Käyttöehdot

Mandatum Lifen Internet-sivujen ja sähköisten palveluiden käyttöehdot (voimassa 15.1.2019 alkaen)

1. Yleistä käyttöehdoista

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Mandatum Lifen Internet-sivuilla ja sähköisissä palveluissa (”Palvelu”) asioiviin käyttäjiin. Näissä ehdoissa ”Verkkopalvelulla” tai ”Verkkopalveluilla” tarkoitetaan tunnistautumista edellyttävää sähköistä palvelua sisältäen Mandatum Lifen tarjoamat mobiilisovellukset ja työpöytäsovellukset.

Mandatum Lifen yllä mainitun Palvelun käyttäjiä ovat Mandatum Life -konserniin kuuluvien yhtiöiden (”Mandatum Life”) asiakkaat. Mandatum Life tarjoaa Verkkopalveluitaan Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan asiakkaille siltä osin, kun Mandatum Life hoitaa Kalevan puolesta vakuutuspalveluita.

Mandatum Life Palvelut Oy tarjoaa eläkepalveluita tietyille eläkesäätiöille ja -kassoille, jolloin näiden toimintapiiriin kuuluvat henkilöt voivat olla Palveluiden käyttäjiä. Mandatum Life Palvelut Oy tarjoaa myös palkitsemispalveluita palkkiorahastoille, jolloin palkkiorahaston jäsenet voivat olla Palveluiden käyttäjiä. Yhteisöasiakkaan edustaja asioidessaan edustamansa yhtiön puolesta on näissä ehdoissa mainittujen Palveluiden käyttäjä.

Trader-palvelu on Mandatum Lifen tarjoama, Saxo Bank A/S:n (”Saxo”) kaupankäyntiteknologiaan perustuva sijoittamispalvelu kaikille suomalaisille sijoittajille. Mandatum Life tunnistaa Verkkopalvelun kautta Trader-palvelun käyttäjän ja välittää tunnistamistiedot Saxolle.

Lisäksi näitä Käyttöehtoja voidaan soveltaa muiden kuin edellä mainittujen Mandatum Life -konserniin kuuluvien yhtiöiden verkon kautta tarjottaviin palveluihin. Mikäli kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan näitä Käyttöehtoja, kolmas osapuoli mainitaan nimenomaisesti.

Asiointikanava Käyttäjä
Internet-sivut www.mandatumlife.fi sekä www.mandatumtrader.fi Avoin kaikille käyttäjille
Internet-sivujen chat Avoin kaikille käyttäjille
Verkkopalvelu osoitteessa www.mandatumlife.fi • Mandatum Lifen asiakkaille
• Kalevan asiakkaille
• Mandatum Life Palvelut Oy:n Eläkepalveluiden ja Palkitsemispalveluiden käyttäjille
Verkkopalvelu osoitteessa www.mandatumtrader.fi • Trader-palvelun asiakkaille
ML Rahat -mobiilisovellus (mobiilipalvelut) • Mandatum Lifen asiakkaille
• Kalevan asiakkaille
• Mandatum Life Palvelut Oy:n Eläkepalveluiden ja Palkitsemispalveluiden käyttäjille

