Usein kysytyt kysymykset palkkiorahastoista - miksi rahallisella palkitsemisella on väliä?

Palkkiorahasto on koko henkilöstön palkisemisen keino, joka tehostaa organisaation palkkiojärjestelmää. Rahastojen määrä on kasvanut huimaa vauhtia, ja nyt yli 130 000 suomalaista on rahaston jäseniä.

Liiketoimintajohtaja Kiisa Hulkko-Nyman, mikä selittää palkkio- eli henkilöstörahastojen kasvavan suosion?

Uskon, että yksi syy menestykseen on se, että palkkiorahasto on koko henkilöstön palkitsemisen keino, joka sopii käytännössä kaiken kokoisille yrityksille. Kaiken kaikkiaan palkitsemisen kysyntä on kasvanut, sillä oikein toteutettu palkitseminen parantaa tuottavuutta tukemalla konkreettisesti yritysten taloudellisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamista sekä ohjaamalla työskentelyä tavoiteltuun suuntaan.

Lisäksi palkkiorahasto on henkilöstön arvostama etu. Se on erittäin hyvä väline pitkän aikavälin säästämiseen ja toimii joustavasti erilaisissa elämäntilanteissa. Palkkiorahasto on yrityksille kilpailuvaltti myös niissä tilanteissa, kun yritykseen rekrytoidaan uusia ihmisiä. 

Miten suosio näkyy konkreettisesti?

 

Kiisa Hulkko-Nyman_2.jpg

Tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, että palkkio- eli henkilörahastojen määrä on ollut merkittävässä kasvussa viime vuosina. Kun vuonna 2010 rahastoja oli 54 kappaletta, vuonna 2020 niitä oli jo yli 200. Vajaassa kymmenessä vuodessa on kasvua yli 300 %.


Muun kuin pelkän peruspalkan käyttäminen on suomalaisissa yrityksissä yhä yleisempää. Suomessa tulospalkkioita on viime vuosina maksettu hieman yli kolmannekselle yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista ja 40 prosentille teollisuuden tuntipalkkaisista työntekijöistä*. Tätäkin useampi kuuluu tulospalkkiojärjestelmien piiriin: oheisessa luvussa eivät näy henkilöt, joiden yrityksissä tulospalkkion kriteerit eivät ole kyseisenä vuonna toteutuneet, eivätkä myöskään suoraan henkilöstörahastoon palkkionsa saaneet henkilöt.

Millaiselle yritykselle palkkiorahasto sopii?

Palkkiorahasto sopii kaikenlaisille yrityksille – niin pienistä asiantuntijayrityksistä suuriin ja monialaisiin pörssiyrityksiin. Palkkiorahaston voi perustaa käytännössä mikä tahansa vähintään 10 työntekijän yritys tai organisaatio, jossa henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin tai sellainen halutaan rakentaa.

Yrityksen toimialalla ei ole väliä. Meillä on asiakkaina yrityksiä erilaisilta toimialoilta markkinointitoimistoista insinöörialan yrityksiin.

 

Motivoiko raha ihmisiä tekemään työnsä paremmin?

Kyllä. Viime aikoina on keskusteltu paljon työn merkityksellisyydestä ja työn imusta. Kun työntekijöitä pyydettiin asettamaan eri motivaatiotekijät tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten ne kannustavat tekemään työn erityisen hyvin, nousi rahallinen palkitseminen tärkeimmäksi motivaattoriksi ja heti kannoilla tuli työn merkityksellisyys. Nämä eivät sulje toisiaan pois, vaan molempia tarvitaan. Jokainen haluaa tulla reilusti palkituksi.

 

61 %

Lähes kaksi kolmesta työntekijästä on sitä mieltä, että rahallinen palkitseminen on tärkein tai toiseksi tärkein motivaatiotekijä.


Miten palkkiorahasto toimii?
 

