Mandatum Lifen Internet-sivuja ja sähköisiä palveluita koskevat käyttöehdot

Käyttöehdot 15.1.2019 alkaen »

 

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Mandatum Lifen Internet-sivuilla ja sähköisissä palveluissa (”Palvelu”) asioiviin käyttäjiin. Internet-sivuilla ja sähköisillä palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkopalvelua, mobiilipalvelua ja chat-viestintää. Näissä ehdoissa käytetään määritelmää ”Verkkopalvelu”, mikäli tarkoituksena on viitata vain verkkopalveluun sisältäen mobiilipalvelut.

Asiointikanava

Käyttäjä

Internet-sivut www.mandatumlife.fi

Avoin kaikille käyttäjille

Internet-sivujen chat

Avoin kaikille käyttäjille

Verkkopalvelu osoitteessa www.mandatumlife.fi

 • Mandatum Lifen sopimusasiakkaille
 • Kalevan sopimusasiakkaille
 • Mandatum Life Palvelut Oy:n Eläkepalveluiden ja Palkitsemispalveluiden käyttäjille

ML Rahat mobiilisovellus (mobiilipalvelut)

 • Mandatum Lifen sopimusasiakkaille
 • Kalevan sopimusasiakkaille
 • Mandatum Life Palvelut Oy:n Eläkepalveluiden ja Palkitsemispalveluiden käyttäjille

 

Mandatum Lifen yllä mainittujen palveluiden käyttäjiä ovat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön asiakkaat. Mandatum Life tarjoaa Verkkopalveluitaan Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan asiakkaille siltä osin, kun Mandatum Life hoitaa Kalevan puolesta vakuutusasioita. Mandatum Life Palvelut Oy tarjoaa Eläkepalveluita tietyille eläkesäätiöille ja -kassoille, jolloin näiden toimintapiiriin kuuluvat voivat olla Palveluiden käyttäjinä. Mandatum Life Palvelut Oy tarjoaa myös Palkitsemispalveluita palkkiorahastoille, jolloin palkkiorahaston jäsenet voivat olla Palveluiden käyttäjinä. Yhteisöasiakkaiden edustaja asioidessaan edustamansa yhtiön puolesta on näissä ehdoissa mainittujen Palveluiden käyttäjä.

Mikäli Käyttöehtojen tietyt ehdot soveltuvat ainoastaan Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön tai Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan Palveluiden käyttäjiin, viitataan näihin yhtiöihin kumpaankin erikseen jäljempänä termillä ”Vakuutusyhtiö”. Mandatum Life Palvelut Oy toimii tietosuoja-asetuksen mukaisena käsittelijänä tarjotessaan palveluitaan ja asiointikanavia eläkepalveluiden tai palkitsemispalveluiden käyttäjille. Tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä on eläkepalveluiden osalta kyseinen eläkesäätiö tai -kassa, jonka toimintapiiriin Verkkopalveluita käyttävä henkilö kuuluu. Palkitsemispalveluiden osalta rekisterinpitäjä on palkitsemisrahasto, jonka jäsen käyttää Verkkopalveluita.

Voimassa 15.4.2018 alkaen.

1. Käyttöehtoihin sitoutuminen

Palveluiden käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen Palveluiden käyttämistä. Palveluita käyttämällä Palveluiden käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palveluiden käyttö ei ole sallittua, mikäli Palveluiden käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja. Verkkopalvelussa Palveluiden käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ensimmäisen asiointikertansa yhteydessä. Asiointi Verkkopalvelussa voi tapahtua käyttäen soveltavia tietoliikenneyhteyksien päässä olevia päätelaitteita kuten pöytätietokoneita, kannettavia tietokoneita, tabletteja ja älypuhelimia. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottavat Palvelut voivat erota toisistaan sekä sisällöltään että toiminnoiltaan. Mandatum Life -yhtiöiden Internet-sivuilla (www.mandatumlife.fi) annetaan neuvoja päätelaiteiden vaatimuksiin liittyen.

Palveluiden käyttäjän on erikseen hyväksyttävä Käyttöehdot hänen asioidessaan yksityishenkilönä ja käyttäjänä yhteisön puolesta.