TraderGO- ja TraderONE -mobiilisovellukset

Trader PRO -työpöytäsovellus

• Trader-palvelun asiakkaille


• Trader-palvelun asiakkaille

2. Käyttöehtoihin sitoutuminen

Palveluiden käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen asiointia. Palveluita käyttämällä Palveluiden käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palveluiden käyttö ei ole sallittua, mikäli Palveluiden käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja. Verkkopalvelussa Palveluiden käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ensimmäisen asiointikertansa yhteydessä. Asiointi Palvelussa voi tapahtua käyttäen soveltuvia tietoliikenneyhteyksien päässä olevia päätelaitteita kuten pöytätietokoneita, kannettavia tietokoneita, tabletteja ja älypuhelimia. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottavat Palvelut voivat erota toisistaan sekä sisällöltään että toiminnoiltaan. Mandatum Lifen Internet-sivuilla (www.mandatumlife.fi ja www.mandatumtrader.fi) annetaan neuvoja päätelaitteiden vaatimuksiin liittyen.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Mandatum Lifen ja muiden palveluntarjoajien sopimusehtoja ja ohjeita käyttäessään muun palveluntarjoajan tarjoamia palveluita ja tehdessään sopimuksen muun palveluntarjoajan kanssa, mikäli muun palveluntarjoajan palvelu tarjotaan Mandatum Lifen Verkkopalveluissa tai niiden avulla.

Verkkopalvelua koskevat Käyttöehdot eivät ole osa vakuutussopimusta tai muutakaan palvelusopimusta, jonka osapuolena on käyttäjä tai henkilö, jonka eduksi sopimus on solmittu. Verkkopalvelussa käytettävään palveluun sovelletaan ensisijaisesti kyseistä palvelua koskevia vakuutusehtoja ja muita sopimusehtoja.

3. Yleistä Internet-sivuista ja Verkkopalvelusta

Seuraavana käsitellään eri viestintäkanavia, joihin nämä käyttöehdot soveltuvat. Palveluiden käyttäjän tulee huomioida, että Mandatum Life ei suosittele välittämään henkilötietoja avoimien verkkojen kautta kulkevissa viesteissä, kuten chat-viesteissä tai suojaamattomissa sähköposteissa. Palveluiden käyttäjän tulee välttää arkaluonteisten tietojen kirjoittamista myös avoimiin tekstikenttiin myös suojattuja yhteyksiä käyttäessä, ellei kyseessä ole nimenomaan näille tiedoille tarkoitettu kenttä esimerkiksi korvaushakemuksessa.

3.1 Internet-sivut

Internet-sivut tarjoavat tietoa Mandatum Life -konserniyhtiöistä ja niiden palveluista sekä mahdollisuuden antaa palautetta ja ottaa yhteyttä yhtiöihin. Internet-sivuilta löytyy muun muassa lisätietoa henkilötietojen käsittelystä.

3.2 Verkkopalvelu

Verkkopalvelu on Mandatum Lifen tuottama palvelukokonaisuus, jonka avulla Verkkopalvelun käyttäjä voi asioida tunnistautuneena yksityishenkilönä tai yhteisön edustajana.

3.3 Mobiilisovellus

Kohdan 1 taulukossa Asiointikanavat ja käyttäjät on määritetty sovellukset, joiden avulla Palveluiden käyttäjä voi asioida yksityishenkilönä tai yhteisön edustajana tableteilla ja älypuhelimilla. Palveluiden käyttäjä voi ottaa mobiilisovelluksen käyttöön, jos hänellä on voimassa oleva verkkopalvelusopimus.

3.4 Chat-viestintä

Mandatum Life tarjoaa chat-viestintää erilaisten sähköisten palveluiden kautta. Verkkopalvelussa käyttäjän viestintä tapahtuu tunnistautuneena. Henkilön henkilöllisyyttä ei varmisteta hänen asioidessaan avoimien verkkosivujen kautta.

3.5 Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palveluiden käyttäjä hankkii omalla kustannuksellaan Verkkopalvelun ja Internet-sivujen käyttöä varten tarvittavat päätelaitteet, ohjelmat, tunnukset ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokuluista, toimivuudesta ja yhteensopivuudesta Verkkopalvelun ja Internet-sivujen kanssa. Mandatum Life ja Palveluiden käyttäjä vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä asianmukaisesta tietoturvasta. Palveluiden käyttäjän on huolehdittava käyttämiensä päätelaitteiden, ohjelmien ja tietoliikenneyhteyksien suojaamisesta luvatonta käyttöä vastaan ja estettävä Verkkopalveluiden tunnistautumistietojen tai Verkkopalveluissa olevien tietojen paljastuminen.

