Ansvarsfulla investeringar

Vi tror att ansvarsfullt agerande bolag på lång sikt ger en bättre avkastning som investeringsobjekt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling. Den investeringsförmögenhet som strömmar till mer ansvarsfulla företag förbättrar dessa företags förutsättningar för framgång och skapar ett tryck på andra företag att utveckla sina tillvägagångssätt till det bättre.

Förbindelse att iaktta en ansvarsfull investeringsverksamhet

Mandatum investerar kundernas tillgångar ansvarsfullt, eftersom ett ansvarsfullt agerande utgör en viktig del av vår riskhanteringsprocess. Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).


FN:s principer för ansvarsfulla investeringar binder Mandatum Life att:
  • införliva ESG-aspekterna i investeringsanalysen och processen för beslutsfattande
  • vara en aktiv ägare och inkludera ESG-frågor i sin ägarpraxis
  • uppmuntra investeringsobjekten till ändamålsenlig rapportering i anslutning till ESG-frågor
  • främja antagandet och införandet av principerna för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) i investeringsbranschen
  • samarbeta med andra investerare för att främja tillämpningen av principerna för ansvarsfulla investeringar
  • rapportera om åtgärder och framsteg i införandet av principerna för ansvarsfulla investeringar.

Beaktandet av klimatförändringen och en effektiv hantering av klimatrisken i investeringsverksamheten är ett av insatsområdena i Mandatums investeringsverksamhet. Mandatum har förbundit sig att mäta och minska koldioxidavtrycket i sina investeringar över tid.

Vi har undertecknat FN:s initiativ Montréal Pledge och förbundit oss att årligen mäta och publicera koldioxidavtrycket i våra investeringar.

Mandatum ingår i den internationella investerarkoalitionen Portfolio Decarbonization Coalition (PDC). Koalitionen har som mål att minska koldioxidavtrycket globalt, styra tillgångar till klimatsmarta företag och utveckla metoder för att minska investeringarnas koldioxidavtryck. Mandatum anslöt sig som första finländska medlem till koalitionen år 2015.

Vi är också medlem i FINSIF (Finland's Sustainable Investment Forum). Ett av Mandatums mål är att öka investerarnas kännedom om möjligheterna med ansvarsfulla investeringar och om riskerna med att negligera dem.

aikajana_ML_yritysvastuu_SV.jpg

   

 

Samarbetet med WWF Finland

Vi samarbetar med WWF Finland för att främja ansvarsfulla investeringar och bromsa klimatförändringen. Vi skapar konkreta procedurer och tar fram anvisningar för hur investerarna i praktiken kan minska koldioxidutsläppen från sina investeringar. På detta sätt styrs investeringsförmögenheten till företag som handlar på ett miljömässigt hållbart sätt.

Mandatum och WWF Finland har sammanställt en guide för ansvarsfulla investeringar med fokus på hantering av klimatrisker (på finska).

WWF-sv-2.PNG

Ansvarsfullhet i vår egen investeringsverksamhet

Rapportering av ansvarsfulla investeringar

Som ett led i utfästelsen att iaktta FN:s principer för ansvarsfulla investeringar har Mandatum Life förbundit sig att årligen rapportera om de metoder för ansvarsfulla investeringar som tillämpats och hur vi främjat genomförandet av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. 

Investeringarnas koldioxidavtryck mäts och rapporteras årligen. Utöver investeringarnas absoluta koldioxidavtryck jämförs placeringskorgarnas och fondernas koldioxidavtryck med koldioxidavtrycket för relevanta marknadsindex i syfte att förbättra jämförbarheten och transparensen.  

Sammanfattning av resultaten 2019 (inom parentes de jämförbara siffrorna för året innan)

  • Investeringarnas totala årliga kodioxidavtryck var 1 357 008 (1 151 030) CO2-ekvivalentton.

  • Investeringarnas koldioxidavtryck mätt enligt finansierade utsläpp låg som helhet 26 procent under de index som beskriver den allmänna marknaden.

  • Inom aktieinvesteringarna låg koldioxidavtrycket 37 procent under nivån för marknadsindexen och inom ränteinvesteringarna 21 procent under nivån för marknadsindexen.

  • Investeringarnas genomsnittliga kolintensitet, som mäter investeringsobjektens utsläpp i förhållande till bolagens årliga omsättning, minskade med 20 procent från året innan.

Koldioxidavtrycket för de enskilda placeringskorgarna framgår också av investeringsobjektens månadsöversikter.

Vi rapporterar om ansvarsfulla investeringar också som en del av Sampokoncernens företagsansvarsrapport (på finska).

Läs företagsansvarsrapporten (på finska)