisationer som omfattas av samarbetsavtal.

Mandatum samarbetar även med Nordea och Ömsesidiga Arbetspensionsbolaget Varma.

Ledning och styrelse