Mandatum Life ei vastaa yleisissä tietoverkoissa tai Palveluiden käyttäjän käyttämässä tietoverkossa tai päätelaitteessa hävinneen tai muuttuneen tiedon aiheuttamasta vahingosta. Mandatum Lifella on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen, jos Palveluiden käyttäjän käyttämät päätelaitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat vaaraa tai häiriötä Mandatum Lifen tietojärjestelmien toimivuudelle tai Verkkopalveluiden turvallisuudelle.

4. Internet-sivuja koskevat erityisehdot

4.1 Internet-sivujen saatavuus

Internet-sivut ovat käytettävissä siinä laajuudessa kuin Mandatum Life ne kulloinkin tarjoaa. Mandatum Life ei takaa Internet-sivujen oikeellisuutta tai virheettömyyttä tai sitä, että Internet-sivut olisivat keskeytyksettä tai virheettömästi saatavilla. Mandatum Life pidättää oikeuden rajoittaa Internet-sivujen käyttöä sekä tehdä muutoksia Internet-sivuille.

4.2 Linkit kolmannen tahon tarjoamille www-sivustoille

Mandatum Lifen Internet-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessään tällaisille sivuille Palveluiden käyttäjän on tutustuttava mahdollisiin käyttöehtoihin ja hyväksyttävä ne ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille Palveluiden käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole Mandatum Lifen hallinnassa, eikä Mandatum Lifellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Mandatum Life ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Mandatum Lifen ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Mandatum Lifen sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Mandatum Life millään lailla ottaisi kantaa niillä mainittuihin tuotteisiin ja palveluihin.

5. Verkkopalvelua koskevat erityisehdot

5.1 Tunnisteiden käyttäminen

Mandatum Life tunnistaa käyttäjän tämän asioidessa Verkkopalvelussa osoitteissa www.mandatumlife.fi ja www.mandatumtrader.fi sekä Mandatum Lifen kulloinkin tarjoamissa mobiilisovelluksissa Mandatum Lifen hyväksymillä tunnisteilla. Tunnisteiden käyttö vastaa asiakkaan tunnistamista perinteisestä henkilöllisyyttä osoittavasta asiakirjasta.

Verkkopalvelun käytön edellytyksenä on, että Palveluiden käyttäjällä on tarvittavat Mandatum Lifen hyväksymät käyttäjäkohtaiset pankki- tai muut tunnisteet.

Mikäli Mandatum Life tarjoaa sovelluksia Verkkopalvelun käyttöä varten muulle päätelaitteelle kuin tietokoneelle, kuten älypuhelimelle tai muulle mobiililaitteelle, tulee käyttäjän käyttää Mandatum Lifen hyväksymää tapaa kirjautua Verkkopalveluun. Ensimmäisen mobiilisovellukseen kirjautumisen yhteydessä käyttäjän tulee käyttää Mandatum Lifen luomaa käyttäjätunnusta ja luoda palvelua varten salasana, joka täyttää Mandatum Lifen vaatimukset. Mandatum Lifen hyväksymillä laitteilla käyttäjällä on lisäksi mahdollisuus ottaa käyttöön biometrinen tunnistautuminen. Ennen biometrista tunnistautumista käyttäjän tulee hyväksyä biometrista tunnistautumista koskevat ehdot.

Käyttäjä vastaa kaikista toimeksiannoista ja viesteistä, jotka on tehty tai lähetetty käyttäjän tunnisteella. Verkkopalvelun edellyttämällä tavalla annetut tunnistetiedot vastaavat käyttäjän allekirjoitusta. Kaikki toimeksiannot, kuten hakemukset, sopimukset, Verkkopalvelun kautta lähetetyt viestit ja muut tahdonilmaisut, jotka on tehty Verkkopalvelussa, sitovat käyttäjää sekä tahoa, jota käyttäjä edustaa.

