Yritysvastuumme perustuu toimintamme kulmakiviin: asiakkaiden taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamiseen ja turvaamiseen sekä riskeiltä suojaamiseen.

Mandatum Life on tunnistanut yritysvastuunsa kannalta kolme olennaisinta teemaa: vastuullinen sijoittaminen, vastuullisten henkilöstökäytäntöjen edistäminen työelämässä sekä niiden toteuttaminen Mandatum Lifen omassa työyhteisössä.

Vastuullinen sijoittaminen: Raha on muutosvoima

Sijoittajilla on vaikutusvaltainen rooli yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vastuullisempiin yrityksiin virtaava sijoitusvarallisuus parantaa näiden yritysten menestysedellytyksiä ja luo muille yrityksille painetta parantaa toimintatapojaan. Vastuuttomammin toimivien yritysten pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet ovat heikommat, sillä rahoituksen hinta nousee ja saatavuus heikkenee. Tämä kehitys voimistuu entisestään, kun sijoittajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota vastuullisuusasioihin.

Oma sijoitustoiminta

Mandatum Life huomioi sijoituspäätöksissään ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan. Mandatum Lifen Varainhoito on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2011. Mandatum Life on myös FINSIF:n (Finland's Sustainable Investment Forum) jäsen. Asiakkaiden varoihin liittyvää sijoitustoimintaa hoidetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. ESG-kriteerit on sisällytetty sijoitusprosessiin ja sen tueksi käydään vuoropuhelua alan toimijoiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Loppuvuodesta 2016 Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy liittyi YK:n Montréal Pledge -aloitteeseen ja julkistaa sitoumuksen myötä sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain.

Lue tiedote: 04.10.2018 Mandatum Lifen sijoitusten hiilijalanjälki jälleen mitattu

Mandatum Lifen vastuullisen sijoittamisen strategia on suosia pitkäjänteisesti toimialojen parhaita yrityksiä tuotto-odotus huomioiden. Vastuullisimpien yritysten suosiminen on vaikuttavaa sijoitustoimintaa, sillä se parantaa vastuullisten yritysten menestysedellytyksiä.

Tulevaisuus Ilmasto -indeksisijoituskori

Mandatum Life on perustanut Tulevaisuus Ilmasto -indeksisijoituskorin mahdollistaakseen asiakkailleen tehokkaan tavan leikata sijoituksiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä. ML Tulevaisuus Ilmaston tavoite on saada maailman yleinen osakemarkkinatuotto 50 prosenttia pienemmällä hiilijalanjäljellä. Hiilijalanjäljen leikkaaminen on toteutettu siten, että jokaiselta toimialalta on rajattu pois toimialan saastuttavimmat yhtiöt.

Vastuullisen sijoittamisen politiikka

Mandatum Lifen vastuullisen sijoittamisen politiikassa kuvataan, miten vastuulliseen sijoitustoimintaan on sitouduttu, miten sitä toteutetaan sijoituspäätöksissä sekä miten siitä raportoidaan.

Vastuullisen sijoittamisen edistäminen

Yksi Mandatum Lifen tavoitteista on lisätä sijoittajien tietoisuutta vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksista sekä sen huomiotta jättämisen riskeistä. Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy liittyi syyskuussa 2015 kansainväliseen Portfolio Decarbonization Coalition -sijoittajaverkostoon pienentääkseen sijoitusten hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti sekä lisätäkseen sijoittajien tietoisuutta ja mahdollisuuksia sijoittaa pienemmän hiilijalanjäljen yhtiöihin.

Pariisin kansainvälisen ilmastokokouksen alla syksyllä 2015 Mandatum Life perusti vastuullisen sijoittamisen vuosittaisen seminaarin, johon osallistuu alan vaikuttajia Suomesta ja maailmalta keskustelemaan ilmastonmuutoksen aiheuttamasta riskistä sijoittajille. Vuosina 2015–2017 tilaisuuteen osallistui noin 150 liike-elämän ja yhteiskunnan vaikuttajaa. Puhujina toimivat institutionaaliset sijoittajat, merkittävät kansainväliset varainhoitotalot (Amundi, BlackRock) sekä kansainvälisesti toimivat järjestöt, kuten WWF ja BSAG.

Yhteistyö WWF Suomen kanssa

Työskentelemme yhdessä WWF Suomen kanssa vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Luomme konkreettisia toimintamalleja ja ohjeita siihen, miten sijoittajat vähentävät käytännössä sijoitustensa hiilidioksidipäästöjä. Näin sijoitusvarallisuus ohjautuu yrityksiin, jotka toimivat ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Mandatum Life ja WWF Suomi ovat tuottaneet vastuullisen sijoittamisen oppaan ilmastoriskien hallintaan.

