Tietoa yhtiöstä

Mandatum on finanssialan asiantuntijakonserni, joka on asiakkailleen ja omistajilleen enemmän kuin osiensa summa.

Tietoa yhtiöstä

Mandatum on finanssialan asiantuntijakonserni, joka on asiakkailleen ja omistajilleen enemmän kuin osiensa summa.


Mandatum on vakavarainen ja arvostettu finanssiyhtiö, ja osa pohjoismaista vakuutuskonserni Sampoa. Mandatumin tehtävänä on luoda lisäarvoa asiakkaille, henkilöstölle ja yhteiskunnalle ja kasvattaa omistaja-arvoa Sampo-konsernille

Mandatum yhdistää rahan ja hengen erikoisosaamisen ja tarjoaa asiakkailleen laajasti omaisuuden- ja varainhoidon, säästämisen ja sijoittamisen, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä henkilövakuuttamisen palveluita.

Mandatum-konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta, henkivakuutus ja omaisuudenhoito. Mandatum Life (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluita. Mandatum Asset Management on sijoituspalveluyritys, joka yhdistää rahastoliiketoiminnan, täyden valtakirjan ja konsultatiivisen varainhoidon palvelut sekä Sampo-konsernille toteutettavan omaisuudenhoitopalvelun.

Avainluvut* 2021

Tulos ennen veroja 247 miljoonaa euroa (154)

Hoidossa olevat asiakasvarat 11,1 miljardia euroa (9,2)

Vakavaraisuussuhde 192 % (188)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 638 (576)

Henkilöasiakasta 300 000

Yritys- ja instituutioasiakasta 20 000


*Vuoden 2020 avainluvut koskevat Mandatum Lifea. Mandatumia koskeva ja sijoittajille suunnattu taloudellinen informaatio on luettavissa kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n sivuilta.

 

Mandatum-konsernin organisaatiorakenne

 

Mandatum organisaatiokaavio fi.png

Tutustu Mandatumin tytäryhtiöihin »

Tutustu Sampo-konsernin organisaatioon »


Sampo-konsernin taloudelliset tiedot

Mandatum-konsernin emoyhtiö Mandatum Holding Oy on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Sampo Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä ja se on Sampo-konsernin emoyhtiö.

Sampo-konsernin taloudellinen raportointi on saatavilla Sammon verkkosivustolla. Sampo julkaisee vuosittain kaksi osavuosiraporttia, puolivuosikatsauksen sekä tilinpäätöstiedotteen. Lisäksi Sampo julkaisee vuosittain muita raportteja Suomen lakien ja sääntelyn mukaisesti.

Lue lisää Sampo Oyj:n sivuilta:

Sampo-konserni
Taloudellinen raportointi
Vuosiraportointi vuodelta 2021
Sammon vuosikertomusarkisto

Mandatumin raportit: 

Mandatum-konsernin vuosikertomus 2021
Mandatum Asset Managementin vuosikertomus 2021
Mandatum Lifen vuosikertomus 2021

Mandatumin yritysvastuuraportti 2021

Mandatum Lifen vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset:
 

Visio ja arvot

Mandatum on finanssialan huippuasiantuntijakonserni, joka on enemmän kuin osiensa summa.

Mandatum-konsernin tehtävänä on luoda sidosryhmilleen lisäarvoa yhdistämällä rahan ja hengen erikoisosaamista.

Yhtiön arvot:

  • Hyötyä asiakkaalle
  • Yhtenä joukkueena
  • Ylivoimaisesti aktiivisin
  • Rohkeasti erilainen
  • Suoraa puhetta
  • Voitontahto

Noudatamme myös Sampo-konsernin arvoja: eettisyys, lojaalisuus, avoimuus ja yrittäjyys.

Hallinto

Mandatum noudattaa hyvää hallintotapaa, joka perustuu vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön sekä Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. Osana Sampo-konsernia noudatamme Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance).

Mandatumin riskienhallinta

Mandatum noudattaa Sampo-konsernin riskienhallintaperiaatteita, joissa myös Mandatumia koskevat henkivakuutusyhtiön erityispiirteet on huomioitu. 

Lue lisää Mandatum Lifen riskienhallinnasta vuosikertomuksestamme »

Compliance

Riippumaton toisen linjan Compliance-toiminto on osa Mandatumin hallinto- ja riskienhallintajärjestelmää sekä sisäistä valvontaa. Compliance-yksikkö toimii Mandatumissa hallitusten ja johdon tukena varmistaen, että Mandatum-konsernin yhtiöillä on tarvittavat sisäiset ohjeet, prosessit, resurssit ja työkalut sitovien lakien, säännösten ja ohjeiden noudattamiseksi. Lisäksi Compliance-toiminto osallistuu organisaation riskien tunnistamiseen arvioimalla Compliance-riskejä.

Sisäinen tarkastus

Mandatumin sisäinen tarkastus on liiketoiminnoista riippumaton toiminto, jonka tehtävänä on objektiivisesti arvioida ja varmistaa organisaation toimintaa. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle sekä parantaa sen toimintaa. Mandatumin hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman.

Mandatumin sisäinen tarkastus on osa Sampo-konsernin sisäistä tarkastusta. Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa tarkastusjohtaja, joka raportoi konsernijohtajalle, konsernin johtoryhmälle sekä hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

 

Vaikuttamisperiaatteet

Mandatum Lifen pääasiallinen kumppani sijoitustoiminnassa on Mandatum Asset Management Oy (MAM), jolle Mandatum Life on ulkoistanut sijoitustoiminnan hoitamisen. MAM tarjoaa Mandatum Lifelle sijoituspalvelulain 1 luvun 15.4 §:ssä tarkoitettua omaisuudenhoitopalvelua. Mandatum Asset Management julkaisee verkkosivuillaan vaikuttamisperiaatteet (englanniksi), joita sovelletaan myös hoidettaessa Mandatum Lifen omaisuutta.

Eturistiriitojen hallinta

Mandatum -konsernilla on toimintaperiaatteet eturistiriitojen välttämiseksi ja hallitsemiseksi. Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista vakuutus-, sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta, joka syntyy esimerkiksi asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä ja johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva riski.

Lue lisää eturistiriitojen käsittelystä Mandatumissa »

 

Yritysvastuu

Raha on muutosvoima. Vastuullinen sijoittaminen ja palkitseminen, taloudellisen turvan edistäminen ja hyvän työelämän rakentaminen ovat Mandatumin yritysvastuun painopisteitä.

Lisää yritysvastuusta

Liiketoimintakumppanit

Mandatum palvelee asiakkaitaan oman asiakaspalvelun ja verkkopalvelun lisäksi sisaryhtiönsä If Vahinkovakuutusyhtiön ja Danske Bankin kautta.

Mandatum toimii läheisessä yhteistyössä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan kanssa. Kalevan myöntämiä ryhmähenki- ja tapaturmavakuutuksia myydään Ifin kautta yhteistyösopimusten piirissä olevien toimihenkilö- ja palkansaajajärjestöjen jäsenille.

Mandatum tekee yhteistyötä myös Nordean ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa.

Johto ja hallitus