Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön, Keskinäinen vakuutusyhtiö Kalevan ja Mandatum Life Palvelut Oy:n Verkkopalvelua ja Internet-sivuja koskevat käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä Käyttöehdot) sovelletaan Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön, Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan ja Mandatum Life Palvelut Oy:n (jäljempänä Yhtiöt) verkkopalveluissa, mobiilipalveluissa, Internet-sivuilla ja puhelinpalvelussa (jäljempänä Palvelut).

Voimassa 5.12.2017 alkaen.

1.    Käyttöehtoihin sitoutuminen

Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen Palveluiden käyttämistä. Palveluita käyttämällä Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palveluiden käyttö ei ole sallittua, mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja. Verkkopalvelussa Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ensimmäisen asiointikertansa yhteydessä. Asiointi verkkopalvelussa voi tapahtua käyttäen soveltavia tietoliikenneyhteyksien päässä olevia päätelaitteita kuten pöytätietokoneita, kannettavia tietokoneita, tabletteja ja älypuhelimia. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottavat Palvelut voivat sisällöltään sekä toiminnoiltaan erota toisistaan. Yhtiöiden Internet-sivuilla (mandatumlife.fi) annetaan neuvoja päätelaiteiden vaatimuksiin liittyen.

Käyttöehdot on hyväksyttävä erikseen asioitaessa henkilöasiakkaana ja yritysasiakkaana.

2.    Yleistä Internet-sivuista ja Verkkopalvelusta

2.1.    Yhtiöt ja niiden tarjoamat sähköiset palvelut

Verkkopalvelu on Yhtiöiden yhdessä tuottama palvelukokonaisuus (jäljempänä Verkkopalvelu), jolla yksityis- ja yritys-asiakas tai näiden edustaja (näissä Käyttöehdoissa Asiakas) voi saada tietoa ja hoitaa vakuutusasioitaan verkossa tai puhelimitse.

Yhtiöiden Internet-sivut tarjoavat tietoa yhtiöistä ja niiden palveluista sekä mahdollisuuden antaa palautetta ja ottaa yhteyttä Yhtiöihin.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö kuuluu Sampo-konserniin. Mandatum Life Palvelut Oy on osa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiötä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ei kuulu keskinäisenä vakuutusyhtiönä Sampo-konserniin, mutta toimii kiinteässä yhteistyössä Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

2.2.    Puhelinpalvelu

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin Yhtiöiden puhelinpalveluissa.

3.    Yhtiöiden vastuusta

Internet-sivuilla tai Verkkopalvelussa esitettävät tuotteita tai palveluita koskevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti eikä niitä ole pidettävä Yhtiöitä sitovana tarjouksena, sijoitusneuvona tai muuna Yhtiöitä velvoittavana ilmaisuna, vaan yksinomaan kehotuksena ostotarjouksen tekemiseen, ellei toisin ole erikseen ilmoitettu.

Yhtiöt eivät vastaa Internet-sivujen tai niillä tarjoamiensa Verkkopalveluiden tai niiden keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Yhtiöille. Yhtiöiden vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Yhtiöt eivät vastaa Verkkopalvelun käyttämiseen tarvittavien tunnisteiden toimimattomuudesta eivätkä muista tunnisteisiin liittyvistä vahingoista.

Internet-sivut ja Verkkopalvelu on tarkoitettu Suomessa pysyvästi asuville, täysi-ikäisille ja täysvaltaisille henkilöasiakkaille ja Suomessa rekisteröidyille yritysasiakkaille. Mikäli näiden ehtojen eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan suomenkielisen version Käyttöehtoja ja palvelua koskevia tietoja.

Verkkopalvelun sisältämään kolmansien osapuolten tuottamaan markkinahintatietoon liittyvien rajoitusten takia pääsy Verkkopalvelussa mahdollisesti oleviin markkinahintatietoihin ei nimenomaisesti ole tarjolla Australiassa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.

Yhtiöiden hallinnoimia vakuutuksia ja niihin liitettyjä sijoituskoreja, tuotteita ja palveluja ei ole tarkoitettu Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.

