Mandatum Life är ett av de mest solida och ansedda finansbolagen i Finland och en del av den framgångsrika Sampokoncernen. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom kapitalförvaltning, besparing och investering, belöning och engagemang samt personriskförsäkring.

Mandatum Life har cirka 300 000 privatkunder och 20 000 företagskunder. Utöver Finland är vi också verksamma i Norden och Baltikum.

Nyckeltal 2020

Premieinkomst för egen räkning:

1 051 miljoner € (1 596)

Resultat före skatt:

154 miljoner € (280)

Avkastning på eget kapital:

14,4 % (23,5)

Kapitaltäckningsgrad:

188 % (194), utan beaktande av övergångsbestämmelserna 159 % (159)

Intäkter av placeringsverksamheten:

6,5 % (9,2), för det separerade beståndet 1,5 % (6,4)

Medelantal anställda:

576 (563)

 

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag ägs av Sampo Abp, som noteras på Nasdaq OMX Helsingfors. Den finansiella informationen som berör Mandatum Life och som riktar sig till investerare finns i sin helhet på Sampo Abp:s webbplats.

Läs mer på Sampo Abp:s webbplats (på engelska):
Sampo Abp:s kvartalsrapporter »
Sampo Abp:s rapportter, 2020 »
Sampo Abp:s börs- och pressmeddelanden »

Vision och värderingar

 

Administration

Mandatum Life iakttar god förvaltningssed som baserar sig på lagstiftningen om försäkringsbranschen samt Finansinspektionens bestämmelser och föreskrifter. Som en del av Sampokoncernen följer vi den finska koden för bolagsstyrning (Corporate Governance).

Läs mer om Sampokoncernens förvaltning och styrning (på engelska) »

Mandatum Lifes riskhantering

Mandatum Life iakttar Sampokoncernens riskhanteringsprinciper, där de särdrag hos livförsäkringsbolag som också gäller Mandatum Life har beaktats. I Mandatum Lifes dotterbolag i Baltikum iakttas motsvarande principer i fråga om riskhantering.

Intern revision

Mandatum Lifes interna revision är en funktion som är oberoende av den egentliga affärsverksamheten och som har i uppgift att objektivt utvärdera och säkerställa organisationens verksamhet. Målet med den interna revisionen är att skapa mervärde för organisationen samt att effektivera dess verksamhet. Mandatum Lifes styrelse fastställer årligen en verksamhetsplan för den interna revisionen.

Mandatum Lifes interna revision är en del av Sampokoncernens interna revision. För koncernens interna revision ansvarar en revisionsdirektör som rapporterar till koncernchefen, koncernens ledningsgrupp samt styrelsens revisionsutskott.

Läs mer om Mandatum Lifes riskhantering i vår verksamhetsberättelse (på engelska) »
Sampokoncernens interna revision (på engelska) »

Rapporter om bolagets solvens och finansiella ställning (på engelska) »
Rapport om bolagets solvens och finansiella ställning 2020 (på engelska) »
Rapport om bolagets solvens och finansiella ställning 2019 (på engelska) »
Rapport om solvens och finansiell ställning 2020 (sammanfattning) »

Ledning och styrelse

Företagsansvar

Mandatum Lifes företagsansvar vilar på hörnstenarna i dess verksamhet: att utöka och trygga kundernas ekonomiska välmåga och tillhandahålla skydd mot risker.

Läs mer om företagsansvar

Koncernen och samarbetspartner