Tutustu: Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan: riskeistä mahdollisuuksiin (pdf)

Ihmiset ratkaisevat 

Mandatum Life pyrkii liiketoiminnallaan varmistamaan taloudellista turvaa ja edistämään hyvää työelämää. Mandatum Life varmistaa asiakkaidensa taloudellista turvaa omaehtoisella varautumisella riskivakuutuksien avulla, varallisuuden kasvattamisella, yrittäjyyttä turvaamalla, eläketurvaa täydentämällä sekä suomalaisten yritysten kilpailukykyä varmistamalla. Hyvin hoidettu ja johdettu liiketoiminta luo hyvinvointia yhteiskuntaan ja vahvistaa kilpailukykyä.

Mandatum Life tarjoaa yrityksille välineitä hyvään johtamiseen ja palkitsemiseen sekä keinot seurata ja arvioida henkilöstön vaikutusta yrityksen taloudelliseen menestykseen ja työtyytyväisyyteen. Kun koko henkilöstön motivaatio ja innostus yhdistyvät hyvään johtamiseen sekä vaikuttavaan palkitsemiseen, on niillä mitattava vaikutus yrityksen tuloksentekokykyyn.

Vastuullinen palkitseminen

Yritykset voivat parantaa kilpailukykyään palkitsemalla henkilöstöään vaikuttavasti ja oikeudenmukaisesti. Toimivalla palkitsemisella yritys myös erottautuu kilpailijoistaan ja houkuttelee uusia työntekijöitä. Mandatum Life toteuttaa sekä koko henkilöstön että valikoitujen henkilöstöryhmien palkitsemisratkaisuja, ja auttaa yrityksiä myös varautumaan henkilöstöriskeihin. Mandatum Life myös tarjoaa palkitsemisen asiantuntijapalveluita yrityksille palkitsemisen suunnittelusta toteutukseen ja mittaukseen.

Hyvä palkitsemiskokonaisuus tukee strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita sekä motivoi henkilöstöä. Se lähtee työtehtävien luokittelusta, peruspalkan ja liikkuvien palkan osien määrittelystä suhteessa rooleihin ja kilpailijoihin ja suorituksen mittareiden asettamisesta. Se sisältää myös läpinäkyvyyden ja laadukkaan viestinnän henkilöstölle, jossa onnistuminen on ensisijaisen tärkeää, jotta järjestelmä koetaan oikeudenmukaiseksi. Jos palkitsemista ei ole hoidettu hyvin, muodostuu siitä yritykselle vain merkittävä kuluerä. Vaikuttavan palkitsemisjärjestelmän ydin ovat tehokkaat mittarit, jotka ohjaavat tekemään oikeita asioita ja kasvattamaan viivan alle jäävää summaa.

Oikeudenmukainen palkitseminen on myös tärkeää riskienhallintaa. Epäoikeudenmukainen palkkahajonta ja palkkaerot organisaatiossa voivat olla työnantajalle juridinen riski. Mandatum Life tarjoaa yritysten työkaluksi Palkkavaa’an organisaation palkkarakenteen, kilpailukyvyn ja oikeudenmukaisuuden selvittämiseksi.

Eläketurvan täydentäminen yhä tärkeämpää

Mandatum Life lisää suomalaisten tietoisuutta sekä mahdollisuuksia vaikuttaa oman toimeentulon riittävyyteen eläkeajalla. Varhaisempi eläköityminen tai esimerkiksi yrittäjien eläketurva voi jäädä vajaaksi ilman omaehtoista varautumista. Kaikkein kustannustehokkainta säästäminen on työnantajan kautta ryhmäeläkevakuutuksella. Eläketurvan täydentäminen työnantajan kautta takaa paremman tulotason eläkeaikana ja vähentää henkilöstön omaa varautumisen tarvetta. Myös työntekijöiden työkyky ja -hyvinvointi, työssä jaksaminen ja innostaminen vaativat yrityksiltä yhä varhaisempaa suunnittelua.

Työnantajan tulee varautua henkilöstön ikääntymiseen ja eläköitymiseen. Yritys voi miettiä eläkestrategian, jossa luodaan mallit henkilöstön ja johdon työkyvyn ja -halun varmistamiseen. Hyvin rakennetulla mallilla yritys parantaa liiketoimintaansa aikaansaamalla tuottavampia työuria ja toimii vastuullisempana työnantajana.