Palkkiorahaston tarkoituksena on työnantajan työntekijöille maksamien palkkioiden hallinnointi ja sijoittaminen sekä kertyneiden varojen maksaminen takaisin työntekijöille eli rahaston jäsenille.

Rahasto saa varoja työnantajayhtiön maksamista tulos- ja /tai voittopalkkiojärjestelmistä sekä näiden sijoittamisesta kertyvistä tuotoista.

Kuuluuko palkkiorahasto koko yrityksen henkilökunnalle, ja miten sinne maksettavan palkkion suuruus määräytyy?

Kyllä kuuluu. Kaikki yhtiön palveluksessa olevat henkilöt ovat rahaston jäseniä työsuhteensa perusteella

Rahastoon maksettava palkkio noudattaa yhtiössä käytössä olevaa palkitsemisjärjestelmää, joten palkkio voi olla esimerkiksi henkilön 0-2 kuukauden palkan suuruinen. Mitä paremmin tavoitteet saavutetaan, sitä parempi on rahastoon maksettava palkkio.

 

Millaisia palkkiokriteerit voivat olla?

Me autamme yrityksiä palkitsemisjärjestelmän suunnittelussa. Palkkiorahaston voi sitoa jo olemassa olevaan järjestelmään, tai sen pohjaksi voidaan rakentaa myös kokonaan uusi tulospalkkiojärjestelmä. Palkkiokriteerit voivat olla yksikkö-, ryhmä- tai työntekijäkohtaisia.

Palkitsemisen kriteerit ovat tyypillisesti sidoksissa yrityksen keskeisimpiin tavoitteisiin, kuten esimerkiksi yrityksen tulokseen, kasvuun, laatuun, asiakastyytyväisyyteen tai esimerkiksi henkilöstön tyytyväisyyteen.

 

Miten henkilökunta hyötyy rahastosta?

Rahasto mahdollistaa työntekijöille suuremmat palkkiot verrattuna käteisnostoon. Tämä johtuu siitä, että työnantajan ei tarvitse maksaa sivukuluja rahastoon maksettavista palkkioista, joten jäsenet saavat rahastoitavat palkkiot suurempina, kuin käteisenä maksettavat palkkiot. Kun työntekijä nostaa palkkioitaan, on palkkioista 20 % verovapaata ja lopusta 80 %:sta maksetaan ansiotuloveroa.

Lisäksi jokainen voi hyötyä rahaston arvonnoususta. Palkkiorahaston varoille voidaan tavoitella keskimäärin 3–5 % vuosittaista tuottoa yli ajan.

Miten palkkiorahaston varat sijoitetaan? Sijoitetaanko rahaa osakkeisiin?


Palkkiorahaston on henkilöstörahastolain mukaan sijoitettava varansa varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla, tai siihen yritykseen, jonka palveluksessa sen jäsenet ovat.

Käytännössä Palkkiorahaston sijoitushorisontti suurelle osalle sen pääomista ylittää viisi vuotta, mikä mahdollistaa sijoittamisen korkosijoitusten lisäksi osake- ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Palkkiorahaston hallitus päättää sijoitustoiminnan pelisäännöistä, allekirjoittaa varainhoitosopimuksen sekä sopii sijoitusstrategiasta yhdessä rahastolle nimetyn varainhoitajan kanssa. Hallitus seuraa varainhoidon toteumaa saamiensa raporttien pohjalta sekä kutsuu varainhoitajan määräajoin hallituksen kokouksiin


Haluaisin omaan työpaikkaani palkkiorahaston. Mitä voin tehdä?


Kannattaa olla suoraan yhteydessä meihin tai ehdottaa, että palkkiorahasto otetaan työpaikkasi uudeksi henkilöstöeduksi. Ideaa voi esittää esimerkiksi suoraan omalle esimiehellesi, yrityksen johdolle tai henkilöstöhallinnon ammattilaisille.

 

 

 

* Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kuukausipalkkatilasto 2020 ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuntipalkkatilasto 2020.