Kuukausiraporteissa ja muissa asiakasaineistossa esitetyt sijoitusten markkinahinnat on tarkoitettu vain Asiakkaan omaan käyttöön vakuutussopimuksen arvonkehitystietona, eikä niitä saa jakaa eteenpäin kolmansille tahoille tai käyttää muiden sijoitusten yhteydessä. Asiakas on tietoinen, että Yhtiöiden käyttämät palveluntarjoajat ovat tässä yhteydessä kolmansia osapuolia, joilla ei ole missään tilanteessa vastuuta tai korvausvelvollisuutta Asiakasta kohtaan. Yhtiöt eivät vastaa tällaisten kolmansien osapuolien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta eikä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Yhtiöt eivät vastaa ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta vahingosta. Tällaisena esteenä pidetään esimerkiksi viranomaisen toimenpidettä, sotaa tai sen uhkaa, työtaistelutoimea, yleisen sähkö-, kaapeli- tai tieto-liikenneverkon häiriötä taikka käyttökatkosta taikka muuta syytä, joka kohtuuttomasti vaikeuttaa osapuolten toimintaa ja johon osapuoli ei voi vaikuttaa.

4.    Henkilötietojen käsittely ja tietojen tallentaminen

Yhtiöt keräävät, käsittelevät ja analysoivat tietoja Internet-sivujen ja niillä tarjottavien palveluiden kuten Verkkopalveluiden käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiöt voivat myös hankkia tällais-ta tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta.

Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa Verkkopalveluiden kautta antamiaan tietoja Yhtiöille.

Yhtiöillä on oikeus nauhoittaa Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut tästä erikseen ilmoittamatta.

Yhtiöillä on oikeus tallentaa Asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoa ja erilaisilla päätelaiteella tapahtuvaa verkkoasiointia koskevat tiedot tietojärjestelmissään sekä käsitellä tietoja muun muassa verkkoasioinnin todentamiseksi, Yhtiöiden riskienhallintaa varten, tietoturvallisuuden varmistamiseksi, Asiakkaan tunnistamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, tarjottavan Verkkopalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi sekä Yhtiöiden palveluiden markkinoimiseksi.

Yhtiöt käyttävät evästeitä Verkkopalveluiden toiminnan varmistamiseksi, Internet-sivuilla ja Verkkopalveluissa käyvien vierailijoiden kiinnostuksen kohteiden seuraamiseksi sekä mainonnan kohdistamiseksi.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöllä ja Keskinäisellä Vakuutusyhtiö Kalevalla on oikeus käyttää Asiakkaidensa tietoja markkinointitarkoituksiin. Yhtiöillä on oikeus luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, mikäli Asiakas on antanut siihen suostumuksen, tietojen luovutus on suoraan lain nojalla sallittu tai Yhtiö on siihen lain tai viranomaismääräyksen nojalla velvoitettu. Muussa tapauksessa tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa Yhtiöiden kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kulloinkin kuuluvalle yhtiölle tai muulle yhtiölle kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Yhtiöt käsittelevät asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti ja huolehtivat muutenkin yksityisyyden suojan ja vakuutussalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Asiakastietoja hankitaan Asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luotettavista tietoläheistä. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n luottotietorekistereistä. Henkilötietolain velvoittamat rekisteriselosteet ovat saatavilla Yhtiöiden toimipaikoista sekä Yhtiöiden Internet-sivuilla.

Mikäli Asiakas haluaa lähettää Yhtiöille suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, Yhtiöt suosittelevat viestin lähettämistä Verkkopalvelujen kautta tai postitse.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja evästeiden käytöstä löytyy Yhtiöiden Internet-sivuilta kohdasta "Rekisteriselosteet" - "Henkilötietojen käyttö".

5.    Immateriaalioikeuksista ja oikeudesta käyttää Internet-sivuja ja Verkkopalvelua

Internet-sivut ja Verkkopalvelut sisältävät immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, kuuluvat Yhtiöille tai kolmansille osapuolille. Sivujen tai palveluiden sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, linkittäminen, jakelu, muuttaminen, tallentaminen missä muodossa tahansa tai kaikenlainen hyödyntäminen kaupallisen tarkoitukseen on kiellettyä ilman Yhtiöiden etukäteistä kirjallista suostumusta. Internet-sivujen katselu päätelaitteella sekä tulostaminen on sallittu ainoastaan omaa käyttöä varten.

Yhtiöiden Internet-sivujen sisällön julkaisu ja jakeleminen on kiellettyä ilman Yhtiöiden erillistä kirjallista suostumusta.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Mikäli käyttäjä kopioi tai tallettaa informaatiota Internet-sivuilta, hänen tulee sitoutua samalla siihen, ettei hän poista materiaaleista niihin mahdollisesti sisältyviä immateriaalioikeudellista alkuperää osoittavia merkintöjä tai tunnuksia kuten esimerkiksi tekijänoikeusmerkintöjä.