Käyttäjä sitoutuu säilyttämään tunnisteet huolellisesti tunnisteet myöntäneen pankin, Mandatum Lifen tai muun palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä vastaa Verkkopalvelun tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä, jos

1) Käyttäjä on luovuttanut Verkkopalvelun tunnisteet tai laitteen, jolla päästään Verkkopalveluun;

2) Verkkopalvelun tunnisteiden katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu Käyttäjän huolimattomuudesta; tai

3) Käyttäjä on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuuden tunnisteet myöntäneelle palveluntarjoajalle (esimerkiksi tunnisteet myöntäneelle pankille tai Mandatum Lifelle) Verkkopalvelun tunnisteiden katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivästystä sen havaittuaan.

Jos Palveluiden käyttäjällä on syytä epäillä tunnisteiden, niihin liittyvän salaisen tunnusluvun tai laiteen kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun, hänen on toimittava tunnisteet myöntäneen pankin ja Mandatum Lifen ohjeiden mukaisesti. Pankin tunnisteiden sulkemisesta vastaa ne myöntänyt pankki.

Palveluiden käyttäjä on vastuussa tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä siihen saakka, kunnes tunnisteet on poistettu käytöstä ne myöntäneen pankin, Mandatum Lifen tai muun palveluntarjoajan toimesta. Palveluiden käyttäjä voi sulkea Mandatum Lifen myöntämät mobiilipalvelun tunnukset Verkkopalvelun Omat tiedot -sivulla. Pankin tunnisteiden sulkeminen ei automaattisesti estä Mandatum Lifen myöntämien mobiilipalvelun tunnusten käyttöä. Palveluiden käyttäjä voi pyytää sulkemaan Mandatum Lifen myöntämät tunnukset soittamalla asiakaspalveluun asiakaspalvelun aukioloaikana.

Biometrisiä tunnisteita käytettäessä käyttäjän tunnistaminen tapahtuu käyttäjän päätelaitteella. Biometristä tunnistetta ei välitetä tai tallenneta Mandatum Lifen järjestelmiin, eikä Mandatum Life pääse poistamaan käytöstä biometrisia tunnisteita käyttäjän päätelaitteesta. Biometrisen tunnisteen poistamisesta vastaa käyttäjä.

Mandatum Life kehottaa käyttäjää tutustumaan tietoturvaohjeisiin, jotka löytyvät Mandatum Lifen Internet-sivuilta ja käytössä olevasta mobiilisovelluksesta.

Asiakas voi asioida Mandatum Lifen kanssa postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai Verkkopalvelussa. Mandatum Life ei koskaan kysy sähköpostitse Palveluiden käyttäjän henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten tunnuslukuja, henkilötunnusta tai verkkopankin kirjautumistietoja. Mandatum Life ei myöskään koskaan lähetä sähköpostia, joka johtaisi suoraan verkkopalvelumme kirjautumissivulle, vaan Mandatum Life opastaa aina kirjautumaan Verkkopalveluun yhtiön Internet-sivujen kautta.

Asiakaspalvelu neuvoo ongelmatilanteissa.  

5.2 Verkkopalvelun saatavuus ja käyttökatkot

Verkkopalvelu eri päätelaitteilla on Palveluiden käyttäjän käytössä siinä laajuudessa kuin Mandatum Life sen kulloinkin tarjoaa.

Palveluiden käyttäjän antamat toimeksiannot Mandatum Lifelle tehdään niiden saapumisjärjestyksessä. Uutta samaa sopimusta koskevaa toimeksiantoa, kuten sijoitussidonnaisen vakuutuksen rahastonvaihtoa, ei voi tehdä ennen kuin edellinen toimeksianto on kokonaan suoritettu. Muutoin toimeksiantojen toteuttamisessa noudatetaan vakuutus- tai palvelukohtaisia sopimusehtoja.

