Vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall

Vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall

Du söker enklast ersättning via vår webbtjänst. Logga in på webbtjänsten med dina personliga bankkoder när du har en sjukkostnads- eller olycksfallsförsäkring som beviljats av Mandatum eller Kaleva. Du kan söka ersättning, även om du inte själv äger den försäkring där du är försäkrad. Då ser du inte uppgifterna om avtalet i webbtjänsten, men du kan ändå lämna in ersättningsansökan. Gör ersättningsansökan som privatkund, även om försäkringstagaren eller förmånstagaren är ett företag som du företräder.

Vi tar upp din ansökan till handläggning, när vi fått alla dokument som behövs. Du ska söka ersättning från försäkringen inom ett år efter det att kostnaderna uppstått. Här hittar du mer information om hur du ansöker om livförsäkringsersättning.

Gör ansökan om ersättning så här

Logga in på webbtjänsten och välj Ersättningsärenden i menyn upptill på sidan. Öppna en ny ersättningsansökan genom att klicka på Ny ansökan nedanför tabellen Tidigare ersättningsansökningar. Om du vill komplettera en ansökan som hänför sig till en tidigare sjukdom, välj rätt ansökan i tabellen och klicka därefter på Fortsättningsansökan i den sammanfattning som öppnas.

Fyll i alla fält i ersättningsansökan. Om du kompletterar en tidigare ansökan, kontrollera och uppdatera vid behov kontakt- och bankkontouppgifterna.

Skicka in ansökan via sammanfattningssidan. Efter att du lämnat in ansökan får du besked, om ansökan kräver bilagor.

Vi rekommenderar att du skannar eller fotograferar bilagorna, så att du kan skicka dem till oss i elektronisk form i samband med ersättningsansökan. Notera att vi inte alltid ber dig skicka bilagor.

Om du inte har möjlighet att skicka in bilagor elektroniskt, kan du skicka dem till oss till den postadress som anges på bekräftelsesidan.

Du får ersättningsbeslutet när vi handlagt din ansökan. Ersättningsbeslutet syns i webbtjänstens arkiv följande vardag efter att ansökan handlagts.

Bilagor som behövs:

När du ansöker om ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall ska du lämna in de verifikat som hänför sig till vårdkostnaderna (t.ex. kvitton på läkararvoden, betalningsverifikat i anslutning till undersökningskostnader och hälsocentrals- eller poliklinikkvitton).

I fråga om läkemedelskostnader ska du lämna in apotekskvittot och en kopia av receptet.

Vid ansökan om olycksfallsersättning behövs i allmänhet också patientjournaler och eventuella läkarutlåtanden som gäller skadan.

Vi rekommenderar att du alltid skickar in eventuella bilagor i elektronisk form. Om du inte har möjlighet att skicka bilagor elektroniskt, kan du skicka dem per post på adressen:

Mandatum
Internetersättningar
Info 9
Beteckning 5012429
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Kaleva
Internetersättningar
Info 9
Beteckning 5018083
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Ersättning av vårdkostnader vid sjukdom eller olycksfall

Från vårdkostnadsskyddet ersätts i enlighet med försäkringsvillkoren de sjukvårdskostnader som inte ersätts med stöd av någon lag och som den försäkrade själv är tvungen att betala för sin vård. Sök först ersättning enligt sjukförsäkringslagen från FPA.

Om du inte ansökt om ersättning från FPA inom sex månader efter att kostnaderna har uppstått, har vi rätt att göra avdrag för FPA:s ersättningsandel från ersättningen.

Många privata tjänsteleverantörer inom sjukvårdssektorn ansöker om FPA:s ersättningsandel för kundernas del. Då avdras FPA-ersättningsandelen direkt från din faktura och du kan söka försäkringsersättning från oss med en gång.

Du ska söka ersättning från försäkringen inom ett år efter det att kostnaderna uppstått. Vi är inte skyldiga att betala ersättning för över ett år gamla kostnader.

Notera att försäkringen inte ersätter t.ex. fysioterapi eller andra former av rehabilitering. Tandvård ersätts inte heller, såvida det inte är fråga om en tandskada till följd av olycksfall

Ansökan om betalningsförbindelse eller förhandsbeslut

Vi beviljar också betalningsförbindelser för mer kostsamma undersökningar och åtgärder. I allmänhet skickar vårdinrättningen begäran om betalningsförbindelse som läkaren gjort i anslutning till undersökningen eller åtgärden direkt till Mandatum. Du kan också själva skicka läkarens patientjournal som bilaga till ett meddelande via webbtjänsten. Av det läkarutlåtande som utfärdats för betalningsförbindelsen ska framgå orsaken till och behovet av åtgärden samt en kostnadskalkyl. Efter att du fått betalningsförbindelsen, fakturerar vårdinrättningen försäkringsbolaget direkt för kostnaderna för undersökningen eller åtgärden.

Om du kommer att genomgå en dyr undersökning eller åtgärd rekommenderar vi att du på förhand säkerställer att undersökningen eller åtgärden är ersättningsgill. Vi beviljar förhandsbeslut, dvs. ger löfte om ersättning för dyra undersöknings- eller åtgärdskostnader.

Du kan höra dig för om den undersökning eller behandling som du rekommenderats är ersättningsgill via vår ersättningstjänst på numret 0200 31120. Skaderegleraren kan ofta redan under samtalet ge ett förhandsbeslut om huruvida kostnaderna ersätts. När du fått ett förhandsbeslut ska du först betala kostnaderna själv och sedan ansöka om ersättning från FPA för dem. Efter det kan du söka ersättning från din försäkring.