Henkilöstön taloudellisesta turvasta huolehtiminen työuralla ja sen jälkeen

Mandatum Life tarjoaa yrityksille apua henkilöstönsä terveyteen ja työkykyyn liittyvien riskien hallintaan henkilövakuutuksilla. Terveyteen ja työkykyyn liittyvät riskit ajoittuvat koko työsuhteen elinkaarelle rekrytoinnista eläkkeelle siirtymiseen saakka. Vakuutus turvaa myös vakuutetun perheen toimeentuloa pahimman varalta.

Yhä useampi haluaa täydentää lakisääteistä sosiaaliturvaa

Yhä useampi suomalainen on huolissaan toimeentulostaan taloudellisten vastoinkäymisen kohdatessa. Finanssialan keskusliiton Vakuutustutkimus-sarjan mukaan vuonna 2016 sosiaaliturvan riittävyyteen uskoi vain noin neljännes kyselyyn vastanneista. Tutkimuksen mukaan taloudellisen hyvinvoinnin suurimmiksi uhkiksi koetaan pitkäaikainen sairaus, tapaturmat, työttömyys, lomautus ja vastuu lähiomaisen hoivasta.

Mandatum Lifen riskivakuutukset lisäävät asiakkaiden ja heidän perheidensä taloudellista turvaa vakavan sairauden, työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen varalta. Vakuutus auttaa kattamaan sairastumisesta aiheutuvia tulonmenetyksiä. Joka viides suomalainen sairastuu vakavasti ennen 65 vuoden ikää. Vuonna 2016 Mandatum Life teetti tutkimuksen, jossa selvitettiin, minkälaisina riskinottajina suomalaiset pitävät itseään, mitä riskejä suomalaiset ajattelevat eniten ja mitkä asiat koetaan suurimmiksi riskeiksi oman talouden kannalta. Tutkimukseen vastasi 1 005 suomalaista 15–79-vuotiasta henkilöä. 

Kysyttäessä minkälaisia riskejä vastaaja ajattelee eniten, oman terveyden mainitsi 28 prosenttia vastaajista. Suomalaiset arvioivat oman vakavan sairastumisen myös suurimmaksi riskiksi taloudelleen (28 prosenttia kaikista vastaajista). Seuraavaksi mainittiin puolison vakava sairastuminen, menehtyminen, onnettomuus tai tapaturma (21 prosenttia). Itseen kohdistuvan vakavan onnettomuuden tai tapaturman mainitsi 15 prosenttia vastaajista ja oman tai puolison työttömyyden 13 prosenttia kaikista vastaajista. Mandatum Lifen arvion mukaan suomalaisten riskitietoisuutta omaan talouteen liittyvistä riskeistä tulisi edelleen parantaa.

Lue lisää yritysvastuusta vuosikertomuksestamme

Yrittäjän turvaaminen kehittää yrittäjyyttä

Mandatum Lifen palvelut yrittäjille turvaavat yritystoiminnan jatkuvuutta sekä täydentävät yrittäjän ja hänen perheensä lakisääteistä turvaa.

Vakavan sairauden tai lyhyen työkyvyttömyyden kohdatessa yrittäjä voi joutua huolehtimaan kuntoutumisen lisäksi liiketoimintansa jatkuvuudesta. Vakuutuksen avulla yrittäjä voi keskittyä kuntoutumiseen, kun taas kuolemantapauksessa tai pysyvän työkyvyttömyyden kohdatessa yrittäjä itse, hänen perheensä tai mahdollinen toinen omistaja saa taloudellista helpotusta vaikeaan tilanteeseen.

Yrittäjän täytyy varautua palkansaajaa suunnitelmallisemmin eläkeaikaan sekä terveyteen ja talouteen kohdistuviin vastoinkäymisiin. Yrittäjä maksaa eläkkeensä itse YEL-vakuutuksen kautta. Mandatum Life auttaa yrittäjiä tunnistamaan turvavajeen ja ratkaisemaan sen yrittäjän tarpeet huomioivalla yhdistelmällä YEL-maksua ja vapaaehtoista varautumista. Yrittäjän varautumisen tarvetta lisäävät vuoden 2017 alusta Suomessa voimaan tullut eläkeuudistus sekä yrittäjien riittämätön varautuminen omistajanvaihdostilanteisiin.