Mandatum Life ja kolmannet osapuolet, joiden palveluun Mandatum Life tarjoaa pääsyä, eivät takaa, että Verkkopalvelut ovat palvelun käyttäjän käytössä keskeytyksettä.

Mandatum Lifella on oikeus rajoittaa tai keskeyttää Verkkopalvelun käyttö suunniteltuja huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten ilmoittamatta siitä etukäteen. Mandatum Life pyrkii ilmoittamaan tiedetyistä huolto- tai muista käyttökatkoista hyvissä ajoin etukäteen. Järjestelmien huoltotyöt voivat aiheuttaa palvelukatkoja, joista annetaan tietoja Palvelussa. Käyttö voi kuitenkin olla tilapäisesti estynyt häiriön tai muun vastaavan syyn johdosta, jolloin Mandatum Life pyrkii ilmoittamaan käytön keskeytyksistä mahdollisimman pian.

Mandatum Lifella on oikeus tehdä palveluvalikoimaan, palvelujen laajuuteen, käytettävien päätelaitteiden vaatimuksiin ja sisältöön muutoksia. Mandatum Life ilmoittaa muutoksista Verkkopalvelussa.

Mandatum Lifella on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun tarjoaminen ja jättää Mandatum Lifelle annettu toimeksianto täyttämättä, mikäli:

  1. Palveluiden käyttäjä ei noudata Verkkopalvelua koskevia ehtoja,
  2. asiakas haetaan konkurssiin tai velkajärjestelyyn,
  3. Palveluiden käyttäjä kuolee tai hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitetaan,
  4. on syytä epäillä, että Palveluiden käyttäjän päätelaitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Verkkopalvelun turvallisuuden,
  5. Palveluiden käyttäjä on ilmoittanut, että tunnuksia on käytetty Verkkopalveluissa oikeudettomasti tai että ne oletettavasti ovat joutuneet sivullisen haltuun,
  6. toinen Palveluiden käyttäjä/asiakas on peruuttanut toiselle antamansa valtuutuksen, tai
  7. on syytä epäillä, että Verkkopalvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai muutoin tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa Palveluiden käyttäjälle, Mandatum Lifelle tai sivulliselle.

Mandatum Life ilmoittaa käytön estymisestä ja annetun toimeksiannon täyttämättä tai käsittelemättä jättämisestä Palvelun käyttäjälle mahdollisimman pian saatuaan tiedon estymisestä, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua. Ilmoitusta ei tehdä, jos ilmoituksen tekeminen vaarantaisi Verkkopalvelun luotettavuuden tai turvallisuuden tai jos sen tekeminen on laissa kielletty.

Verkkopalvelu on käyttävissä käyttäjälle kunnes hänen pääsy Verkkopalveluun on estetty.

5.3 Viestintä käyttäjälle

Mandatum Lifella on oikeus lähettää Palveluiden käyttäjälle tarvittaessa viestejä Palveluiden käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon. Mandatum Lifen lähettämän viestin katsotaan tulleen perille, kun se on jätetty sähköisesti toimitettavaksi perille tai on muuten tarkoituksenmukaisesti lähetetty.

Saxon tiedotteet ja viestit eivät välity Mandatum Lifen Verkkopalveluihin, joten Saxon kaupankäyntialustan asiakkaiden tulee seurata Saxon viestintää Saxon ohjeiden mukaisesti.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Mandatum Life ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

5.4 Vastuu asioinnista

Käyttäjä on vastuussa kaikista toimista, jotka on tehty Verkkopalvelussa tunnisteillaan. Verkkopalvelussa tehtyjen toimien ja viestien sisällön katsotaan olevan sellaisia, jollaisina ne ovat tallentuneet Mandatum Lifen tietojärjestelmään. Mikäli käyttäjän lähettämät tiedot tuhoutuvat, käyttäjän on pyydettäessä annettava uudet tiedot. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä haittaohjelmia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Verkkopalvelussa esitetyn tarjouksen, vastauksen, ilmoituksen tai muun viestin lähettäminen ja saapuminen vastaanottajalle on lähettäjän vastuulla. Toimeksiannon, hakemuksen, ja sopimuksen tekoaika ja muu asiointi todennetaan Mandatum Lifen ylläpitämästä tietojärjestelmästä ja/tai nauhoittamasta puhelinkeskustelusta.

