Vastuullinen sijoittaminen

Sijoittajilla on vaikutusvaltainen rooli
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa
ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

Carolus Reincke, johtaja, allokaatioratkaisut

Uskomme, että pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat sijoituskohteina paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta. Vastuullisempiin yrityksiin virtaava sijoitusvarallisuus parantaa näiden yritysten menestysedellytyksiä ja luo muille yrityksille painetta parantaa toimintatapojaan.

Sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen

Mandatum Life sijoittaa asiakkaidensa varoja vastuullisesti, sillä vastuullisuus on keskeinen osa riskienhallintaprosessiamme. Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI).

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet sitovat Mandatum Lifen:
  • Liittämään ESG-tekijät osaksi sijoitusanalyysia ja sijoitusten päätöksentekoprosessia
  • Toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-tekijät omistajakäytäntöihinsä
  • Edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-tekijöihin liittyvää vastuullisuusraportointia
  • Edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (UN PRI) hyväksyntää ja käyttöönottoa sijoitustoimialalla
  • Toimimaan yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden edistämiseksi
  • Raportoimaan toimistaan ja edistymisestään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönotossa

Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja ilmastoriskin tehokas hallinta sijoitustoiminnassa ovat yksi Mandatum Lifen sijoitustoiminnan painopisteistä. Mandatum Life on sitoutunut sijoitustensa hiilijalanjäljen mittaamiseen ja pienentämiseen yli ajan.

Olemme allekirjoittaneet YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen ja sitoutuneet julkistamaan sijoitustemme hiilijalanjäljen vuosittain. Mandatum Lifen varainhoito saavutti YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-organisaation vuoden 2020 arvioinnissa erinomaisen A+ yleisarvosanan (Strategy & Governance). Noin kolmannes kaikista jäsenistä maailmanlaajuisesti saavuttaa tämän arvosanan.

Mandatum Life on osa kansainvälistä Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) -sijoittajaverkostoa, jonka tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti, ohjata varoja vähäpäästöisempiin yrityksiin ja kehittää menetelmiä sijoitusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Liittyessään verkoston jäseneksi vuonna 2015 Mandatum Life oli sen ensimmäinen suomalainen jäsen.

Olemme on myös FINSIF:n (Finland's Sustainable Investment Forum) jäsen. Yksi Mandatum Lifen tavoitteista on lisätä sijoittajien tietoisuutta vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksista sekä sen huomiotta jättämisen riskeistä.

aikajana_ML_yritysvastuu.jpg

 

Yhteistyö WWF Suomen kanssa

Työskentelemme yhdessä WWF Suomen kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Luomme konkreettisia toimintamalleja ja ohjeita siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Näin sijoitusvarallisuus ohjautuu yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Mandatum Life ja WWF Suomi ovat tuottaneet vastuullisen sijoittamisen oppaan ilmastoriskien hallintaan.   

Vastuullisuus omassa sijoitustoiminnassa

Mandatum Lifelle A+ UNPRI-luokitus

Mandatum Lifen Varainhoito on saavuttanut erinomaisen A+ yleisarvosanan (Strategy & Governance) vuoden 2020 UNPRI-arvioinnissa. Noin kolmannes kaikista YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-organisaation jäsenistä maailmanlaajuisesti saavuttaa tämän arvosanan.

Lue lisää

Vastuullisen sijoittamisen raportointi

Osana sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin Mandatum Life on sitoutunut raportoimaan vuosittain käyttöön otetuista vastuullisen sijoittamisen toimintatavoista ja siitä, kuinka YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista on edistetty.

Sijoitusten hiilijalanjälki mitataan ja raportoidaan vuosittain. Sijoitusten absoluuttisen hiilijalanjäljen lisäksi sijoituskorien ja rahastojen hiilijalanjälkeä verrataan relevantin markkinaindeksin hiilijalanjälkeen vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Yhteenveto tuloksista 2019 (suluissa edellisvuoden vertailukelpoiset luvut)

  • Sijoitusten hiilijalanjälki oli  1 357 008 (1 151 030) CO2-ekvivalenttitonnia.
  • Sijoitusten hiilijalanjälki rahoitetuilla päästöillä mitattuna oli kokonaisuudessaan 26 prosenttia alle yleistä markkinaa kuvaavien indeksien.

  • Osakesijoituksissa hiilijalanjälki oli 37 prosenttia alle markkinaindeksien tason ja korkosijoituksissa 21 prosenttia alle markkinaindeksien tason.

  • Sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti, joka suhteuttaa sijoituskohdeyhtiöiden päästöt vuotuiseen liikevaihtoon, pieneni edellisvuodesta 20 prosenttia.

Yksittäisten sijoituskorien hiilijalanjäljen voi myös tarkistaa sijoituskohteen kuukausikatsauksesta.

Raportoimme vastuullisesta sijoittamisesta myös osana Sampo-konsernin yritysvastuuraporttia.

Tutustu yritysvastuuraporttiin