Taloudellisen hyvinvoinnin varmistaminen ja hyvän työelämän edelläkävijä

Yritysvastuumme perustuu toimintamme kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen.

Taloudellinen vastuu luo perustan Mandatum Lifen liiketoiminnalle

Taloudellinen vastuu Mandatum Lifessa tarkoittaa huolehtimista toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta sekä vakavaraisuudesta kaikissa markkinatilanteissa. Taloudellisen vastuun keskiössä on asiakkaiden vakuutuksiin liittyvien vastuiden sekä asiakkaiden sijoitusten hoitaminen kestävästi ja vastuullisesti. Keskeinen osa taloudellista vastuuta on myös huolellinen riskienhallinta.

Mandatum Lifen vakavaraisuus on hyvällä tasolla. Hyvä vakavaraisuus ja kannattavuus tarkoittavat, että Mandatum Life huolehtii asiakkaan eläkkeistä ja korvauksista kaikissa tilanteissa, taloussuhdanteesta riippumatta.

Vuonna 2015 Mandatum Life maksoi eläkettä 76 000 eläkeläiselle yhteensä 387 miljoonaa euroa ja muita korvauksia kuoleman, tapaturman, vakavan sairauden ja työkyvyttömyyden varalta noin 77 miljoonaa euroa.

Mandatum Life on merkittävä yhteiskunnallinen toimija ja työllistäjä. Yhtiö uskoo paremman työtyytyväisyyden tuottavan tyytyväisempiä asiakkaita ja sitä kautta kannattavampaa liiketoimintaa.

Mandatum Life työllistää lähes 500 rahan ja hengen ammattilaista ja yhtiö on turvannut työntekijänsä ja sitä kautta heidän perheidensä toimeentuloa taloudellisten riskien varalta.

Viime vuosina Mandatum Life on ollut yksi suurimpia yhteisöveron maksaja Suomessa. Mandatum Life vaikuttaa näin liiketoimintansa tuotoista maksamilla veroilla suoraan suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin.

Mandatum Life osallistuu syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten auttamiseen lahjoittamalla kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien perheiden lapsille tapaturmavakuutuksia. Teemme yhteistyötä Tukikummit-säätiön kanssa. Vuodessa tapaturmavakuutuksen saa yli
1 000 lasta tai nuorta.

Vastuullinen sijoittaminen

Mandatum Lifen Varainhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2011 ja asiakkaiden varoihin liittyvää sijoitustoimintaa hoidetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Periaatteisiin sitoutuminen tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien asioiden sisällyttämistä sijoitusprosessiin sekä niiden edistämistä ja huomioimista sijoitustoiminnan raportoinnissa. Yhtiön näkemys on, että pitkällä aikavälillä menestyvät yhtiöt, jotka toimivat vastuullisesti. Vastuullisten sijoitusratkaisujen kysyntä kasvaa voimakkaasti ja sijoitusmarkkinoilla raha ohjautuu yhä enemmän vastuullisemmin toimiviin yrityksiin. 

Syyskuussa 2015 Mandatum Life Sijoituspalvelut liittyi Portfolio Decarbonisation Coalition-sijoittajaverkoston jäseneksi. Verkoston tavoitteena on vähentää sijoitusten hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2015 yhtiö teki myös sitoumuksen Elävä Itämeri-säätiölle (BSAG). Mandatum Life on sitoutunut edistämään Itämeren suojelua vuosittaisilla lahjoituksilla sekä lisäämällä sijoittajien tietoisuutta vaikutusmahdollisuuksistaan ympäristöä koskevien haasteiden, kuten Itämeren saastumisen, ratkaisemisessa.

Mandatum Life on myös FINSIF:n (Finland's Sustainable Investment Forum ) jäsen.

Vuonna 2015 Mandatum Life perusti ML Tulevaisuus-tuoteperheen. ML Tulevaisuus Ilmasto tavoittelee yleistä maailman osakemarkkinatuottoa (MSCI World) 50 prosenttia pienemmillä hiilidioksidipäästöillä. ML Tulevaisuus Laatu Osake sijoittaa vastuullisiin ja keskimäärin vakaampien eurooppalaisten ja amerikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeet valitaan ESG-kriteerien perusteella.