Mandatum Life ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Palveluiden käyttäjän antamissa yksilöinti- tai yhteystiedoissa tai Verkkopalvelussa tehtyjä toimia koskevissa tiedoissa on virheitä tai puutteita, eikä vahingosta, joka Palveluiden käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu tiedon häviämisestä tai muuttumisesta tietoverkossa.

5.5 Palvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset

Käyttäjän tulee tehdä mahdolliset huomautukset Verkkopalvelusta Mandatum Lifelle viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tässä määritellyn aikarajan puitteissa, katsotaan palveluiden käyttäjän hyväksyneen toimenpiteen. Huomautukset on esitettävä riittävästi yksilöitynä lähettämällä viesti Verkkopalvelujen kautta tai soittamalla Mandatum Lifen asiakaspalveluun.

5.6 Palveluhinnat

Mandatum Lifella on oikeus asettaa Verkkopalveluille palvelumaksu tai muu vastaava maksu ilmoittamalla siitä vähintään 30 päivää ennen maksun käyttöön ottamista.

Mikäli niihin sopimuksiin tai palveluihin, joita käyttäjä käyttää Verkkopalvelussa, kohdistuu sopimusehdoissa, hinnastoissa tai muualla määriteltyjä toimenpide- tai muita maksuja, on Mandatum Lifella oikeus periä sellaiset maksut valintansa mukaan joko suoraan vakuutussäästöistä tai laskuttamalla asiakasta, ellei toisin ole erikseen sovittu. Kolmansilla palveluntarjoajilla on oikeus periä palveluidensa käytöstä niihin sovellettavien ehtojen mukainen maksu.

5.7 Trader-kaupankäyntipalvelu

Käyttäjä voi asioida Trader-palvelussa osoitteessa www.mandatumtrader.fi ja Trader-mobiilisovelluksissa tai Trader-työpöytäsovelluksessa. Trader-palvelun käyttäjä tunnistetaan tämän kirjauduttua Trader-palveluun Mandatum Lifen hyväksymillä tunnisteilla (kts. kohta 5.1). Trader-palvelun kaupankäyntialustan käyttö edellyttää käyttäjän sopimussuhdetta Saxon kanssa. Kun Mandatum Life on tunnistanut käyttäjän, hänet siirretään Trader-palvelun kaupankäyntialustalle.

Mikäli käyttäjällä on teknisiä ongelmia Trader-palvelun kanssa, käyttäjän tulee olla ensisijaisesti yhteydessä Trader-asiakaspalveluun.

Käyttäjä hyväksyy, että Saxo on kolmas osapuoli Mandatum Lifeen nähden. Mandatum Life ei vastaa Saxon tuottamista palveluista, kaupankäyntialustasta eikä palvelun käyttäjän toimista. Nämä käyttöehdot soveltuvat Trader-palveluun siihen saakka, kunnes käyttäjä on siirtynyt Saxon kaupankäyntialustalle.

6. Mandatum Life -yhtiöiden vastuusta

Internet-sivuilla tai Verkkopalvelussa esitettävät tuotteita tai palveluita koskevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti eikä niitä ole pidettävä Mandatum Lifea sitovana tarjouksena, sijoitusneuvona tai muuna velvoittavana ilmaisuna.

Mandatum Life ei vastaa Internet-sivujen tai niillä tarjoamiensa Verkkopalveluiden, kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden tai niiden keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Mandatum Lifelle. Mandatum Lifen vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen. Palvelun käyttäjä vastaa itse sijoitustoimintansa taloudellisesta tuloksesta.