Mandatum Lifessa vastuu omasta henkilöstöstä varmistaa menestyvän liiketoiminnan

Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatum Lifen strategisista tavoitteista. Mandatum Life on valittu Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon kahdeksana vuotena peräkkäin. Henkilöstöpolitiikka nojaa ajatukseen, että henkilöstöstä huolehtimalla taataan asiakkaiden tyytyväisyys ja luodaan yhtiölle entistä paremmat menestysedellytykset. Mandatum Lifen vastuu henkilöstöstä tarkoittaa myös työntekijöiden ja heidän perheidensä turvaamista taloudellisten riskien varalta. Mandatum Life investoi myös motivoivaan työympäristöön.

Mandatum Life vaikuttaa työntekijöidensä taloudelliseen hyvinvointiin täydentämällä heidän eläketurvaansa sekä tarjoamalla järkeviä tapoja säästää ja kasvattaa varallisuutta.

  • Ryhmäeläkevakuutuksen edut työntekijälle: eläketurvan täydentäminen takaa paremman tulotason eläkeaikana.
  • Koko henkilöstölle on otettu kattavat vakuutukset työn lisäksi myös vapaa-ajan tapaturmien varalle. Se turvaa henkilökuntaa ja heidän perheitään tapaturmasta aiheutuneen pysyvän haitan tai kuolemantapauksen sattuessa. Lisäksi merkittävällä osalla henkilöstöstä on työkyvyttömyyden turva ja henkivakuutus.
  • Palkkiorahasto mahdollistaa henkilöstölle pitkäaikaiseen säästämiseen ammattimaisen sijoitustoiminnan turvin. Palkkiorahasto on avoin, läpinäkyvä ja reilu ratkaisu, jossa tähdätään pitkän aikavälin hyötyihin. Mandatum Life kannustaa pitkäaikaiseen säästämiseen maksamalla 20 prosenttia enemmän palkkioita bonuksensa rahastoivalle työntekijälle. Henkilöstöstä 88 prosenttia päätti rahastoida palkkionsa vuonna 2016.

Omalla esimerkillä johtaminen: Toimiva yrityskulttuuri pohjaa osallistamiseen, luottamukseen ja hyvään johtamiseen

Mandatum Lifessa yrityskulttuuriin panostaminen on arvovalinta ja liiketoimintaa, sillä Mandatum Life tarjoaa myös asiakkailleen henkilöstön palkitsemisratkaisuja.

Tulevaisuuden tavoitteena on yhä vaikuttavammin hyödyntää henkilöstön osaaminen ja innostaminen liiketoiminnan kehittämisessä. Omalla esimerkillä on Mandatum Lifen henkilöstövastuun visio, jonka mukaan tulevaisuuden organisaatioista parhaiten menestyvät ne, jotka pystyvät täysimittaisesti hyödyntämään henkilöstönsä osaamisen. Matalahierarkkisuus organisaatiossa näkyy Great Place to Work -tuloksissa: jopa 88 prosenttia (90) mandatumlifelaisista sanoo, että johto on helposti lähestyttävissä.

Mandatum Lifella seurataan henkilöstön kokemusta tasa-arvon toteutumisesta. 92 prosenttia (89) henkilöstöstä tuntee, että ihmisiä kohdellaan Mandatum Lifessa tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta.

Lyhyesti

  • Lähes 90 % henkilöstöstä päätti rahastoida palkkionsa vuonna 2016.
  • Jopa 88 prosenttia mandatumlifelaisista sanoo, että johto on helposti lähestyttävissä.
  • Yhtiö on valittu Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon jo kahdeksana vuotena peräkkäin (sija 15. vuonna 2017).

Keskittyminen henkilöstön hyvinvointiin

Mandatum Life kiinnittää erityistä huomiota työkyvyn johtamiseen ja henkilökunnan hyvinvointiin liittyviin etuihin. Tämä pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta: sairauspoissaoloprosentti on vuosia pidetty matalana panostamalla säännönmukaisesti sekä ennaltaehkäisevään työterveyteen sekä työilmapiiriin ja esimiestyöhön.

Mandatum Lifen henkilöstöllä on laaja työterveyshuolto, joka sisältää muun muassa työpsykologin konsultaatiot, säännölliset ergonomiakäynnit työpaikalla, erikoislääkärin palvelut ja naisten/miesten sairauksiin liittyvät tutkimukset. Toimintatapoihin kuuluvat pitkien sairauslomien paluun tuki sekä ennaltaehkäisevä varhaisen tuen malli. Yhteistyö työterveyspalveluiden tuottajan kanssa on tiivistä.