2. Yleistä Internet-sivuista ja Verkkopalvelusta

Seuraavana käsitellään eri viestintäkanavia, joihin nämä ehdot soveltuvat. Palveluiden käyttäjän tulee huomioida, että Mandatum Life ei suosittele kirjoittamaan avoimien verkkojen kautta kulkevissa viesteissä, kuten chat-viesteissä tai suojaamattomissa sähköposteissa, henkilötietoja sisältäviä tekstejä. Palveluiden käyttäjän tulee välttää arkaluonteisten tietojen kirjoittamista myös avoimiin tekstikenttiin jopa suojatuissa yhteyksissä, ellei kyseessä ole nimenomaan esimerkiksi korvaushakemus.

2.1 Internet-sivut

Yhtiöiden Internet-sivut tarjoavat tietoa yhtiöistä ja niiden palveluista sekä mahdollisuuden antaa palautetta ja ottaa yhteyttä Yhtiöihin. Yhtiöiden Internet-sivuilta löytyy muun muassa lisätietoa henkilötietojen käsittelystä.

2.2 Verkkopalvelu

Verkkopalvelu on Mandatum Lifen tuottama palvelukokonaisuus, jonka avulla Verkkopalvelun käyttäjä voi asioida yksityishenkilönä tai yhteisön edustajana ajasta ja paikasta riippumatta.

2.3 Mobiilisovellus

ML Rahat Mobiilisovellus on Mandatum Lifen tarjoama sovellus, jonka avulla Palveluiden käyttäjä voi asioida yksityishenkilönä tai yhteisön edustajana ajasta ja paikasta riippumatta tableteilla ja älypuhelimilla.

2.4 Chat-viestintä

Mandatum Life tarjoaa chat-viestintää erilaisten sähköisten palveluiden kautta. Verkko- ja mobiilipalveluissa käyttäjän viestintä tapahtuu tunnistautuneena. Henkilön henkilöllisyyttä ei varmisteta hänen asioidessaan avoimien verkkosivujen kautta.

2.5 Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palveluiden käyttäjä hankkii omalla kustannuksellaan Verkkopalvelun ja Internet-sivujen käyttöä varten tarvittavat päätelaitteet, ohjelmat, tunnukset ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokuluista, toimivuudesta ja yhteensopivuudesta Verkkopalvelun ja Internet-sivujen kanssa. Mandatum Life -yhtiöt ja Palveluiden käyttäjä vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä asianmukaisesta tietoturvasta. Palveluiden käyttäjä on huolehdittava käyttämiensä päätelaitteiden, ohjelmien ja tietoliikenneyhteyksien suojaamisesta luvatonta käyttöä vastaan, ja estettävä Verkkopalveluiden tunnistautumistietojen tai Verkkopalveluissa olevien tietojen paljastuminen.

Mandatum Life -yhtiöt eivät vastaa yleisissä tietoverkossa tai Palveluiden käyttäjän käyttämässä tietoverkossa hävinneen tai muuttuneen tiedon aiheuttamasta vahingosta. Mandatum Life -yhtiöillä on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen, jos Palveluiden käyttäjän käyttämät päätelaitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet aiheuttavat vaaraa Mandatum Life -yhtiöiden tietojärjestelmien toimivuudelle ja Verkkopalveluiden turvallisuudelle.

3. Internet-sivuja koskevat erityisehdot

3.1 Internet-sivujen saatavuus

Internet-sivut ovat käytettävissä siinä laajuudessa kuin Yhtiöt ne kulloinkin tarjoavat. Yhtiöt eivät takaa Internet-sivujen oikeellisuutta tai virheettömyyttä tai sitä, että Internet-sivut olisivat keskeytyksettä tai virheettömästi saatavilla. Yhtiöt pidättävät oikeuden rajoittaa Internet-sivujen käyttöä sekä tehdä muutoksia Internet-sivuille.

3.2 Linkit kolmannen tahon tarjoamille www-sivustoille

Yhtiöiden Internet-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessään tällaisille sivuille Palveluiden käyttäjän on tutustuttava mahdollisiin käyttöehtoihin ja hyväksyttävä ne ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille Palveluiden käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole Yhtiöiden hallinnassa, eikä Yhtiöillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Yhtiöt eivät ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Yhtiöiden ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Yhtiöiden sivuille ei myöskään viittaa siihen, että Yhtiöt millään lailla ottaisivat kantaa niillä mainittuihin tuotteisiin ja palveluihin.

