Tietoa yhtiöstä

Mandatum on merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja, joka yhdistää rahan ja hengen erikoisosaamisen.

Tietoa yhtiöstä

Mandatum on merkittävä finanssipalvelujen tarjoaja, joka yhdistää rahan ja hengen erikoisosaamisen.

Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä finanssiyhtiö.

Mandatum tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman palveluita kattaen omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen. Mandatum tarjoaa palveluita niin yritysasiakkaille, henkilöasiakkaille kuin institutionaalisille ja varainhoitoasiakkaille.

Osaava henkilöstö, vahva brändi ja onnistuminen sijoitustoiminnassa ovat Mandatumin menestyksen keskiössä. Keskeisenä menestystekijänä on lisäksi monipuolisen palvelutarjoaman tarkka kohdennus eri asiakassegmenttien tilanteisiin ja tarpeisiin. Toimintamalli tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaille että yhtiön liiketoiminnalle

Mandatum-konsernin avainluvut 2022

Tulos ennen veroja 202 miljoonaa euroa (247)

Hoidossa olevat asiakasvarat 10,3 miljardia euroa (11,1)

Vakavaraisuussuhde 266 % (192)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 663 (638)

Henkilöasiakasta 330 000

Yritys- ja instituutioasiakasta 20 000

 

Sampo Oyj:n hallitus ilmoitti 7.12.2022 aloittaneensa strategisen arvioinnin Mandatumin roolista Sampo-konsernissa. Vaihtoehtoja arvioituaan hallitus päätti ehdottaa Sampo Oyj:n osittaisjakautumista eriyttämällä Mandatumin Sampo-konsernista.

Sammon 17.5.2023 pidetty yhtiökokous hyväksyi Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen Sammon hallituksen 29.3.2023 hyväksymän ja allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Jakautumiseen liittyvä jo julkaistu materiaali on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/jakautuminen. Myös tulevat materiaalit löytyvät jatkossa edellä mainitusta osoitteesta.

 

Mandatum-konsernin organisaatiorakenne

Mandatum on holdingyhtiö, joka harjoittaa liiketoimintaansa tytäryhtiöidensä kautta. Mandatum-konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta, henkivakuutus ja omaisuudenhoito. Mandatum Life (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluita. Mandatum Asset Management on sijoituspalveluyritys, joka yhdistää rahastoliiketoiminnan, täyden valtakirjan ja konsultatiivisen varainhoidon palvelut sekä Sampo-konsernille toteutettavan omaisuudenhoitopalvelun.

Mandatum organisaatiokaavio fi.png

Tutustu Mandatumin tytäryhtiöihin »

Tutustu Sampo-konsernin organisaatioon »


Sampo-konsernin taloudelliset tiedot

Mandatum-konsernin emoyhtiö Mandatum Holding Oy on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Sampo Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä ja se on Sampo-konsernin emoyhtiö.

Sampo-konsernin taloudellinen raportointi on saatavilla Sammon verkkosivustolla. Sampo julkaisee vuosittain kaksi osavuosiraporttia, puolivuosikatsauksen sekä tilinpäätöstiedotteen. Lisäksi Sampo julkaisee vuosittain muita raportteja Suomen lakien ja sääntelyn mukaisesti.

Lue lisää Sampo Oyj:n sivuilta:

Sampo-konserni
Taloudellinen raportointi
Vuosiraportointi vuodelta 2022
Sammon vuosikertomusarkisto

Mandatumin raportit: 

Mandatum-konsernin vuosikertomus 2022
Mandatum Asset Managementin vuosikertomus 2022
Mandatum Lifen vuosikertomus 2022

Mandatumin yritysvastuuraportti 2022

Mandatum Lifen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset:
 

Arvot

Mandatumin arvot:

  • Hyötyä asiakkaalle
  • Yhtenä joukkueena
  • Ylivoimaisesti aktiivisin
  • Rohkeasti erilainen
  • Suoraa puhetta
  • Voitontahto

Hallinto

Mandatum noudattaa hyvää hallintotapaa, joka perustuu vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön sekä Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. Osana Sampo-konsernia noudatamme Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

Mandatumin riskienhallinta

Mandatum noudattaa Sampo-konsernin riskienhallintaperiaatteita, joissa myös Mandatumia koskevat henkivakuutusyhtiön erityispiirteet on huomioitu. 