Mandatum Lifessa tuetaan myös monipuolisesti liikuntaharrastuksia sekä erilaisia työnteon muotoja ja arkea helpottavia käytäntöjä tarjoamalla esimerkiksi etätyömahdollisuuksia ja sairaan lapsen hoitoapua maksutta kolmeksi arkipäiväksi.

Lue lisää yritysvastuusta vuosikertomuksestamme

Taloudellinen vastuu: jatkuvuudesta huolehditaan kaikissa markkinatilanteissa

Taloudellinen vastuu Mandatum Lifessa tarkoittaa huolehtimista toiminnan jatkuvuudesta, kannattavuudesta, tuloksentekokyvystä sekä vakavaraisuudesta kaikissa markkinatilanteissa. Toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen luo pohjan asiakkaiden vakuutuksiin liittyvien vastuiden sekä asiakkaiden sijoitusten ja eläkkeiden hoitamiseen vuosikymmenien ajan kestävästi ja vastuullisesti. Riskienhallinta liittyykin siksi oleellisesti Mandatum Lifen taloudelliseen vastuuseen. Riskienhallintaprosessin tärkeimpiä tavoitteita on varmistaa pääoman riittävyys suhteessa liiketoiminnan riskeihin sekä rajoittaa taloudellisen tuloksen heilahtelua pitkällä aikavälillä. Riittävä pääomitus ja toimivat riskienhallintaprosessit varmistavat kyvyn huolehtia asiakkaan eläkkeistä ja korvauksista taloussuhdanteesta riippumatta.

Vuonna 2017 Mandatum Life maksoi eläkettä 66 000 eläkeläiselle yhteensä 402 miljoonaa euroa. Muita korvauksia maksettiin yhteensä noin 50 000 kappaletta. Vastuu osakkeenomistajille näkyy pyrkimyksenä tasaiseen osinkovirtaan.

Mandatum Life on merkittävä yhteiskunnallinen työllistäjä ja veronmaksaja. Yhtiö työllistää yli 500 henkilöä Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life on ollut vuosia Suomen suurimpia veronmaksajia. Vuonna 2016 Mandatum Life oli 18. suurin yhteisöveron maksaja Suomessa.

 

Mandatum Life tukee taloudellisesti myös kolmannen sektorin toimintaa. Mandatum Life aloitti yhteistyön Tukikummit-säätiön kanssa vuonna 2014 syrjäytymisvaarassa olevien nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  Mandatum Life osallistuu lahjoittamalla vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lapsille tapaturmavakuutuksia. Yli 1 600 lasta on tullut lahjoitetun tapaturmavakuutuksen piiriin yhteystyön aikana.

Ympäristövastuu nojaa vastuullisen sijoittamisen edistämiseen

Mandatum Lifen liiketoiminnasta ei synny merkittäviä välittömiä päästöjä ja siksi yhtiö on arvioinut suurimman ympäristövastuuseen vaikuttamisen mahdollisuuden syntyvän vastuullisen sijoittamisen edistämisen kautta. Suurena sijoittajana yhtiöllä on vastuu auttaa vähentämään sijoitusten hiilijalanjälkeä. Lue lisää toimenpiteistä kohdassa Vastuullinen sijoittaminen.

Mandatum Life pyrkii vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksiaan mm. digitaalisia palveluitaan kehittämällä ja vähentämällä paperinkäyttöä asiakasviestinnässä. Mandatum Life käyttää Itämeri-ystävällistä DROPP-vettä tapahtumissaan ja toimitiloissaan. Mandatum Life suosii lähiruokaa lähes sadassa vuosittain järjestämässään sidosryhmätapahtumassa.

Lähetä viesti

Asiakkaanamme asioit helposti ja turvallisesti lähettämällä meille viestin verkkopalvelussamme

Soita

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa

0200 31100
(pvm/mpm) ma-to 8-18, pe 8-17

Jätä soittopyyntö

Lähetä yhteystietosi, niin soitamme sinulle.

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella. Täydennä tietosi niin olemme sinuun yhteydessä. Jos toivot yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla, kerrothan toiveesi Lisätietoa-kentässä. Jos olet jo asiakkaanamme, lähetät meille helposti ja turvallisesti viestin verkkopalvelussamme.

Kirjaudu verkkopalveluun »

*
* Pakollinen kenttä

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeessä käsittelemme muun muassa sijoittamista, työelämän aiheita sekä omaa arkea ja riskeihin varautumista.