Yritysvastuu

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu toimintamme kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen.
 
Vastuullisuutemme kokonaisuuden muodostavat kolme avainteemaa sekä asiat, jotka ovat yhteinen perusta kaikelle työllemme. Ne ovat: vastuullinen sijoittaminen, vastuullisten henkilöstökäytäntöjen edistäminen työelämässä sekä niiden toteuttaminen Mandatum Lifen omassa työyhteisössä. Työmme vastuullisuusperustan olennaisia osia ovat taloudellinen vastuu, tietojen käsittelyn turvallisuus, yhteistyöhank­keemme ja oman toimintamme ympäristövaikutusten vähentäminen.

Raha on muutosvoima. Sijoittajilla on vaikutusvaltainen rooli yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vastuullisuus on myös tuottohakuisen sijoittajan työkalu.

Ihmiset ratkaisevat. Mandatum Life pyrkii liiketoiminnallaan parantamaan suomalaisten taloudellista turvaa ja edistämään hyvää työelämää.

Vastuu omasta henkilöstöstä varmistaa menestyvän liiketoiminnan. Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatum Lifen strategisista tavoitteista.

Raha on muutosvoima

Uskomme, että pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat sijoituskohteina paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta. Vastuullisempiin yrityksiin virtaava sijoitusvarallisuus parantaa näiden yritysten menestysedellytyksiä ja luo muille yrityksille painetta parantaa toimintatapojaan.

 

Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja ilmastoriskin tehokas hallinta sijoitustoiminnassa ovat yksi Mandatum Lifen sijoitustoiminnan painopisteistä. Mandatum Life on sitoutunut sijoitustensa hiilijalanjäljen mittaamiseen ja pienentämiseen yli ajan. Olemme allekirjoittaneet YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen ja sitoutuneet julkistamaan sijoitustemme hiilijalanjäljen vuosittain. Mandatum Lifelle myönnettiin paras arvosana (A+) sijoittamisen strategiasta ja hallinnosta* sekä kiinteistösijoituksista. Se saavutti parhaimman arvosanan strategiaa ja hallintoa koskevassa kategoriassa myös vuonna 2019. Tänä vuonna yhtiö onnistui nostamaan arvosanansa parhaimpaan luokkaan myös kiinteistökategoriassa. Siinä onnistuu maailmanlaajuisesti vain noin kolmannes PRI-organisaation jäsenistä.

 

Työskentelemme yhdessä WWF Suomen kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mandatum Life ja WWF Suomi ovat tuottaneet vastuullisen sijoittamisen oppaan ilmastoriskien hallintaan.

 

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta

Ihmiset ratkaisevat

Vastuu omasta henkilöstöstä varmistaa menestyvän liiketoiminnan

Strateginen tavoite

Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatum Lifen strategisista tavoitteista. Mandatum Life on valittu Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon yhdeksänä vuotena peräkkäin. Henkilöstöpolitiikka nojaa ajatukseen, että henkilöstöstä huolehtimalla taataan asiakkaiden tyytyväisyys ja luodaan yhtiölle entistä paremmat menestysedellytykset.

Mandatum Lifen vastuu henkilöstöstä tarkoittaa myös työntekijöiden ja heidän perheidensä turvaamista taloudellisten riskien varalta. Vaikutamme työntekijöidemme taloudelliseen hyvinvointiin täydentämällä heidän eläketurvaansa sekä tarjoamalla järkeviä tapoja säästää ja kasvattaa varallisuutta.


Edut
  • Ryhmäeläkevakuutuksen edut työntekijälle: eläketurvan täydentäminen takaa paremman tulotason eläkeaikana.
  • Koko henkilöstölle on otettu kattavat vakuutukset työn lisäksi myös vapaa-ajan tapaturmien varalle. Se turvaa henkilökuntaa ja heidän perheitään tapaturmasta aiheutuneen pysyvän haitan tai kuolemantapauksen sattuessa. Lisäksi merkittävällä osalla henkilöstöstä on työkyvyttömyyden turva ja henkivakuutus.
  • Palkkiorahasto mahdollistaa henkilöstölle pitkäaikaiseen säästämiseen ammattimaisen sijoitustoiminnan turvin. Palkkiorahasto on avoin, läpinäkyvä ja reilu ratkaisu, jossa tähdätään pitkän aikavälin hyötyihin. Mandatum Life kannustaa pitkäaikaiseen säästämiseen maksamalla 20 prosenttia enemmän palkkioita bonuksensa rahastoivalle työntekijälle.

Omalla esimerkillä johtaminen

Toimiva yrityskulttuuri pohjaa osallistamiseen, luottamukseen ja hyvään johtamiseen. Mandatum Lifessa yrityskulttuuriin ja henkilöstön motivointiin panostaminen on arvovalinta ja liiketoimintaa, sillä Mandatum Life tarjoaa myös asiakkailleen henkilöstön palkitsemisratkaisuja.

