Viikkokatsaus: Millaisin odotuksin lähdetään seuraavaan tuloskauteen?

Markkinakatsaus

Lapsen syntymä edessä? Henkivakuutus on perheelle tärkeä turva

Arjen riskit

Miksi hallitusten kannattaa kiinnostua eläkeuudistuksesta?

Henkilöstön motivoinnista ja innostamisesta tulee strategisen tason asia, kun entistä suu­rempi osa yritysten tuottamasta lisäarvos­ta perustuu ihmisten osaamiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Innostuneet työnteki­jät vievät mielellään firmaa samaan suuntaan kuin sen johtajat. Jokainen ymmärtää, miten oma työ vaikuttaa suurempaan kokonaisuu­teen. Johtamisen edellytykset paranevat. Tur­hautuneita puheita kivireen vetämisestä ei tar­vitse enää pitää.
shridhar-gupta-678685-unsplash.jpg

Henkilöstön motivoinnista ja innostamisesta tulee strategisen tason asia, kun entistä suu­rempi osa yritysten tuottamasta lisäarvos­ta perustuu ihmisten osaamiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Innostuneet työnteki­jät vievät mielellään firmaa samaan suuntaan kuin sen johtajat. Jokainen ymmärtää, miten oma työ vaikuttaa suurempaan kokonaisuu­teen. Johtamisen edellytykset paranevat. Tur­hautuneita puheita kivireen vetämisestä ei tar­vitse enää pitää.

Mutta miten voidaan varmistaa se, että tee­ma nousee hallitusten kokouksiin ja asialistoil­le?

Yksi ratkaisu saattaa olla yrityksen talous­osaston ja HR­-asiantuntijoiden tiiviimpi yh­teistyö. Jos henkilöstön motivaation, asiakas­tyytyväisyyden ja myynnin yhteys pystytään osoittamaan numeroiden avulla, hallituksen kiinnostus työntekijöiden palkitsemiseen kas­vaa.

Toinen hyvä syy on Suomen tuore eläkeuu­distus.

Uudistettu työeläkejärjestelmä astuu voi­maan vuoden 2017 alussa. Muutos nostaa elä­keikää ja siirtää eläköitymiseen liittyvää pää­tösvaltaa työntekijälle. Jokainen voi vapaasti päättää eläkkeelle jäämisen ajankohdasta ala­ ja yläikärajan välillä (5 vuotta) tai osittaiselle eläkkeelle jäämisestä 61. ikävuoden jälkeen.

Yritysten on tärkeää varmistaa, että työnte­kijät sopivat eläkkeelle jäämisen ajankohdas­ta ja osaamisen siirtämisestä avoimesti työn­antajan kanssa. Tämä tuntuu itsestään selvältä asialta, mutta Kevan tutkimuksen mukaan yksi neljästä työntekijästä jättää kertomatta esi­miehelleen eläköitymisensä tarkan ajankohdan.

Innostuksen ja työkyvyn johtamisen mer­kitys korostuu, kun yrityksissä työskentelee entistä enemmän yli kuusikymppisiä ammat­tilaisia. Yhä useammat yritykset tarvitsevat eri­tyisen eläkestrategian, joka hillitsee eläköity­misen joustoihin liittyviä riskejä.

Eläkestrategia tukee yrityksen johtoa hen­kilöstön työkyvyn turvaamisessa, seuraaja­suunnittelussa ja kyvykkyyksien johtamisessa. Eläkestrategiaan voidaan määritellä esimer­kiksi yhtiökohtainen tavoite­-eläkeikä, josta on mahdollista poiketa hallitusti henkilöstöryh­mille ja yksilöille myönnettävillä joustoilla. Nii­den rahoitus voidaan turvata lisäeläkejärjeste­lyjen avulla.

Eläkestrategiassa voidaan määritellä myös talokohtaisen osa-­aikaeläkemallin reunaeh­dot. Se voi olla toimiva ratkaisu muun muassa niille yrityksille, jotka ovat aiemmin joutuneet jatkamaan osaavien senioreidensa työuraa eri­laisilla konsulttisopimuksilla.

Miten koko henkilöstön palkitseminen tuodaan osaksi hallitustyötä? Lue artikkeli Hallitus kiinnostuu ihmisistä »

Jaa artikkeli