6.    Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan Verkkopalvelun ja Internet-sivujen käyttöä varten tarvittavat päätelaitteet, ohjelmat, tunnukset ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokuluista, toimivuudesta ja yhteensopi-vuudesta Verkkopalvelun ja Internet-sivujen kanssa. Yhtiöt ja Asiakas vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä asianmukaisesta tietoturvasta. Asiakkaan on huolehdittava käyttämiensä päätelaitteiden, ohjelmien ja tietoliikenneyhteyksien suojaamisesta luvatonta käyttöä vastaan, ja estettävä Verkkopalvelujen tunnistautumistietojen tai Verkkopalveluissa olevien tietojen paljastuminen.

Yhtiöt eivät vastaa yleisissä tietoverkossa tai Asiakkaan käyttämässä tietoverkossa hävinneen tai muuttuneen tiedon aiheuttamasta vahingosta. Yhtiöillä on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen, jos Asiakkaan käyttämät päätelaitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat vaaraa Yhtiöiden tietojärjestelmien toimivuudelle ja palvelun turvallisuudelle.

7.    Käyttöehtojen, Verkkopalveluiden ja palveluhintojen muuttaminen

Yhtiöillä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja, Verkkopalveluita koskevaa sopimusta, mahdollisia palveluja koskevia erityisiä ehtoja, palvelun sisältöä, palveluvalikoimaa sekä palveluhintoja ja muita palvelusta perittäviä maksuja.

Yhtiöt ilmoittavat ehtojen muutoksista Internet-sivuillaan ja Verkkopalvelussa vähintään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen Yhtiön ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Verkkopalveluun tai Internet-sivuille Asiakkaan saataville.

Palveluhintoja ja muita maksuja koskevat muutokset Yhtiöt ilmoittavat Verkkopalvelussaan tai palveluhinnastossaan.

Muutettuja Käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen, mikäli hän käyttää Verkkopalvelua tai Internet-sivuja muutoksen jälkeen. Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, tulee hänen irtisanoa Verkkopalvelu kirjallisesti ennen muutoksen voimaan tuloa. Henkilöasiakas voi irtisanoa Verkkopalvelun myös puhelimitse soittamalla Yhtiöiden asiakaspalveluun.

8.    Asiakasneuvonta ja ulkopuoliset oikeuskeinot

Internetin kautta välitettyihin palveluihin ja ehtoihin liittyvissä kysymyksissä Asiakkaan tulee ottaa yhteyttää ensisijaisesti Yhtiöiden asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus-ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.    Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

10.    Internet-sivuja koskevat erityisehdot

10.1. Internet-sivujen saatavuus

Internet-sivut ovat käytettävissä siinä laajuudessa kuin Yhtiöt ne kulloinkin tarjoavat. Yhtiöt eivät takaa Internet-sivujen oikeellisuutta tai virheettömyyttä tai sitä, että Internet-sivut olisivat keskeytyksettä tai virheettömästi saatavilla. Yhtiöt pidättävät oikeuden rajoittaa Internet-sivujen käyttöä sekä tehdä muutoksia Internet -sivuille.

10.2. Linkit kolmannen tahon tarjoamille www-sivustoille

Yhtiöiden Internet-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille Asiakkaan on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille Asiakas hyväksyy sen, että sivut eivät ole Yhtiöiden hallinnassa, eikä Yhtiöillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Yhtiöt eivät ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Yhtiöiden ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Yhtiöiden sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Yhtiöt millään lailla ottaisivat kantaa niillä mainittuihin tuotteisiin ja palveluihin.

11.    Verkkopalvelua koskevat erityisehdot

Verkkopalvelussa käytettävään vakuutussopimukseen liittyvään palveluun sovelletaan ensisijassa kyseistä vakuutuspalvelua koskevia vakuutusehtoja ja muita sopimusehtoja sekä toissijaisesti näitä Käyttöehtoja. Verkkopalvelua koskevat Käyttöehdot eivät ole osa vakuutussopimusta.

Verkkopalvelussa käytettävään palkkiorahaston hallinnointisopimukseen liittyvään palveluun sovelletaan ensisijassa kyseistä palkkiorahastoa koskevaa hallinnointisopimusta ja muista sopimusehtoja ja vain toissijaisesti näitä Käyttöehtoja. Verkkopalvelua koskevat Käyttöehdot eivät ole osa palkkiorahaston hallinnointisopimusta.