4. Verkkopalvelua koskevat erityisehdot

Nämä verkkopalveluehdot ovat toissijaisia Palveluiden käyttäjän ja Mandatum Life -yhtiön väliseen sopimukseen nähden. Ensisijaisesti Verkkopalvelussa käytettävään  palveluun sovelletaan kyseistä palvelua koskevia vakuutusehtoja ja muita sopimusehtoja. Verkkopalvelua koskevat Käyttöehdot eivät ole osa vakuutussopimusta.

4.1 Tunnisteiden käyttäminen

Mandatum Life -yhtiöt tunnistavat käyttäjän tämän asioidessa Verkkopalvelussa osoitteessa www.mandatumlife.fi Mandatum Life -yhtiöiden hyväksymillä tunnisteilla. Tunnisteiden käyttö vastaa asiakkaan tunnistamista perinteisestä henkilöllisyyttä osoittavasta asiakirjasta.

Mikäli Mandatum Life -yhtiöt tarjoavat sovelluksen Verkkopalvelun käyttöä varten muun päätelaitteen kuin tietokoneen kautta, kuten älypuhelimen tai muun mobiililaitteen kautta, tulee käyttäjän käyttää Mandatum Life -yhtiön hyväksyttämä tapaa kirjautua Verkkopalveluun. Ensimmäisen Verkkopalveluun kirjautumisen yhteydessä Verkkopalveluiden käyttäjän tulee käyttää Mandatum Life -yhtiön luomaa käyttäjätunnusta ja luoda palvelua varten salasana, joka täyttää Mandatum Life -yhtiöiden vaatimukset. Käyttäjä vastaa kaikista toimeksiannoista ja viesteistä, jotka on tehty tai lähetetty käyttäjän tunnisteella niiden voimassaoloaikana.

Verkkopalvelun käytön edellytyksenä on, että Palveluiden käyttäjällä  on tarvittavat Mandatum Life -yhtiöiden hyväksymät käyttäjäkohtaiset pankki- tai muut tunnisteet. Pankin tunnisteet koostuvat pankin antamista vaihtuvista tunnusluvuista, henkilökohtaisesta käyttäjätunnuksesta ja lisäksi salasanasta tai vahvistustunnuksesta.

Käyttäjä  sitoutuu säilyttämään tunnisteet huolellisesti tunnisteet myöntäneen pankin, Mandatum Life -yhtiöiden tai muun palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjävastaa Verkkopalvelun tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä, jos

1) Käyttäjä on luovuttanut Verkkopalvelun tunnukset niiden käyttöön oikeudettomalle;

2) Verkkopalvelun tunnusten katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu Käyttäjän huolimattomuudesta tai

3) Käyttäjä on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuuden palveluntarjoajalle (esimerkiksi tunnuksia myöntäneelle pankille) Verkkopalvelun tunnusten katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivästystä sen havaittuaan.

Jos Palveluiden käyttäjällä on syytä epäillä tunnisteiden tai niihin liittyvän salaisen tunnusluvun kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun, hänen on toimittava tunnisteet antaneen pankin ja Mandatum Life -yhtiön ohjeiden mukaisesti. Pankin tunnisteiden sulkemisesta vastaa pankki.

Palveluiden käyttäjä on vastuussa tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä siihen saakka, kunnes tunnisteet on poistettu käytöstä ne myöntäneen pankin, Mandatum Life -yhtiön tai muun palveluntarjoajan toimesta. Palveluiden käyttäjä voi sulkea Mandatum Lifen myöntämät mobiilipalvelun tunnukset verkkopalvelun Omat tiedot -sivulla. Palveluiden käyttäjä voi pyytää sulkemaan Mandatum Lifen myöntämät tunnukset soittamalla asiakaspalveluun asiakaspalvelun aukio-oloaikana.

Mandatum Life -yhtiöt eivät koskaan kysy sähköpostitse Palveluiden käyttäjän henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten tunnuslukuja, henkilötunnusta tai verkkopankin kirjautumistietoja. Asiointi tapahtuu postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai Verkkopalvelussa. Mandatum Life -yhtiöt eivät myöskään koskaan lähetä sähköpostia, joka johtaisi suoraan verkkopalvelumme kirjautumissivulle, vaan Mandatum Life -yhtiöt opastavat aina kirjautumaan kotisivujen kautta.

Asiakaspalvelu neuvoo ongelmatilanteissa.

4.2 Verkkopalvelun saatavuus ja käyttökatkot

Verkkopalvelu eri päätelaitteilla on Palveluiden käyttäjän käytössä siinä laajuudessa kuin Mandatum Life -yhtiöt sen kulloinkin tarjoavat.

Palveluiden käyttäjän antamat toimeksiannot tehdään niiden saapumisjärjestyksessä. Uutta samaa sopimusta koskevaa toimeksiantoa, kuten sijoitussidonnaisen vakuutuksen rahastonvaihtoa, ei voi tehdä ennen kuin edellinen toimeksianto on kokonaan suoritettu. Muutoin toimeksiantojen toteuttamisessa noudatetaan vakuutus- tai palvelukohtaisia sopimusehtoja.

Mandatum Life -yhtiöillä on oikeus rajoittaa tai keskeyttää Verkkopalvelun käyttöä huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten ilmoittamatta siitä etukäteen. Mandatum Life -yhtiöt pyrkivät ilmoittamaan ennalta tiedetyistä huolto- tai muista käyttökatkoista hyvissä ajoin etukäteen. Järjestelmien huoltotyöt aiheuttavat säännöllisesti palvelukatkoja, joista annetaan tietoja Internet-sivuilla.

Mandatum Life -yhtiöillä on oikeus tehdä palveluvalikoimaan, palvelujen laajuuteen, käytettävien päätelaitteiden vaatimuksiin ja sisältöön muutoksia. Mandatum Life -yhtiöt ilmoittavat muutoksista Verkkopalvelussa.

Mandatum Life -yhtiöillä on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun tarjoaminen ja jättää Mandatum Life -yhtiöille annettu toimeksianto täyttämättä, mikäli:

 • Palveluiden käyttäjä ei noudata Verkkopalvelua koskevia ehtoja,
 • asiakas haetaan konkurssiin tai velkajärjestelyyn,
 • Palveluiden käyttäjä kuolee tai hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitetaan,
 • on syytä epäillä, että Palveluiden käyttäjän päätelaitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Verkkopalvelun turvallisuuden,
 • Palveluiden käyttäjä on ilmoittanut, että tunnuksia on käytetty Verkkopalveluissa oikeudettomasti tai, että ne oletettavasti ovat joutuneet sivullisen haltuun,
 • toinen Palveluiden käyttäjä/ asiakas on peruuttanut toiselle antamansa valtuutuksen, tai
 • on syytä epäillä, että Verkkopalvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai muutoin tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa Palveluiden käyttäjälle, Mandatum Life -yhtiöille tai sivulliselle.

4.3 Viestintä käyttäjälle

Yhtiöillä on oikeus lähettää Palveluiden käyttäjälle tarvittaessa viestejä Palveluiden käyttäjän  ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon. Yhtiön lähettämän viestin katsotaan tulleen perille, kun se on jätetty sähköisesti toimitettavaksi perille tai on muuten tarkoituksenmukaisesti lähetetty.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Yhtiö ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

4.4 Vastuu asioinnista

Palveluiden käyttäjä on vastuussa kaikista toimista, jotka on tehty Verkkopalvelussa voimassaolevilla tunnisteilla. Verkkopalvelussa tehtyjen toimien ja viestien sisällön katsotaan olevan sellaisia, jollaisina ne ovat tallentuneet Yhtiöiden tietojärjestelmään. Mikäli Palveluiden käyttäjän lähettämät tiedot tuhoutuvat, Palveluiden käyttäjän on pyydettäessä annettava uudet tiedot. Palveluiden käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Verkkopalvelussa esitetyn tarjouksen, vastauksen, ilmoituksen tai muun viestin lähettäminen ja saapuminen vastaanottajalle on lähettäjän vastuulla. Toimeksiannon, hakemuksen, ja sopimuksen tekoaika ja muu asiointi todennetaan Yhtiön ylläpitämästä tietojärjestelmästä ja / tai nauhoittamasta puhelinkeskustelusta.

Yhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Palveluiden käyttäjän antamissa yksilöinti- tai yhteystiedoissa tai Verkkopalvelussa tehtyjä toimia koskevissa tiedoissa on virheitä tai puutteita eikä vahingosta, joka Palveluiden käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu tiedon häviämisestä tai muuttumisesta tietoverkossa.

4.5 Palvelua koskevat huomautukset ja vaatimukset

Palveluiden käyttäjän tulee tehdä mahdolliset huomautukset Verkkopalvelusta Yhtiölle viipymättä, kuitenkin viimeistään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tässä määrittelyn aikarajan puitteissa, katsotaan Palveluiden käyttäjän hyväksyneen toimenpiteen. Huomautukset on esitettävä riittävästi yksilöitynä lähettämällä viesti Verkkopalvelujen kautta.