Mandatumin ja kaikkien sen tytäryhtiöiden riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa vakaa ja hyvin ymmärretty riskienhallintakulttuuri kussakin yhtiössä sekä varmistaa, että riskit tunnetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan ja toimet ovat sopivia suhteessa riskien vaikutukseen lyhyen ja pitkän aikavälin taloudelliseen tulokseen. Lisäksi strategialla pyritään varmistamaan, että yrityksillä on riittävät puskurit lakisääteisille pääomavaatimuksille ja että ne ylläpitävät operatiivisia valmiuksia myös taloudellisen myllerryksen varalta. Onnistunut riskienhallinta takaa toiminnan yleisen tehokkuuden, turvallisuuden ja jatkuvuuden ja turvaa Mandatumin maineen ja varmistaa, että asiakkaat ja muut sidosryhmät luottavat Mandatumiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että riskienhallinnan päätavoitteena Mandatumissa on luoda arvoa ja säilyttää jo luotu arvo.

Mandatum-konsernin yhtiöt noudattavat Sammon riskienhallintakehyksen määrittelemiä riskienhallintaperiaatteita. Jakautumisen jälkeen Mandatum ja sen tytäryhtiöt määrittelevät oman riskienhallintapolitiikkansa ja Mandatumin riskienhallintakehyksen. Jokaisella toimilupayhtiöllä on oma riskienhallintapolitiikkansa.

Lue lisää Mandatumin riskienhallinnasta vuosikertomuksestamme »

Compliance

Riippumaton toisen linjan Compliance-toiminto on osa Mandatumin hallinto- ja riskienhallintajärjestelmää sekä sisäistä valvontaa. Compliance-yksikkö toimii Mandatumissa hallitusten ja johdon tukena varmistaen, että Mandatum-konsernin yhtiöillä on tarvittavat sisäiset ohjeet, prosessit, resurssit ja työkalut sitovien lakien, säännösten ja ohjeiden noudattamiseksi. Lisäksi Compliance-toiminto osallistuu organisaation riskien tunnistamiseen arvioimalla Compliance-riskejä.

Sisäinen tarkastus

Mandatumin sisäinen tarkastus on liiketoiminnoista riippumaton toiminto, jonka tehtävänä on objektiivisesti arvioida ja varmistaa organisaation toimintaa. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle sekä parantaa sen toimintaa. Mandatumin hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman.

Mandatumin sisäinen tarkastus on osa Sampo-konsernin sisäistä tarkastusta. Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa tarkastusjohtaja, joka raportoi konsernijohtajalle, konsernin johtoryhmälle sekä hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

 

Vaikuttamisperiaatteet

Mandatum Life on ulkoistanut sijoitustoimintansa hallinnoinnin MAMille, joka tekee Mandatum Lifen päivittäiset sijoituspäätökset sijoituspolitiikassa vahvistettujen periaatteiden ja toimivaltuuksien mukaisesti. MAM tarjoaa Mandatum Lifelle sijoituspalvelulain 1 luvun 15.4 §:ssä tarkoitettua omaisuudenhoitopalvelua. Kaikki merkittävät sijoituspäätökset – olennaiset allokaatiomuutokset ja sijoitusyksikön toimivaltuudet ylittäviin sijoituksiin liittyvät päätökset – tekee kuitenkin Mandatum Lifen hallitus. Mandatum Asset Management julkaisee verkkosivuillaan vaikuttamisperiaatteet (englanniksi), joita sovelletaan myös hoidettaessa Mandatum Lifen omaisuutta.

Eturistiriitojen hallinta

Mandatum -konsernilla on toimintaperiaatteet eturistiriitojen välttämiseksi ja hallitsemiseksi. Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista vakuutus-, sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta, joka syntyy esimerkiksi asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä ja johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva riski.

Lue lisää eturistiriitojen käsittelystä Mandatumissa »


Mandatum Asset Management Oy toimii lisäksi jakelijana tytäryhtiöidensä ja tiettyjen yhteistyökumppaniensa sijoitusrahastoille. Nämä sijoitusrahastot ovat pääasiassa avoimia ammattimaisille sijoittajille.


Yritysvastuu

Raha on muutosvoima. Vastuullinen sijoittaminen ja palkitseminen, taloudellisen turvan edistäminen ja hyvän työelämän rakentaminen ovat Mandatumin yritysvastuun painopisteitä.

Lisää yritysvastuusta

Liiketoimintakumppanit

Oman asiakaspalvelunsa lisäksi Mandatum palvelee asiakkaitaan Ifin ja Danske Bankin kautta. Danske Bank myy Mandatumin riskivakuutus- ja säästötuotteita kaikille henkilöasiakassegmenteille, kun taas kumppanuus Ifin kanssa keskittyy henkivakuutusten jakeluun.

Mandatum tekee tiivistä yhteistyötä myös Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan kanssa. Kalevan ryhmähenki- ja tapaturmavakuutuksia myydään Ifin kautta yhteistyösopimuksen tehneiden ammattijärjestöjen jäsenille. Mandatum toimii Saxo Bankin yksinomaisena sidosasiamiehenä Suomessa tarjoamalla Saxo Bankin kaupankäyntialustan asiakkailleen Mandatum Trader -palvelun kautta.

Johto ja hallitus