11.1. Palveluhinnat

Yhtiöillä on oikeus asettaa Verkkopalveluille käyttö – tai muu vastaava maksu ilmoittamalla siitä vähintään 30 päivää ennen maksun käyttöön ottamista.

Mikäli niihin sopimuksiin tai palveluihin, joita Asiakas käyttää Verkkopalvelussa, kohdistuu sopimusehdoissa, hinnastoissa tai muualla määriteltyjä toimenpide- tai muita maksuja, on Yhtiöillä oikeus periä maksut myös silloin, kun Asiakas suorittaa maksullisia toimenpiteitä Verkkopalvelussa.

Palvelumaksut ja muut veloitukset voidaan periä Yhtiöiden valinnan mukaan suoraan vakuutussäästöistä tai laskuttamalla Asiakasta, ellei toisin ole erikseen sovittu.

11.2. Verkkopalvelun saatavuus ja käyttökatkot

Verkkopalvelu eri päätelaitteilla on Asiakkaan käytössä siinä laajuudessa kuin Yhtiöt sen kulloinkin tarjoavat.

Asiakkaan antamat toimeksiannot tehdään niiden saapumisjärjestyksessä. Uutta samaa sopimusta koskevaa toimeksiantoa, kuten sijoitussidonnaisen vakuutuksen rahastonvaihtoa, ei voi tehdä ennen kuin edellinen toimeksianto on kokonaan suoritettu. Muutoin toimeksiantojen toteuttamisessa noudatetaan vakuutus- tai palvelukohtaisia sopimusehtoja.

Yhtiöillä on oikeus rajoittaa tai keskeyttää Verkkopalvelun käyttöä huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten ilmoittamatta siitä etukäteen. Yhtiöt pyrkivät ilmoittamaan ennalta tiedetyistä huolto- tai muista käyttökatkoista hyvissä ajoin etukäteen. Järjestelmien huoltotyöt aiheuttavat säännöllisesti palvelukatkoja, joista annetaan tietoja Internet-sivuilla.

Yhtiöillä on oikeus tehdä palveluvalikoimaan, palvelujen laajuuteen, käytettävien päätelaitteiden vaatimuksiin ja sisältöön muutoksia. Yhtiöt ilmoittavat muutoksista Verkkopalvelussa.

Yhtiöillä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ja jättää Yhtiöille annettu toimeksianto täyttämättä, mikäli:

  • Asiakas ei noudata Verkkopalvelua koskevia ehtoja,
  • Asiakas haetaan konkurssiin tai velkajärjestelyyn,
  • Asiakas kuolee tai hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitetaan,
  • on syytä epäillä, että Asiakkaan päätelaitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Palvelun turvallisuuden,
  • Asiakas on ilmoittanut, että tunnuksia on käytetty Palveluissa oikeudettomasti tai, että ne oletettavasti ovat joutuneet sivullisen haltuun,
  • toinen asiakas on peruuttanut Asiakkaalle antamansa valtuutuksen, tai
  • on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai muutoin tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa Asiakkaalle, Yhtiöille tai sivulliselle.

11.3. Tunnisteiden käyttäminen

Yhtiöt tunnistavat Asiakkaan tämän asioidessa Verkkopalvelussa Yhtiöiden hyväksymillä tunnisteilla. Tunnisteiden käyttö vastaa Asiakkaan tunnistamista perinteisestä henkilöllisyyttä osoittavasta asiakirjasta. Kirjautumalla Verkkopalveluun tunnisteilla ja hyväksymällä Verkkopalvelussa tehdyt toimet Asiakas hyväksyy tekemänsä toimeksiannot itseään tai edustamaansa yritystä sitoviksi.

Verkkopalvelun käytön edellytyksenä on, että Asiakkaalla on tarvittavat Yhtiöiden hyväksymät käyttäjäkohtaiset pankki- tai muut tunnisteet. Pankin tunnisteet koostuvat pankin antamista vaihtuvista tunnusluvuista, henkilökohtaisesta käyttäjätunnuksesta ja lisäksi salasanasta tai vahvistustunnuksesta.

Mikäli Yhtiöt tarjoavat sovelluksen Verkkopalvelun käyttöä varten muun päätelaitteen kuin tietokoneen kautta, kuten esimerkiksi älypuhelimen kautta, tulee Asiakkaan käyttää Yhtiön hyväksyttämä tapaa kirjautua Verkkopalveluun. Ensimmäisen Verkkopalveluun kirjautumisen yhteydessä Asiakkaan tulee käyttää Yhtiön luomaa käyttäjätunnusta ja luoda palvelua varten salasana, joka täyttää Yhtiöiden vaatimukset. Asiakas vastaa kaikista toimeksiannoista ja viesteistä, jotka on tehty tai lähetetty Asiakkaan tunnisteella niiden voimassaoloaikana.

Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnisteet huolellisesti tunnisteet myöntäneen pankin, Yhtiöiden tai muun palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti.

Asiakas vastaa Verkkopalvelun tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä, jos

1) Asiakas on luovuttanut Verkkopalvelun tunnukset niiden käyttöön oikeudettomalle;

2) Verkkopalvelun tunnusten katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu asiakkaan huolimattomuudesta tai

3) Asiakas on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuuden palveluntarjoajalle Verkkopalvelun tunnusten katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivästystä sen havaittuaan.

Jos Asiakkaalla on syytä epäillä tunnisteiden tai niihin liittyvän salaisen tunnusluvun kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun, hänen on toimittava tunnisteet antaneen pankin ja Yhtiön ohjeiden mukaisesti.

Asiakas on vastuussa tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä siihen saakka, kunnes tunnisteet on poistettu käytöstä ne myöntäneen pankin tai muun palveluntarjoajan toimesta.

Yhtiöt voivat poistaa tunnukset käytöstä ainoastaan käytettäessä Yhtiön omia tunnisteita. Pankin tunnisteiden sulkemisesta vastaa pankki.

Yhtiöt eivät koskaan kysy Asiakkaan henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten tunnuslukuja, henkilötunnusta tai verkkopankin kirjautumistietoja sähköpostitse. Asiointi tapahtuu postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai Mandatum Lifen Verkkopalvelussa. Yhtiöt eivät myöskään koskaan lähetä sähköpostia, joka johtaisi suoraan verkkopalvelumme kirjautumissivulle, vaan Yhtiöt opastavat aina kirjautumaan kotisivujen kautta.

Asiakaspalvelu neuvoo ongelmatilanteissa.

11.4. Viestintä Asiakkaalle

Yhtiöillä on oikeus lähettää Asiakkaalle tarvittaessa viestejä Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon. Yhtiön lähettämän viestin katsotaan tulleen perille, kun se on jätetty sähköisesti toimitettavaksi perille tai on muuten tarkoituksenmukaisesti lähetetty.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Yhtiö ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

11.5. Vastuu asioinnista

Asiakas on vastuussa kaikista toimista, jotka on tehty Verkkopalvelussa voimassaolevilla tunnisteilla. Verkkopalvelussa tehtyjen toimien ja viestien sisällön katsotaan olevan sellaisia, jollaisina ne ovat tallentuneet Yhtiöiden tietojärjestelmään. Mikäli Asiakkaan lähettämät tiedot tuhoutuvat, Asiakkaan on pyydettäessä annettava uudet tiedot. Asiakkaan tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Verkkopalvelussa esitetyn tarjouksen, vastauksen, ilmoituksen tai muun viestin lähettäminen ja saapuminen vastaanottajalle on lähettäjän vastuulla. Toimeksiannon, hakemuksen, ja sopimuksen tekoaika ja muu asiointi todennetaan Yhtiön ylläpitämästä tietojärjestelmästä ja / tai nauhoittamasta puhelinkeskustelusta.

Yhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakkaan antamissa yksilöinti- tai yhteystiedoissa tai Verkkopalvelussa tehtyjä toimia koskevissa tiedoissa on virheitä tai puutteita eikä vahingosta, joka Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu tiedon häviämisestä tai muuttumisesta tietoverkossa.

11.6. Palvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset

Asiakkaan tulee tehdä mahdolliset huomautukset Verkkopalvelusta Yhtiölle viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tässä määrittelyn aikarajan puitteissa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen toimenpiteen. Huomautukset on esitettävä riittävästi yksilöitynä lähettämällä viesti Verkkopalvelujen kautta.

Asiakas voi esittää mahdolliset tiedustelut, huomautukset tai yhteydenottopyynnöt Internet-sivuja tai Verkkopalvelua koskien Verkkopalvelussa olevalla yhteydenottolomakkeella tai soittamalla Yhtiön puhelinpalveluun.

12.    Yhtiöiden tiedot

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Y-tunnus: 0641130-2
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 627, 00101 Helsinki

Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva

Y-tunnus: 0200628-9
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 347, 00101 Helsinki

Mandatum Life Palvelut Oy

Y-tunnus: 2614680-9
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 1210, 00101 Helsinki