Tulevaisuuden tavoitteenamme on yhä vaikuttavammin hyödyntää henkilöstön osaaminen ja innostaminen liiketoiminnan kehittämisessä. Omalla esimerkillä on Mandatum Lifen henkilöstövastuun visio, jonka mukaan tulevaisuuden organisaatioista parhaiten menestyvät ne, jotka pystyvät täysimittaisesti hyödyntämään henkilöstönsä osaamisen.Henkilöstötyytyväisyys on asetettu jo vuonna 2008 yhdeksi Mandatum Lifen strategisista tavoitteista, ja yhtiö valittiin Suomen parhaimpien työpaikkojen joukkoon jo kymmenen kerran peräkkäin.

Vuonna 2020 Mandatum Life ylsi Suomen kaikkien aikojen kor­keimpaan sijoitukseen Euroopan parhaiden työpaik­kojen joukossa, suurten yritysten sarjassa ja lisäksi Mandatum Life valittiin Suomen parhaaksi työpai­kaksi Great Place to Work® -instituutin tutkimuksen suurten yritysten sarjassa.

Keskittyminen henkilöstön hyvinvointiin

Mandatum Life kiinnittää erityistä huomiota työkyvyn johtamiseen ja henkilökunnan hyvinvointiin liittyviin etuihin. Tämä pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta: sairauspoissaoloprosentti on vuosia pidetty matalana panostamalla säännönmukaisesti sekä ennaltaehkäisevään työterveyteen sekä työilmapiiriin ja esimiestyöhön.

Mandatum Lifen henkilöstöllä on laaja työterveyshuolto, joka sisältää muun muassa työpsykologin konsultaatiot, säännölliset ergonomiakäynnit työpaikalla, erikoislääkärin palvelut ja naisten/miesten sairauksiin liittyvät tutkimukset. Toimintatapoihin kuuluvat pitkien sairauslomien paluun tuki sekä ennaltaehkäisevä varhaisen tuen malli. Yhteistyö työterveyspalveluiden tuottajan kanssa on tiivistä.

Mandatum Lifessa tuetaan myös monipuolisesti liikuntaharrastuksia sekä erilaisia työnteon muotoja ja arkea helpottavia käytäntöjä tarjoamalla esimerkiksi etätyömahdollisuuksia ja sairaan lapsen hoitoapua maksutta kolmeksi arkipäiväksi.

Työmme perusta

Vastuullisuus on Mandatum Lifen liiketoiminnan yti­messä. Keskeisiä asioita on useita, kuten:

• Toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta huolehtiminen kaikissa markkinatilanteissa
• Tietojenkäsittelyn turvallisuus
• Työllistäminen ja verojen maksu
• Yhteistyöhankkeet
• Oman toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen
• Vastuulliset hankinnat
 
Taloudellinen vastuu tarkoittaa Mandatum Lifessa huolehtimista toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta kaikissa markkinatilanteissa. Toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen luo pohjan asiakkaiden vakuutuksiin liittyvien vastuiden sekä asiakkaiden sijoitusten ja eläkkeiden hoitamiseen vuosikymmenien ajan kestävästi ja vastuullisesti. Siksi myös riskienhallinta liittyy oleellisesti Mandatum Lifen taloudelliseen vastuuseen.
 
Mandatum Life on merkittävä yhteiskunnallinen työllistäjä ja veronmaksaja. Yhtiö työllisti vuonna 2020 noin 570 henkilöä Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life on ollut vuosia Suomen suurimpia veronmaksajia.
 
Työmme vastuullisuusperustan olennaisia osia ovat myös tietojen käsittelyn turvallisuus, yhteistyöhankkeemme ja oman toimintamme ympäristövaikutusten vähentäminen.

Oman toimintamme ympäristövaikutukset

Mandatum Life mittaa ja kompensoi oman toimintansa ympäristövaikutukset. Vuonna 2020 kasvihuonekaasupäästömme oli yhteensä 976,6 tonnia. Suurin osa kokonais­päästöistä aiheutui toimistomme remontista, jolla on kertaluonteinen vaikutus päästöihimme

Yhteistyö

Mandatum Life tukee poikkeuksellisten ihmisten ponnistuksia ja hyviä hankkeita. Sponsoroimme vuosittain päätettäviä kulttuuri- ja urheilumuotoja sekä lahjoitamme hyväntekeväisyyteen. Teemme myös oppilaitosyhteistyötä ja olemme mukana erilaisilla messuilla sekä seminaareissa. Tässä esimerkkejä yhteistyöstämme:

Tukikummit

Toimimme yhteistyössä Tukikummit-säätiön kanssa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lahjoitamme Tukikummien kautta kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien perheiden lapsille tapaturmavakuutuksia. Yhteistyön aikana tapaturmavakuutuksen on saanut noin 3 000 lasta tai nuorta.

WWF Suomi

Työskentelemme yhdessä WWF Suomen kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Luomme konkreettisia toimintamalleja ja ohjeita siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä.