Kestävyysriskeihin liittyvät Mandatum Lifen toimintaperiaatteet

Kestävyysriskeihin liittyvät Mandatum Lifen toimintaperiaatteet

Mandatum Life sijoittaa asiakkaidensa varoja vastuullisesti ja kestävyysriskien huomioiminen on keskeinen osa riskienhallintaprosessia. Mandatum Life uskoo, että kestävästi toimivien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden arvopaperit antavat pitkällä aikavälillä sijoituskohteina paremman tuloksen kyseisten toimijoiden suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta. Tämän vuoksi Mandatum Life huomioi kestävyysriskit osana sijoituksia koskevaa päätöksentekoprosessia ja monitoroi sijoituksia jatkuvasti myös kestävyystekijöiden näkökulmasta.

Lisätietoja Mandatum Lifen vastuullista sijoittamista koskevasta lähestymistavasta löytyy vastuullisen sijoittamisen politiikasta. Vastuullisen sijoittamisen politiikka sitoo Mandatum Lifen henkilöstöä, ja sen tavoitteena on ohjata sijoitustoimintaan osallistuvien henkilöiden päivittäistä toimintaa kestävyysriskien ja -tekijöiden huomioimiseksi. Politiikan hyväksyvät Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja Mandatum Omaisuudenhoito Oy:n hallitukset ja sen toteuttamisesta vastaa sijoitustuotteiden johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Mandatum Henkivakuutusyhtiön toimitusjohtaja.

Ilmoitus haitallisista kestävyysvaikutuksista

Mandatum Henkivakuutusyhtiö (LEI-tunnus 743700YZJJL0X6MH2U02) ja Mandatum Life Sijoitupalvelut Oy (LEI-tunnus 743700CTALP9F3ZBBB71) yhdessä jatkossa Mandatum Life, ottavat huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin seuraavasti.

Tämä ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kattaa ajanjakson 10.3.–31.12.2021.

Mandatum Lifen tekemissä sijoituspäätöksissä voidaan tällä hetkellä huomioda sen sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia asetuksessa kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (EU2019/2088, jatkossa SFDR) määriteltyihin kestävyystekijöihin.

Jos Mandatum Lifen tarjoama sijoitustuote ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai tuotteen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, Mandatum Life katsoo, että on sijoittajien edun mukaista noudattaa kyseisen tuotteen sijoitustavoitteita ja –periaatteita, eikä haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin huomioida.

Jos sijoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai tuotteen tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen, varmistamme, että kestävyysriskit ja sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin otetaan vastuullisen sijoittamisen politiikkamme mukaisesti huomioon suhteessa sijoitustavoitteeseen.

Sisäisiin asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteisiimme sisältyvät näiden haitallisten kestävyysvaikutusten osalta erityisesti seuraavat seikat:

Pääasiallisten haitallisten vaikutusten tunnistaminen ja priorisointi

Mandatum Life on sisällyttänyt kestävyysanalyysin sijoitusprosesseihinsa ja seuraa salkkujensa kaikkia sijoituskohteita.

Likvidien sijoitusten osalta seuranta on jatkuvaa. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta sijoituskohteiden kestävyyden arvioinnissa keskitytään sijoituksen tekohetkellä suoritettavaan analyysiin, mutta myös sijoitusten kestävyyttä seurataan säännöllisesti.

Sijoituskohteen riskejä analysoidessaan Mandatum Life ottaa kestävyystekijät huomioon osana kokonaisuutta. Mandatum Life hyödyntää päätöksenteossa sekä negatiivista että positiivista seulontaa ottaen huomioon eri omaisuuslajien erityispiirteet.

Sijoituksia voidaan tehdä myös painottamalla tiettyjä kestävyysteemoja, kuten ilmastonmuutosta ja ilmastoriskiä.

Lisätietoja on Mandatum Lifen vastuullisen sijoittamisen politiikassa, joka on saatavilla täällä.

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset ja niihin liittyvät toimet

  • Mandatum Life ottaa SFDR:n ja sen nojalla kulloinkin annettavan sääntelyn huomioon sijoitusprosesseissaan.
  • Suoriin osake- ja korkosijoituksiin, joiden katsotaan edistävän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai olevan tiedonantoasetuksessa määriteltyjä kestäviä sijoituksia, sovelletaan asianmukaisia rajoituksia ja menettelyjä, kuten tiukempia tietojen antamista koskevia velvollisuuksia.
  • Jos rahastoon sisältyvä sijoituskohde ei enää täytä kriteerejä, joita on päivitetty pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottamiseksi, Mandatum Life myy sijoituksen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa.

Osakkeenomistajavaikuttamispolitiikat

  • Mandatum Life noudattaa äänioikeuksia ja vaikuttamista koskevaa politiikkaansa, jossa esitetään oikeudelliset ja sääntelyyn perustuvat vaatimukset sekä niihin liittyvät toimet, joita Mandatum Life noudattaa täyttääkseen osakkeenomistajavaikuttamista ja äänioikeuksien käyttöä koskevat velvollisuutensa osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin ja muiden asiaa koskevien sääntelyyn perustuvien vaatimusten mukaisesti. Äänioikeuksia ja vaikuttamista koskeva politiikka on saatavilla täällä.

Kansainvälisten standardien ja liiketoimintaan liittyvien käytännesääntöjen noudattaminen 

  • Vuonna 2011 Mandatum Life allekirjoitti YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI), joiden mukaan Mandatum Lifen on sisällytettävä kestävyystekijät sijoitusanalyysiin ja sijoituksia koskeviin päätöksentekoprosesseihin sekä oltava aktiivinen omistaja ja sisällytettävä kestävyystekijät omistajuuskäytäntöihinsä.
  • Vuonna 2015 Mandatum Life liittyi Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) -verkostoon, joka pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti, ohjaamaan pääomaa yrityksiin, joiden päästöt ovat pienempiä, ja kehittämään menetelmiä sijoitusten hiilijalanjäljen pienentämiseen.
  • Vuonna 2016 Mandatum Life liittyi Montréal Pledge -aloitteeseen, jossa yhtiö sitoutuu mittaamaan ja raportoimaan sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain. Sijoitusten hiilijalanjälki ilmoitetaan sekä absoluuttisesti että suhteessa yleiseen markkinaindeksiin, jotta hiilijalanjäljen kehittymistä on helpompi ymmärtää ja verrata sekä toimialan kehitykseen että ajan mittaan.

Edellä esitetyn lisäksi Mandatum ottaa kaikkien rahastojensa osalta huomioon kestävyysriskien haitalliset vaikutukset siltä osin kuin kyseiset riskit ovat olennainen osa muita riskejä, kuten markkinariskiä tai operatiivista riskiä.

Kestävyysriskit ja palkitseminen

Mandatum Lifella on palkitsemispolitiikka, joka on johdonmukainen moitteettoman ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä. Mandatum Life ei kannusta riskinottoon, joka on ristiriidassa hoidettujen sijoitustuotteiden riskiprofiilin kanssa. Mandatum Life katsoo, että kestävyysriskien ja yhtiön oman sijoitustoiminnan haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottaminen on ratkaisevan tärkeää Mandatum Life -konsernin pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Palkitsemisrakenteeseen sisältyy siksi toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottaminen otetaan asianmukaisesti huomioon asianomaisten työntekijöiden palkitsemisessa.