Sijoitusten hiilijalanjäljen pienentäminen

Portfolio Decarbonization Coalition -sijoittajaverkosto

Syyskuussa 2015 liityimme ensimmäisenä suomalaisena finanssialan yrityksenä jäseneksi kansainväliseen Portfolio Decarbonization Coalition -verkostoon. Verkosto on perustettu syyskuussa 2014 yhteistyössä mm. YK:n, Carbon Disclosure Projectin, varainhoitotalo Amundin ja Ruotsin eläkerahasto AP4:n kanssa.

Verkoston tavoitteena on saada sijoittajat pienentämään sijoitustensa hiilijalanjälkeä ja ohjata pääomaa pienemmän hiilijalanjäljen omaaviin yrityksiin. Portfolio Decarbonization Coalition on asettanut tavoitteekseen, että verkostoon kuuluvien jäsenten yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on 100 miljardin dollaria tämän vuoden marras–joulukuussa järjestettävään Pariisin ilmastokokoukseen mennessä.

Mandatum Life on myös allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Lue tiedote (2.9.2015) »

Montréal Pledge-aloite

Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy liittyi joulukuussa 2016 YK:n Montréal Pledge -aloitteeseen, mikä tarkoittaa, että yhtiö julkistaa jatkossa sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain. Vuonna 2016 Mandatum Lifen omien sijoituskorien ja mandaattivarainhoidon hiilijalanjälki oli reilusti alle vertailuindeksien: vuotuinen hiilijalanjälki oli 1 399 896 CO2-tonnia (tCO2), mikä on 22 prosenttia suhteessa vertailuindekseihin.

Lue tiedote (1.12.2016) »

Sosiaalinen vastuu: tavoitteena luoda taloudellista hyvinvointia

Mandatum Lifen tarjoamien palveluiden keskiössä on yksilöiden ja yritysten taloudellisen turvan varmistaminen: omaehtoinen varautuminen riskivakuutuksilla, varallisuuden kasvattaminen sijoittamalla, yrittäjyyden turvaaminen, eläketurvan täydentäminen, suomalaisten yritysten kilpailukyvyn varmistaminen sekä työelämän laadun parantaminen.

Yhä useampi haluaa täydentää lakisääteistä sosiaaliturvaa

Entistä useampi suomalainen pitää vapaaehtoisia vakuutuksia välttämättöminä sosiaaliturvan täydentämiseksi (Vakuutustutkimus 2014). Vaikka Suomessa yhteiskunnan tarjoama turvaverkko on hyvä, vakava sairastuminen, työkyvyttömyys tai kuolema voivat olla merkittävä taloudellinen riski. Riskivakuutukset lisäävät taloudellista turvaa henkilöriskien varalta. Omaehtoinen varautuminen on tärkeää, sillä sosiaaliturva ei riitä kattamaan esimerkiksi sairastumisesta aiheutuvia tulonmenetyksiä.

Riskivakuutukset yrittäjille turvaavat yritystoiminnan jatkuvuutta sekä täydentävät yrittäjän ja hänen perheensä lakisääteistä turvaa. Vakavan sairauden tai lyhyen työkyvyttömyyden kohdatessa yrittäjä voi keskittyä kuntoutumiseen. Kuolemantapauksessa tai pysyvän työkyvyttömyyden kohdatessa yrittäjä, hänen perheensä tai mahdollinen toinen omistaja saa taloudellista helpotusta vaikeaan tilanteeseen.

Eläketurvan täydentäminen

Eläketurvan täydentäminen on tärkeä osa taloudellisen hyvinvoinnin parantamista ja omaehtoisesta varautumisesta tulee jatkossa entistä tärkeämpää. Väestörakenteen muuttuessa myös Suomen eläkejärjestelmä on muutoksen alla. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen tavoitteena on muun muassa työurien pidentäminen, minkä seurauksena eläkeikää halutaan nostaa. Mandatum Life haluaa tarjota suomalaisille mahdollisuuden vaikuttaa oman toimeentulonsa riittävyyteen eläkeajalla tarjoamalla järkeviä tapoja säästää ja sijoittaa tulevaisuuden varalle.