Mandatum Life ei vastaa Verkkopalvelun käyttämiseen tarvittavien tunnisteiden toimimattomuudesta eikä muista tunnisteisiin liittyvistä vahingoista.

Internet-sivut ja Verkkopalvelu on tarkoitettu Suomessa pysyvästi asuville, täysi-ikäisille ja täysvaltaisille (a) henkilöasiakkaille, (b) Mandatum Life Palvelut Oy:n Eläkepalveluiden tai Palkitsemispalveluiden piiriin kuuluville yksityishenkilöille (c) Suomessa rekisteröidyille yhteisöasiakkaille ja (d) Mandatum Trader -palvelun asiakkaille.

Verkkopalvelun sisältämään kolmansien osapuolten tuottamaan markkinahintatietoon liittyvien rajoitusten takia pääsy Verkkopalvelussa mahdollisesti oleviin markkinahintatietoihin ei ole tarjolla Australiassa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.

Mandatum Lifen hallinnoimia vakuutuksia ja niihin liitettyjä sijoituskoreja, tuotteita ja palveluita ei ole tarkoitettu Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.

Kuukausiraporteissa ja muussa asiakasaineistossa esitetyt sijoitusten markkinahinnat on tarkoitettu vain Mandatum Lifen asiakkaan omaan käyttöön sopimuksen arvonkehitystietona, eikä niitä saa jakaa eteenpäin kolmansille tahoille tai käyttää muiden sijoitusten yhteydessä. Mandatum Lifen asiakas on tietoinen, että Mandatum Lifen käyttämät palveluntarjoajat ovat tässä yhteydessä kolmansia osapuolia, joilla ei ole missään tilanteessa vastuuta tai korvausvelvollisuutta Mandatum Lifen asiakasta kohtaan. Mandatum Life ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien palveluiden sisällöstä, saatavuudesta eikä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Mandatum Life ei vastaa ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta vahingosta. Tällaisena esteenä pidetään esimerkiksi viranomaisen toimenpidettä, terrori-iskua, sotaa, kyberhyökkäystä tai niiden uhkaa, työtaistelutoimea, yleisen sähkö- tai tietoliikenneverkon häiriötä taikka käyttökatkosta, häiriötä postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedon siirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä taikka muuta syytä, joka kohtuuttomasti vaikeuttaa Mandatum Lifen toimintaa ja johon Mandatum Life ei voi vaikuttaa.

7. Henkilötietojen käsittely ja tietojen tallentaminen

Mandatum Lifella on oikeus tallentaa käyttäjän yhteydenottoa Palveluihin ja erilaisilla päätelaiteella tapahtuvaa verkkoasiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä sekä käsitellä tietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamiseksi, verkkoasioinnin todentamiseksi, Verkkopalveluiden käyttäjän tunnistamiseksi, Verkkopalveluiden kehittämiseksi sekä palveluiden markkinoimiseksi.

Mandatum Life kerää, käsittelee ja analysoi Palveluiden käyttöä, liikennettä, tapahtumia ja muuta asiointia koskevia tietoja.

Palveluiden käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa Verkkopalveluiden kautta antamiaan tietoja Mandatum Lifelle, mikäli käyttäjä asioi toiseen henkilön tai yritysasiakkaan lukuun.

Mikäli Palveluiden käyttäjä haluaa lähettää Mandatum Lifelle suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, Mandatum Life suosittelee viestin lähettämistä Verkkopalvelun kautta tai postitse.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja evästeiden käytöstä löytyy Mandatum Lifen Internet-sivuilta osoitteesta www.mandatumlife.fi/tietosuoja.