Palveluiden käyttäjä voi esittää mahdolliset tiedustelut, huomautukset tai yhteydenottopyynnöt Internet-sivuja tai Verkkopalvelua koskien Verkkopalvelussa olevalla yhteydenottolomakkeella tai soittamalla Yhtiön puhelinpalveluun.

4.6 Palveluhinnat

Mandatum Life -yhtiöillä on oikeus asettaa Verkkopalveluille palvelumaksu tai muu vastaava maksu ilmoittamalla siitä vähintään 30 päivää ennen maksun käyttöön ottamista.

Mikäli niihin sopimuksiin tai palveluihin, joita Palveluiden käyttäjä käyttää Verkkopalvelussa, kohdistuu sopimusehdoissa, hinnastoissa tai muualla määriteltyjä toimenpide- tai muita maksuja, on Yhtiöillä oikeus periä sellaiset maksut Yhtiöiden valinnan mukaan joko suoraan vakuutussäästöistä tai laskuttamalla asiakasta, ellei toisin ole erikseen sovittu.

5. Mandatum Life -yhtiöiden vastuusta

Internet-sivuilla tai Verkkopalvelussa esitettävät tuotteita tai palveluita koskevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti eikä niitä ole pidettävä Mandatum Life -yhtiöitä sitovana tarjouksena, sijoitusneuvona tai muuna velvoittavana ilmaisuna, vaan yksinomaan kehotuksena ostotarjouksen tekemiseen, ellei toisin ole erikseen ilmoitettu.

Mandatum Life -yhtiöt eivät vastaa Internet-sivujen tai niillä tarjoamiensa Verkkopalveluiden tai niiden keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Mandatum Life -yhtiöille. Mandatum Life -yhtiöiden vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Mandatum Life -yhtiöt eivät vastaa Verkkopalvelun käyttämiseen tarvittavien tunnisteiden toimimattomuudesta eivätkä muista tunnisteisiin liittyvistä vahingoista.

Internet-sivut ja Verkkopalvelu on tarkoitettu Suomessa pysyvästi asuville, täysi-ikäisille ja täysvaltaisille (a) henkilöasiakkaille, (b) Mandatum Life Palvelut Oy:n Eläkepalveluiden tai Palkitsemispalveluiden piiriin kuuluvia yksityishenkilöille ja (c) Suomessa rekisteröidyille yhteisöasiakkaille.

Verkkopalvelun sisältämään kolmansien osapuolten tuottamaan markkinahintatietoon liittyvien rajoitusten takia pääsy Verkkopalvelussa mahdollisesti oleviin markkinahintatietoihin ei ole tarjolla Australiassa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.

Yhtiöiden hallinnoimia vakuutuksia ja niihin liitettyjä sijoituskoreja, tuotteita ja palveluja ei ole tarkoitettu Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai siellä toimiville yhteisöille.

Kuukausiraporteissa ja muissa asiakasaineistossa esitetyt sijoitusten markkinahinnat on tarkoitettu vain Mandatum Life -yhtiöiden asiakkaan omaan käyttöön sopimuksen arvonkehitystietona, eikä niitä saa jakaa eteenpäin kolmansille tahoille tai käyttää muiden sijoitusten yhteydessä. Mandatum Life -yhtiöiden asiakas on tietoinen, että yhtiöiden käyttämät palveluntarjoajat ovat tässä yhteydessä kolmansia osapuolia, joilla ei ole missään tilanteessa vastuuta tai korvausvelvollisuutta Mandatum Life -yhtiön asiakasta kohtaan. Mandatum Life -yhtiöt eivät vastaa tällaisten kolmansien osapuolien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta eikä antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Mandatum Life -yhtiöt eivät vastaa ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta vahingosta. Tällaisena esteenä pidetään esimerkiksi viranomaisen toimenpidettä, terrori-iskua, sotaa, kyberhyökkäystä tai sen uhkaa, työtaistelutoimea, yleisen sähkö-, kaapeli- tai tietoliikenneverkon häiriötä taikka käyttökatkosta taikka muuta syytä, joka kohtuuttomasti vaikeuttaa osapuolten toimintaa ja johon osapuoli ei voi vaikuttaa.

6. Henkilötietojen käsittely ja tietojen tallentaminen

Mandatum Life -yhtiöt keräävät, käsittelevät ja analysoivat tietoja Internet-sivujen ja niillä tarjottavien palveluiden kuten Verkkopalveluiden käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista.