Työikäisen väestön osuus pienenee seuraavina vuosikymmeninä ja eläkeikäisen väestön määrä kasvaa. Seuraavan 10 vuoden aikana eläkkeelle on jäämässä yli 100 000 yrittäjää. Monet yrittäjät määrittävät YEL-työtulonsa liian alhaiselle tasolle, mikä voi tarkoittaa liian pientä eläkettä ja mahdollisesti riskiä yhteiskunnalle.

 

Yritysten kilpailukyvyn parantaminen tehokkailla palkitsemisen keinoilla

Yritykset voivat vaikuttaa kilpailukykyynsä investoimalla omaan henkilöstöönsä. Kun työntekijät tietävät omat tavoitteensa ja heitä palkitaan niiden saavuttamisesta motivoivasti ja oikeudenmukaisesti, niin yritys kuin sen henkilöstö voivat hyvin.

Hyville työnantajille lisäeläkkeet eivät ole pelkästään ylimääräinen kulu vaan tapa varmistaa työntekijöidensä hyvinvointi myös työuran päättymisen jälkeen. Ryhmäeläkevakuutukset ovat paras tapa täydentää henkilöstön eläketurvaa.

Lue lisää yritysvastuusta vuosikertomuksestamme

Mandatum Lifen vastuu omasta henkilöstöstään varmistaa menestyvän liiketoiminnan

Mandatum Lifen vastuu henkilöstöstä perustuu sen liiketoiminnan ytimeen: taloudellisen hyvinvoinnin luomiseen. Vastuu omasta henkilöstöstä tarkoittaa ennen kaikkea työntekijöiden ja heidän perheiden turvaamista taloudellisten riskien varalta sekä taloudellisen hyvinvoinnin varmistamista.

Koko henkilöstölle on otettu kattavat vakuutukset työn lisäksi myös vapaa-ajan tapaturmien varalle. Se turvaa henkilökuntaa ja heidän perheitään tapaturmasta aiheutuneen pysyvän haitan tai kuolemantapauksen sattuessa. Lisäksi merkittävällä osalla henkilöstöstä on työkyvyttömyyden turva ja henkivakuutus.

Koko henkilöstöllä on ryhmäeläkevakuutus sekä myös Palkkiorahasto, joka tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden kasvattaa pääomaansa ammattimaisen sijoitustoiminnan turvin. Palkkiorahasto on läpinäkyvä ja oikeudenmukainen palkitsemisratkaisu, jossa tähdätään pitkän aikavälin hyötyihin. Jopa 87 % henkilöstöstä päätti rahastoida palkkionsa vuonna 2015.

Henkilöstön hyvinvointi on yksi yhtiön seurattavista strategisista tavoitteista. Huolehtimalla henkilöstöstä taataan asiakkaiden tyytyväisyys ja luodaan entistä paremmat toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa.

Mandatumlifelaiset osallistuvat aktiivisesti työympäristön ja yhteisten työskentelytapojen kehittämiseen sekä toimintamallien tehostamiseen. Näin luodaan uusia innovaatioita ja rakennetaan arvostavaa ja matalahierarkkista ilmapiiriä. Matalahierarkkisuus näkyy myös yhtiön Great Place to Work -tuloksissa: jopa 88 prosenttia mandatumlifelaisista sanoo, että johto on helposti lähestyttävissä.
 

Lyhyesti

  • Lähes 90 % henkilöstöstä päätti rahastoida palkkionsa vuonna 2015.
  • Jopa 88 prosenttia mandatumlifelaisista sanoo, että johto on helposti lähestyttävissä.
  • Yhtiö on valittu Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon jo kuutena vuotena peräkkäin (sija 16. vuonna 2016).
Lue lisää yritysvastuusta vuosikertomuksestamme

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä

Tilaa Sijoittajakirje

Missä mennään? Pidä itsesi ajan tasalla markkinoiden menosta.