Mandatum Life voi luovuttaa käyttäjän tietoja muille palveluntarjoajille, mikäli käyttäjä käyttää kyseisen palveluntarjoajan palveluita ja tietojen luovutus on tarpeen käyttäjän tunnistamiseksi, asiointitapahtuman toteuttamiseksi tai sen todentamiseksi tai Mandatum Lifen velvoitteiden todentamiseksi.

8. Immateriaalioikeuksista ja oikeudesta käyttää Internet-sivuja ja Verkkopalvelua

Mandatum Life myöntää Palvelun käyttäjälle henkilökohtaisen oikeuden käyttää Verkkopalvelua, jos käyttäjä sitoutuu noudattamaan verkkopalveluehtoja.

Internet-sivut ja Verkkopalvelut sisältävät immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä Palveluiden käyttäjälle näissä Käyttöehdoissa, kuuluvat Mandatum Lifelle tai kolmansille osapuolille. Sivujen tai Palveluiden sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, linkittäminen, jakelu, muuttaminen, tallentaminen missä muodossa tahansa tai kaikenlainen hyödyntäminen kaupallisen tarkoitukseen on kiellettyä ilman Mandatum Lifen etukäteistä kirjallista suostumusta. Internet-sivujen katselu päätelaitteella sekä tulostaminen on sallittu ainoastaan omaa käyttöä varten.

Mandatum Lifen Internet-sivujen sisällön julkaisu ja jakeleminen on kiellettyä ilman erillistä kirjallista suostumusta.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Mikäli palveluiden käyttäjä kopioi tai tallettaa informaatiota Internet-sivuilta, hän sitoutuu samalla siihen, ettei hän poista materiaaleista niihin mahdollisesti sisältyviä immateriaalioikeudellista alkuperää osoittavia merkintöjä tai tunnuksia kuten tekijänoikeusmerkintöjä.

9. Käyttöehtojen muuttaminen ja siirtäminen

Mandatum Lifella on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ja Verkkopalveluita koskevaa sopimusta, mahdollisia palveluita koskevia erityisiä ehtoja, palvelun sisältöä ja palveluvalikoimaa.

Mandatum Life ilmoittaa ehtojen muutoksista Internet-sivuillaan ja Verkkopalvelussa vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen astumista voimaan. Palveluiden käyttäjän katsotaan vastaanottaneen Mandatum Lifen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Verkkopalveluun tai Internet-sivuille palveluiden käyttäjän saataville.

Muutettuja Käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Palveluiden käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutoksen, mikäli hän käyttää Verkkopalvelua tai Internet-sivuja muutoksen jälkeen. Jos palveluiden käyttäjä ei hyväksy muutettuja ehtoja, hän ei voi käyttää Verkkopalvelua. Mandatum Lifella on oikeus siirtää nämä Käyttö- ja palveluehdot Mandatum Life -konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle ja päättää mitkä Mandatum Life -konsernin yhtiön tai kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut ovat käyttöehtojen alaisia.

Mandatum Lifella on oikeus siirtää käyttöehdoissa tarkoitetut Mandatum Lifen oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle. Asiakas ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle käyttöehdoissa tai sopimuksessa tarkoitettuja oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Mandatum Lifen suostumusta.

10. Asiakasneuvonta ja ulkopuoliset oikeuskeinot

Internetin kautta välitettyihin palveluihin ja ehtoihin liittyvissä kysymyksissä palveluiden käyttäjän tulee ottaa yhteyttää ensisijaisesti Mandatum Lifen asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus-ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on tarkoitettu erityisesti toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Mikäli näiden ehtojen eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan suomenkielisen version Käyttöehtoja ja palvelua koskevia tietoja.

12. Yhtiöiden tiedot

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Y-tunnus: 0641130-2
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 627, 00101 Helsinki

Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva

Y-tunnus: 0200628-9
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 347, 00101 Helsinki

Mandatum Life Palvelut Oy

Y-tunnus: 2614680-9
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 1210, 00101 Helsinki

Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy

Y-tunnus 2608438-8
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 1221, 00101 Helsinki