Ansvarsfulla investeringar

Investera i en bättre morgondag

Ansvarsfulla investeringar

Investera i en bättre morgondag

Mandatum förutsätter av alla sina investeringsobjekt att de agerar ansvarsfullt. Vi tror att ansvarsfullt agerande bolag på lång sikt ger en bättre avkastning som investeringsobjekt tack vare gynnsammare tillväxtutsikter och en mer förutsägbar kostnadsutveckling. Läs mer om Mandatums tjänster för ansvarsfull investeringar.

Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som dess ombud fungerar Mandatum Asset Management Ab och Mandatum Life Service Ab. Kapitalförvaltningsavtalet är en fondanknuten försäkring som tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

Förbindelse att iaktta en ansvarsfull investeringsverksamhet

Mandatum investerar kundernas tillgångar ansvarsfullt, eftersom ett ansvarsfullt agerande utgör en viktig del av vår riskhanteringsprocess. Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som dess ombud fungerar Mandatum Asset Management Ab och Mandatum Life Service Ab. Kapitalförvaltningsavtalet är en fondanknuten försäkring som tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.


FN:s principer för ansvarsfulla investeringar binder Mandatum Life att:
 • införliva ESG-aspekterna i investeringsanalysen och processen för beslutsfattande
 • vara en aktiv ägare och inkludera ESG-frågor i sin ägarpraxis
 • uppmuntra investeringsobjekten till ändamålsenlig rapportering i anslutning till ESG-frågor
 • främja antagandet och införandet av principerna för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) i investeringsbranschen
 • samarbeta med andra investerare för att främja tillämpningen av principerna för ansvarsfulla investeringar
 • rapportera om åtgärder och framsteg i införandet av principerna för ansvarsfulla investeringar.

Beaktandet av klimatförändringen och en effektiv hantering av klimatrisken i investeringsverksamheten är ett av insatsområdena i Mandatums investeringsverksamhet. Mandatum har förbundit sig att mäta och minska koldioxidavtrycket i sina investeringar över tid.

Vi har undertecknat FN:s initiativ Montréal Pledge och förbundit oss att årligen mäta och publicera koldioxidavtrycket i våra investeringar.

Mandatum ingår i den internationella investerarkoalitionen Portfolio Decarbonization Coalition (PDC). Koalitionen har som mål att minska koldioxidavtrycket globalt, styra tillgångar till klimatsmarta företag och utveckla metoder för att minska investeringarnas koldioxidavtryck. Mandatum anslöt sig som första finländska medlem till koalitionen år 2015.

Vi är också medlem i FINSIF (Finland's Sustainable Investment Forum). Ett av Mandatums mål är att öka investerarnas kännedom om möjligheterna med ansvarsfulla investeringar och om riskerna med att negligera dem.

aikajana_ML_yritysvastuu_SV.jpg

Samarbetet med WWF Finland

Vi samarbetar med WWF Finland för att främja ansvarsfulla investeringar och bromsa klimatförändringen. Vi skapar konkreta procedurer och tar fram anvisningar för hur investerarna i praktiken kan minska koldioxidutsläppen från sina investeringar. På detta sätt styrs investeringsförmögenheten till företag som handlar på ett miljömässigt hållbart sätt.

Ansvarsfullhet i vår egen investeringsverksamhet

Rapportering av ansvarsfulla investeringar

Som ett led i utfästelsen att iaktta FN:s principer för ansvarsfulla investeringar har Mandatum förbundit sig att årligen rapportera om de metoder för ansvarsfulla investeringar som tillämpats och hur vi främjat genomförandet av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. 

Investeringarnas koldioxidavtryck mäts och rapporteras årligen. Utöver investeringarnas absoluta koldioxidavtryck jämförs placeringskorgarnas och fondernas koldioxidavtryck med koldioxidavtrycket för relevanta marknadsindex i syfte att förbättra jämförbarheten och transparensen.  

Sammanfattning av resultaten 2021

 • Den jämförbara kolintensiteten i kundtillgångarna i Mandatums fondanknutna försäkringar har minskat med cirka 50 % från år 2017.
 • Investeringarnas genomsnittliga kolintensitet* var 117 tCO2e/MEUR, vilket är 49 % lägre än marknadsindexen.
 • Aktieinvesteringarnas differens till marknadsindexen var -41 % (101 tCO2e/MEUR) och ränteinvesteringarnas -51 % (126 tCO2e/MEUR).
 • Den jämförbara förändringen i kolintensiteten i Mandatum Asset Managements förvaltade investeringstillgångar i förhållande till år 2020 var -6 %.
 • Investeringarnas totalutsläpp var 1 427 592 tCO2 Totalutsläppen är inte jämförbara med det rapporterade utfallet för år 2020, eftersom siffran innehåller nya tillgångsposter till följd av bildandet av Mandatum Asset Management.

Koldioxidavtrycket för de enskilda placeringskorgarna framgår också av investeringsobjektens månadsöversikter.

Vi rapporterar om ansvarsfulla investeringar också som en del av Sampokoncernens företagsansvarsrapport (på finska).

Läs företagsansvarsrapporten (på finska)