MANDATUMS DOTTERBOLAG

MANDATUMS DOTTERBOLAG

Mandatumkoncernen har två affärsområden: livförsäkringar och kapitalförvaltning. Mandatum Life (Mandatum Livförsäkringsaktiebolag) erbjuder sina privat- och företagskunder tjänster inom kapitalförvaltning, belöning, pensioner och personförsäkringar. Mandatum Asset Management är ett värdepappersföretag som kombinerar fondverksamhet, diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning samt en kapitalförvaltningstjänst som produceras för Sampokoncernen.

Mandatum Life 

Mandatum Life (Mandatum Livförsäkringsaktiebolag) och dess koncernbolag erbjuder sina privat- och företagskunder tjänster inom kapitalförvaltning, belöning, pensioner och personförsäkringar. Mandatum Life är ett helägt dotterbolag till Mandatum Holding Ab. Mandatum Life består av Mandatum Life Service Ab och Mandatum Incentives Oy. Mandatum Livförsäkringsaktiebolag är ett helägt dotterbolag till Mandatumkoncernen och systerbolag till Mandatum Asset Management Ab.

Mandatum Lifes föregångare, Sampo Liv, grundades 1997 inom den dåvarande skadeförsäkringskoncernen Sampo. Sampos livförsäkringsverksamhet har rötter som sträcker sig ända tillbaka till 1874, då Finlands äldsta livförsäkringsbolag Kaleva grundades. År 2008 infördes kapitalförvaltning vid sidan av livförsäkringarna och helheten summerades i en ny strategi under parollen ”pengarna och livet”. Så föddes Mandatum Life. 

Mandatums strategi är att skapa ekonomisk trygghet för sina kunder genom att innovativt kombinera kapitalförvaltning och livförsäkring. 

Mandatum Lifes styrelseordförande är Patrick Lapveteläinen och bolagets vd är Petri Niemisvirta. 

Mandatum Incentives Oy är ett dotterbolag som ägs av Mandatum Life till 75 procent. Bolaget erbjuder aktiebaserade incitamentssystem.

Mandatum Lifes strategi är att skapa ekonomisk trygghet för våra kunder genom att innovativt kombinera kapitalförvaltning och livförsäkring.

 

Nyckeltal 2022: 

Premieinkomst 1 390 miljoner euro (1 367) 

Resultat före skatt 127,5 miljoner euro (252,9) 

Solvensgrad 249 % (190) 

Personalantal 91 (98) 

Försäkringstekniska avsättningar inom fondförsäkringar (31.12.2022) 9 912 miljoner euro (10 712) 

Försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta (31.12.2022) 2 969 miljoner euro (3 246) 

 

Mandatum Lifes årsberättelse 2022 (på engelska) >>

 

Mandatum Lifes dotterbolag

Mandatum Life Service Ab

Mandatum Life Service Ab är ett dotterbolag till Mandatum Life och en hos Finansinspektionen registrerad försäkringsförmedlare som tillhandahåller konsulttjänster inom belöning och personalfondstjänster för företag och andra organisationer, pensionstjänster för företag, pensionsstiftelser och pensionskassor samt handelstjänster som ett anknutet ombud till Saxo Bank A/S via Saxo Banks plattform Trader.

Mandatum hjälper sina kunder att utforma belöningssystem som matchar företagets eller organisationens strategi och målsättningar. Mandatum Lifes personalfondstjänst är Finlands enda kompletta tjänst för förvaltning av personalfonder. Tjänsten inkluderar konsulthjälp vid etablering av fonder, hantering av medlemsuppgifter och utbetalning av fondandelar, fondens bokföring, medlemsrådgivning samt mötes-, sekreterar- och rådgivningstjänster till förtroendeorgan.

Mandatum Lifes pensionstjänst erbjuder företag specialisthjälp med pensionsarrangemang och rapportering av pensionskostnader. Tjänsten jämför olika pensionsalternativ och identifierar de lösningar som passar kunden bäst. Pensionstjänsten bistår även med etablering av pensionsstiftelser eller pensionskassor samt tillhandahåller alla tillhörande tjänster.

