Yritysvastuu

Yritysvastuu

Mandatum Lifen yritysvastuu perustuu toimintamme kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen.

Olemme tunnistaneet yritysvastuumme kannalta kolme olennaisinta teemaa: vastuullinen sijoittaminen, vastuullisten henkilöstökäytäntöjen edistäminen työelämässä sekä niiden toteuttaminen Mandatum Lifen omassa työyhteisössä.

Raha on muutosvoima. Sijoittajilla on vaikutusvaltainen rooli yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vastuullisuus on myös tuottohakuisen sijoittajan työkalu.

Ihmiset ratkaisevat. Mandatum Life pyrkii liiketoiminnallaan parantamaan suomalaisten taloudellista turvaa ja edistämään hyvää työelämää.

Vastuu omasta henkilöstöstä varmistaa menestyvän liiketoiminnan. Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatum Lifen strategisista tavoitteista.

Raha on muutosvoima

Uskomme, että pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat sijoituskohteina paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta. Vastuullisempiin yrityksiin virtaava sijoitusvarallisuus parantaa näiden yritysten menestysedellytyksiä ja luo muille yrityksille painetta parantaa toimintatapojaan.

 

Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja ilmastoriskin tehokas hallinta sijoitustoiminnassa ovat yksi Mandatum Lifen sijoitustoiminnan painopisteistä. Mandatum Life on sitoutunut sijoitustensa hiilijalanjäljen mittaamiseen ja pienentämiseen yli ajan. Olemme allekirjoittaneet YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen ja sitoutuneet julkistamaan sijoitustemme hiilijalanjäljen vuosittain. Mandatum Lifen varainhoito saavutti YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-organisaation vuoden 2019 arvioinnissa erinomaisen A+ yleisarvosanan (Strategy & Governance). Yksi neljännes kaikista jäsenistä maailmanlaajuisesti saavuttaa tämän arvosanan.

 

Työskentelemme yhdessä WWF Suomen kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mandatum Life ja WWF Suomi ovat tuottaneet vastuullisen sijoittamisen oppaan ilmastoriskien hallintaan.

 

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta

Ihmiset ratkaisevat

Vastuu omasta henkilöstöstä varmistaa menestyvän liiketoiminnan

Strateginen tavoite

Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatum Lifen strategisista tavoitteista. Mandatum Life on valittu Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon yhdeksänä vuotena peräkkäin. Henkilöstöpolitiikka nojaa ajatukseen, että henkilöstöstä huolehtimalla taataan asiakkaiden tyytyväisyys ja luodaan yhtiölle entistä paremmat menestysedellytykset.

Mandatum Lifen vastuu henkilöstöstä tarkoittaa myös työntekijöiden ja heidän perheidensä turvaamista taloudellisten riskien varalta. Vaikutamme työntekijöidemme taloudelliseen hyvinvointiin täydentämällä heidän eläketurvaansa sekä tarjoamalla järkeviä tapoja säästää ja kasvattaa varallisuutta.


Edut
  • Ryhmäeläkevakuutuksen edut työntekijälle: eläketurvan täydentäminen takaa paremman tulotason eläkeaikana.
  • Koko henkilöstölle on otettu kattavat vakuutukset työn lisäksi myös vapaa-ajan tapaturmien varalle. Se turvaa henkilökuntaa ja heidän perheitään tapaturmasta aiheutuneen pysyvän haitan tai kuolemantapauksen sattuessa. Lisäksi merkittävällä osalla henkilöstöstä on työkyvyttömyyden turva ja henkivakuutus.
  • Palkkiorahasto mahdollistaa henkilöstölle pitkäaikaiseen säästämiseen ammattimaisen sijoitustoiminnan turvin. Palkkiorahasto on avoin, läpinäkyvä ja reilu ratkaisu, jossa tähdätään pitkän aikavälin hyötyihin. Mandatum Life kannustaa pitkäaikaiseen säästämiseen maksamalla 20 prosenttia enemmän palkkioita bonuksensa rahastoivalle työntekijälle.

Omalla esimerkillä johtaminen

Toimiva yrityskulttuuri pohjaa osallistamiseen, luottamukseen ja hyvään johtamiseen. Mandatum Lifessa yrityskulttuuriin ja henkilöstön motivointiin panostaminen on arvovalinta ja liiketoimintaa, sillä Mandatum Life tarjoaa myös asiakkailleen henkilöstön palkitsemisratkaisuja.

Tulevaisuuden tavoitteenamme on yhä vaikuttavammin hyödyntää henkilöstön osaaminen ja innostaminen liiketoiminnan kehittämisessä. Omalla esimerkillä on Mandatum Lifen henkilöstövastuun visio, jonka mukaan tulevaisuuden organisaatioista parhaiten menestyvät ne, jotka pystyvät täysimittaisesti hyödyntämään henkilöstönsä osaamisen. Matalahierarkkisuus organisaatiossa näkyy Great Place to Work -tuloksissa: jopa 89 prosenttia mandatumlifelaisista sanoo, että johto on helposti lähestyttävissä.

Mandatum Lifella seurataan henkilöstön kokemusta tasa-arvon toteutumisesta. Henkilöstöstä 91 prosenttia tuntee, että ihmisiä kohdellaan Mandatum Lifessa tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta.

Keskittyminen henkilöstön hyvinvointiin

Mandatum Life kiinnittää erityistä huomiota työkyvyn johtamiseen ja henkilökunnan hyvinvointiin liittyviin etuihin. Tämä pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta: sairauspoissaoloprosentti on vuosia pidetty matalana panostamalla säännönmukaisesti sekä ennaltaehkäisevään työterveyteen sekä työilmapiiriin ja esimiestyöhön.

Mandatum Lifen henkilöstöllä on laaja työterveyshuolto, joka sisältää muun muassa työpsykologin konsultaatiot, säännölliset ergonomiakäynnit työpaikalla, erikoislääkärin palvelut ja naisten/miesten sairauksiin liittyvät tutkimukset. Toimintatapoihin kuuluvat pitkien sairauslomien paluun tuki sekä ennaltaehkäisevä varhaisen tuen malli. Yhteistyö työterveyspalveluiden tuottajan kanssa on tiivistä.

Mandatum Lifessa tuetaan myös monipuolisesti liikuntaharrastuksia sekä erilaisia työnteon muotoja ja arkea helpottavia käytäntöjä tarjoamalla esimerkiksi etätyömahdollisuuksia ja sairaan lapsen hoitoapua maksutta kolmeksi arkipäiväksi.

Yritysvastuu on Mandatum Lifen liiketoiminnan ytimessä