Vastuullinen sijoittaminen

Sijoittajilla on vaikutusvaltainen rooli
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa
ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

Vastuullinen sijoittaminen

Sijoittajilla on vaikutusvaltainen rooli
yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa
ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

Uskomme, että pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat sijoituskohteina paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta. Vastuullisempiin yrityksiin virtaava sijoitusvarallisuus parantaa näiden yritysten menestysedellytyksiä ja luo muille yrityksille painetta parantaa toimintatapojaan.

Sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen

Mandatum sijoittaa asiakkaidensa varoja vastuullisesti, sillä vastuullisuus on keskeinen osa riskienhallintaprosessiamme. Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI).


YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet sitovat Mandatumin:
 • Liittämään ESG-tekijät osaksi sijoitusanalyysia ja sijoitusten päätöksentekoprosessia
 • Toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-tekijät omistajakäytäntöihinsä
 • Edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-tekijöihin liittyvää vastuullisuusraportointia
 • Edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (UN PRI) hyväksyntää ja käyttöönottoa sijoitustoimialalla
 • Toimimaan yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden edistämiseksi
 • Raportoimaan toimistaan ja edistymisestään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönotossa

Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja ilmastoriskin tehokas hallinta sijoitustoiminnassa ovat yksi Mandatumin sijoitustoiminnan painopisteistä. Mandatum on sitoutunut sijoitustensa hiilijalanjäljen mittaamiseen ja pienentämiseen yli ajan. Olemme allekirjoittaneet YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen ja sitoutuneet julkistamaan sijoitustemme hiilijalanjäljen vuosittain.

Mandatum  on osa kansainvälistä Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) -sijoittajaverkostoa, jonka tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti, ohjata varoja vähäpäästöisempiin yrityksiin ja kehittää menetelmiä sijoitusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Liittyessään verkoston jäseneksi vuonna 2015 Mandatum Life oli sen ensimmäinen suomalainen jäsen.

Olemme on myös FINSIF:n (Finland's Sustainable Investment Forum) jäsen. Yksi Mandatumin tavoitteista on lisätä sijoittajien tietoisuutta vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksista sekä sen huomiotta jättämisen riskeistä.

Vastuullisuus-aikajana_22_FI.png

 

Yhteistyö WWF Suomen kanssa

Työskentelemme yhdessä WWF Suomen kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Luomme konkreettisia toimintamalleja ja ohjeita siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Näin sijoitusvarallisuus ohjautuu yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Mandatum ja WWF Suomi ovat tuottaneet vastuullisen sijoittamisen oppaan ilmastoriskien hallintaan.   


Kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet

Mandatum  sijoittaa asiakkaidensa varoja vastuullisesti ja kestävyysriskien huomioiminen on keskeinen osa riskienhallintaprosessia. Olemme sisällyttäneet kestävyysanalyysin sijoitusprosesseihimme ja seuraamme salkkujemme kaikkia sijoituskohteita.

 

Vastuullisuus omassa sijoitustoiminnassa

Mandatum Asset Managementin hallinnoimat kiinteistöportfoliot jälleen kärkisijoilla kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arvioinnissa

Mandatum Asset Managementin (MAM) hallinnoima Mandatum -konsernin kiinteistökokonaisuus oli kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arvioinnissa vertailuryhmiensä parhaiden joukossa.

Lue lisää

Vastuullisen sijoittamisen raportointi

Osana sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin Mandatum on sitoutunut raportoimaan vuosittain käyttöön otetuista vastuullisen sijoittamisen toimintatavoista ja siitä, kuinka YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista on edistetty.

Sijoitusten hiilijalanjälki mitataan ja raportoidaan vuosittain. Lisäksi sijoituskorien ja rahastojen hiilijalanjälkeä verrataan relevantin markkinaindeksin hiilijalanjälkeen vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi.

Yhteenveto tuloksista 2021

 • Mandatumin sijoitussidonnaisten vakuutusten asiakasvarojen vertailukelpoinen hiili-intensiteetti on vähentynyt lähes 50 prosenttia vuodesta 2017.
 • Sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti oli 202 tCO2e/MEUR, mikä on 42 prosenttia markkinaindeksejä vähemmän.
 • Osakesijoitusten ero markkinaindekseihin oli -35 % (126 tCO2e/MEUR) ja korkosijoitusten -27 % (262 tCO2e/MEUR).
 • Mandatum Asset Managementin hallinnoiman sijoitusvarallisuuden hiili-intensiteetin vertailukelpoinen muutos vuoteen 2020 verrattuna oli 3 prosenttia.
 • Sijoitusten kokonaispäästöt olivat 1 427 592 tCO2. Kokonaispäästöt eivät ole vertailukelpoisia vuodelta 2020 raportoituun lukuun, sillä Mandatum Asset Managementin muodostamisen vuoksi se sisältää uusia omaisuuseriä.

Yksittäisten sijoituskorien hiilijalanjäljen voi myös tarkistaa sijoituskohteen kuukausikatsauksesta.

Raportoimme vastuullisesta sijoittamisesta myös osana Sampo-konsernin yritysvastuuraporttia.

Tutustu yritysvastuuraporttiin