Mandatum är ett av de mest solida och ansedda finansbolagen i Finland och en del av den framgångsrika Sampokoncernen. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom kapitalförvaltning, besparing och investering, belöning och engagemang samt personriskförsäkring.

 

Mandatum-koncernen har två affärsområden, livförsäkring och kapitalförvaltning. Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life) ansvarar för livförsäkringsverksamheten i Finland och Baltikum. Kapitalförvaltningens dotterbolag heter Mandatum Asset Management Ab. 

Mandatum har cirka 300 000 privatkunder och 20 000 företagskunder. Utöver Finland är vi också verksamma i Norden och Baltikum.

Nyckeltal 2020

Premieinkomst för egen räkning:

1 367 miljoner € (1 051)

Resultat före skatt:

247 miljoner € (154)

Avkastning på eget kapital:

18,4 % (14,4)

Kapitaltäckningsgrad:

190 % (188)

Intäkter av placeringsverksamheten:

10,2 % (6,5)

Medelantal anställda:

638 (576)

 

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag ägs av Sampo Abp, som noteras på Nasdaq OMX Helsingfors. Den finansiella informationen som berör Mandatum och som riktar sig till investerare finns i sin helhet på Sampo Abp:s webbplats.

Läs mer på Sampo Abp:s webbplats (på engelska):
Sampo Abp:s kvartalsrapporter »
Sampo Abp:s rapportter, 2021 »
Sampo Abp:s börs- och pressmeddelanden »

* Nyckeltal för 2020 gäller för Mandatum Life. Den finansiella informationen för investerare finns i sin helhet tillgänglig på Sampo Abp:s webbplats.

Vision och värderingar

 

Administration

Mandatum iakttar god förvaltningssed som baserar sig på lagstiftningen om försäkringsbranschen samt Finansinspektionens bestämmelser och föreskrifter. Som en del av Sampokoncernen följer vi den finska koden för bolagsstyrning (Corporate Governance).

Läs mer om Sampokoncernens förvaltning och styrning (på engelska) »

Mandatums riskhantering

Mandatum iakttar Sampokoncernens riskhanteringsprinciper, där de särdrag hos livförsäkringsbolag som också gäller Mandatum har beaktats. I Mandatums dotterbolag i Baltikum iakttas motsvarande principer i fråga om riskhantering.

Intern revision

Mandatums interna revision är en funktion som är oberoende av den egentliga affärsverksamheten och som har i uppgift att objektivt utvärdera och säkerställa organisationens verksamhet. Målet med den interna revisionen är att skapa mervärde för organisationen samt att effektivera dess verksamhet. Mandatums styrelse fastställer årligen en verksamhetsplan för den interna revisionen.

Mandatums interna revision är en del av Sampokoncernens interna revision. För koncernens interna revision ansvarar en revisionsdirektör som rapporterar till koncernchefen, koncernens ledningsgrupp samt styrelsens revisionsutskott.

Läs mer om Mandatums riskhantering i vår verksamhetsberättelse (på engelska) »
Sampokoncernens interna revision (på engelska) »

Rapport om solvens och finansiell ställning 2021 (sammanfattning) »

Rapport om bolagets solvens och finansiella ställning 2021 (på engelska) »
Rapport om bolagets solvens och finansiella ställning 2020 (på engelska) »
Rapport om bolagets solvens och finansiella ställning 2019 (på engelska) »

Ledning och styrelse

Företagsansvar

Mandatums företagsansvar vilar på hörnstenarna i dess verksamhet: att utöka och trygga kundernas ekonomiska välmåga och tillhandahålla skydd mot risker.

Läs mer om företagsansvar

Koncernen och samarbetspartner