Palveluiden käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa Verkkopalveluiden kautta antamiaan tietoja Yhtiöille.

Mandatum Life -yhtiöillä on oikeus tallentaa Palveluiden käyttäjän verkkopalveluyhteydenottoa ja erilaisilla päätelaiteella tapahtuvaa verkkoasiointia koskevat tiedot tietojärjestelmissään sekä käsitellä tietoja muun muassa verkkoasioinnin todentamiseksi, yhtiöiden riskienhallintaa varten, tietoturvallisuuden varmistamiseksi, Verkkopalveluiden käyttäjän tunnistamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, tarjottavan Verkkopalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi sekä yhtiöiden palveluiden markkinoimiseksi.

Mandatum Life -yhtiöt käyttävät evästeitä Verkkopalveluiden toiminnan varmistamiseksi, Internet-sivuilla ja Verkkopalveluissa käyvien vierailijoiden kiinnostuksen kohteiden seuraamiseksi sekä mainonnan kohdistamiseksi.

Mikäli Palveluiden käyttäjä haluaa lähettää Yhtiöille suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, Mandatum Life -yhtiöt suosittelevat viestin lähettämistä Verkkopalvelujen kautta tai postitse.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja evästeiden käytöstä löytyy Yhtiöiden Internet-sivuilta kohdasta www.mandatumlife.fi/tietosuoja

7. Immateriaalioikeuksista ja oikeudesta käyttää Internet-sivuja ja Verkkopalvelua

Internet-sivut ja Verkkopalvelut sisältävät immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä Palveluiden käyttäjälle näissä Käyttöehdoissa, kuuluvat Mandatum Life -yhtiöille tai kolmansille osapuolille. Sivujen tai palveluiden sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, linkittäminen, jakelu, muuttaminen, tallentaminen missä muodossa tahansa tai kaikenlainen hyödyntäminen kaupallisen tarkoitukseen on kiellettyä ilman Mandatum Life -yhtiöiden etukäteistä kirjallista suostumusta. Internet-sivujen katselu päätelaitteella sekä tulostaminen on sallittu ainoastaan omaa käyttöä varten.

Mandatum Life -yhtiöiden Internet-sivujen sisällön julkaisu ja jakeleminen on kiellettyä ilman erillistä kirjallista suostumusta.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Mikäli Palveluiden käyttäjä kopioi tai tallettaa informaatiota Internet-sivuilta, hänen sitoutuu samalla siihen, ettei hän poista materiaaleista niihin mahdollisesti sisältyviä immateriaalioikeudellista alkuperää osoittavia merkintöjä tai tunnuksia kuten  tekijänoikeusmerkintöjä.

8. Käyttö- ja Verkkopalveluehtojen muuttaminen

Mandatum Life -yhtiöillä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ja Verkkopalveluita koskevaa sopimusta, mahdollisia palveluja koskevia erityisiä ehtoja, palvelun sisältöä ja palveluvalikoimaa.

Mandatum Life -yhtiöt ilmoittavat ehtojen muutoksista Internet-sivuillaan ja Verkkopalvelussa vähintään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. Palveluiden käyttäjän katsotaan vastaanottaneen Mandatum Life -yhtiön ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Verkkopalveluun tai Internet-sivuille Palveluiden käyttäjän saataville.

Muutettuja Käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Palveluiden käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutoksen, mikäli hän käyttää Verkkopalvelua tai Internet-sivuja muutoksen jälkeen. Jos Palveluiden käyttäjä ei hyväksy muutettuja ehtoja, hän ei voi käyttää Verkkopalvelua.  

9. Asiakasneuvonta ja ulkopuoliset oikeuskeinot

Internetin kautta välitettyihin palveluihin ja ehtoihin liittyvissä kysymyksissä Palveluiden käyttäjän tulee ottaa yhteyttää ensisijaisesti Mandatum Life -yhtiöiden asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus-ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Mikäli näiden ehtojen eri kieliversioiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan suomenkielisen version Käyttöehtoja ja palvelua koskevia tietoja.

11. Yhtiöiden tiedot

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Y-tunnus: 0641130-2
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 627, 00101 Helsinki

Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva

Y-tunnus: 0200628-9
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 347, 00101 Helsinki

Mandatum Life Palvelut Oy

Y-tunnus:  2614680-9
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 1210, 00101 Helsinki