Trader är en handelsplattform från Saxo Bank A/S som Mandatum Life Service Ab representerar i Finland. Mandatum Life Service Ab är anknutet ombud för Saxo Bank A/S och ansvarar för Traders finskspråkiga kundtjänst, kundidentifiering och marknadsföring av tjänsten. Saxo Bank ansvarar för handel via plattformen, myndighetsrapportering och värdepappersförvaring. Kundkonton i Trader öppnas hos Saxo Bank.

Läs mer om våra tjänster:
Belöningstjänster » 
Pensionstjänster »
Trader »

 

Mandatum Incentives Oy

Mandatum Incentives Oy är ett dotterbolag specialiserat på aktiebaserade incitamentsprogram som Mandatum Life äger till 75 procent. Bolaget utformar och tillhandahåller olika incitaments-, lojalitets- och belöningsprogram, erbjuder tillhörande konsulttjänster samt tillhandahåller olika typer av utredningar, policyer och rapporter om löner och belöningar.    

År 2021 köpte Mandatum Nordhaven Corporate Finances verksamhet som fokuserar på aktiebaserade incitamentsprogram. Förvärvet stärkte Mandatums ställning som Finlands ledande företag inom belöningstjänster med marknadens bredaste utbud.

 

Mandatum Asset Management 

Mandatum Asset Management (MAM) kombinerar Mandatums och Sampos kapitalförvaltningsexpertis. Till bolagets uppgifter hör tjänster till institutionella placerarkunder, fondverksamhet och kapitalförvaltningstjänster till både sina egna och till Mandatum Lifes kunder samt förvaltning av Sampokoncernens placeringstillgångar. Mandatum Asset Management är registrerad hos Finansinspektionen som försäkringsförmedlare för Mandatum Life.

Mandatum Asset Management förvaltar placeringstillgångar på 16,1 miljarder euro.* Detta inkluderar bland annat Mandatum Lifes och Kalevas fondanknutna tillgångar, Sampos, Mandatum Lifes, Kalevas och If Plc:s strategiska placeringar samt såväl egna som partnerorganisationers placeringsfonder. 

Mandatum Asset Managements verksamhet är anknuten till hela Mandatumkoncernen genom ett nära kundsamarbete mellan MAM och Mandatum Life. Bolagets saminvesteringsstrategi skapar fördelar för Mandatum Lifes kunder bland annat inom privata kapitalförvaltningstjänster och pensionslösningar. 

Mandatum Asset Managements strategi är att erbjuda sina kunder marknadsledande placeringsverksamhet och tillhörande placeringsprodukter. Mandatum Asset Managements placeringsfilosofi bygger på Sampokoncernens gemensamma principer: val av placeringsobjekt, opportunism, tålamod.

Bolagets styrelseordförande är Sampos placeringsdirektör Patrick Lapveteläinen och vice ordförande är Mandatumkoncernens verkställande direktör Petri Niemisvirta. Bolagets verkställande direktör är Lauri Vaittinen.
 

Nyckeltal 2021: 

Resultat före skatt 0,7 miljoner euro. Resultatet minskades av ett koncernbidrag på 29 miljoner euro till Sampo Abp. 

136 placeringsspecialister 

Förvaltade tillgångar (AUM) 16,1 miljarder euro*

*Siffran inkluderar inte fonder direkt förvaltade av If

 

Mandatum Asset Managements årsberättelse 2022 (på engelska)

Läs mer på Mandatum Asset Managements webbplats

 

Mandatum AM AIFM Ab

Mandatum Asset Managements dotterbolag Mandatum AM AIFM Ab grundades 2021 i samband med MAM:s förvärv av samtliga aktier i Trevian Rahastot AFIM Oy. 

Mandatum AM AIFM Ab:s verkställande direktör är Emilia Riikonen och Risto Aro är direktör med ansvar för fastighetsplaceringar.

Mandatum AM AIFM förvaltar en fastighetsfond inriktad på fastigheter i Finland, vars strategi bygger på att samla expertis samt på fastigheter som kräver aktiv förvaltning i huvudstadsregionen och regionala tillväxtorter. Fonden har en särskild betoning på hållbarhetsaspekter.

 

Mandatum Fund Management S.A.

Mandatum Fund Management S.A. är ett helägt dotterbolag till Mandatum Asset Management som förvaltar MAM:s UCITS-fonder i Luxemburg.

Läs mer