Menestyvässä yrityksessä tiedetään, mitä työntekijöille maksetaan ja miksi

Kaikissa yrityksissä pohditaan työntekijöiden palkkakustannuksia, ja usein henkilöstöä kannustetaan peruspalkan lisäksi myös muilla palkitsemistavoilla. Jos palkkauksen kriteereitä ja palkitsemisen tavoitteita ei ole mietitty tai käytössä on palkkiomallien ja -ratkaisujen epämääräinen kirjo, on järkevää pohtia vaikuttavampaa palkitsemisstrategiaa.

Organisaatiossa ei välttämättä tarvita uusia palkitsemisen tapoja, mutta jokaisessa yrityksessä on tiedettävä, kannustaako nykyinen palkitseminen työntekijöitä ja johtoa tekemään oikeita asioita. Kilpailukykyinen palkitseminen huomioi organisaation kokonaispalkkatason suhteessa kilpailijoihin ja sen, mitä eri tehtävissä maksetaan. Aina ei ole itsestään selvää, mistä kokonaisuudesta palkitseminen muodostuu.

Palkitsemisen suunnittelu lähtee liikkeelle nykytilan kartoittamisesta. Kartoituksella palkitsemisen kokonaisuus jäsentyy yritykselle, jolloin johto pystyy tekemään tärkeitä valintoja palkitsemisstrategian kiteyttämiseksi.

Autamme yritystäsi palkitsemisen kokonaisuuden kartoittamisessa, nykytilanteen selvittämisessä ja palkitsemisstrategian suunnittelussa.

Palkitsemisessa onnistuminen edellyttää kokonaisuuden ymmärtämistä

Jotta palkitseminen ohjaa työntekoa ja tavoitteiden saavuttamista, on yrityksellä oltava hyvä kokonaiskuva käytössä olevista ratkaisuista ja järjestelmistä. Asiantuntijamme auttavat organisaatiotasi selvittämään ja analysoimaan palkitsemisen nykytilanteen ja eri järjestelmien vaikuttavuuden tarpeidenne mukaan. Toteutamme lisäksi lain edellyttämät tasa-arvoselvitykset.

Kokonaisuuden kartoitus

Käytössä olevien palkitsemistapojen muodostama kokonaisuus ja käyttötarkoitukset eivät välttämättä ole henkilöstön tai johdon tiedossa. Osa palkitsemistavoista saattaa olla unohtunut ja toisia pidetään itsestäänselvyyksinä. Kokonaisuus on oltava yrityksellä tiedossa, jotta palkitsemisen vaikuttavuutta voidaan arvioida.

Selvitämme

 • Mistä osista organisaation palkitsemisen kokonaisuus muodostuu?
 • Onko eri palkitsemistavoilla selkeät tavoitteet?
 • Mitä eri palkitsemistapojen ylläpito maksaa?

Saat

 • Palkitsemisen kokonaisuudesta selkeän kuvauksen, joka toimii välineenä palkitsemisstrategian luomisessa ja palkkaviestinnässä.

Palkitsemisen vaikuttavuuden arviointi

Kun palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmillä halutaan saada aikaan haluttuja vaikutuksia, niiden on oltava rakenteeltaan järkeviä ja niitä on sovellettava oikein. Analysoimalla monipuolisesti käytössä olevien järjestelmien vahvuuksia ja kehittämiskohteita, saadaan aikaiseksi vankka pohja kehittämistoimenpiteille.

Selvitämme

 • Saadaanko tulospalkkiojärjestelmään kuuluville kustannuksille vastinetta?
 • Motivoiko palkitseminen?
 • Mitkä ovat järjestelmän kustannukset ja sen aikaansaamat hyödyt?

Saat

 • Kattavan raportin palkitsemisjärjestelmän nykytilasta sekä asiantuntijan suositukset jatkotoimenpiteistä.

Tasa-arvosuunnitelmaa tukeva palkkakartoitus

Tasa-arvolaki edellyttää, että vähintään 30 työntekijää työllistävät työnantajat tekevät vuosittain palkkausta ja muita palvelusuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman ja joka kolmas vuosi palkkakartoituksen naisten ja miesten välisistä mahdollisista palkkaeroista. Tasa-arvosuunnitelmasta ja selvityksestä on myös viestittävä henkilöstölle asianmukaisesti. Toteutamme yrityksellesi lain edellyttämät tasa-arvoselvitykset.

Selvitämme

 • Miten naiset ja miehet sijoittuvat organisaatiossa eri tehtäviin?
 • Millaisia ovat tehtävien luokitukset ja palkat ja onko palkoissa eroja sukupuolten välillä?

Saat

 • Lain vaatiman palkkaselvityksen.
 • Halutessasi apua viestintään henkilöstön kanssa.

Strategia ohjaa toimintaa

Palkitsemisstrategiassa määritellään, mitä eri palkitsemiselementeillä tavoitellaan, mistä halutaan palkita sekä mihin suuntaan palkitsemista pitäisi kehittää. Asiantuntijoidemme avulla johdolle saadaan yhtenäinen näkemys palkitsemisen tavoitteista, kehittämisen painopisteistä sekä toteutustavoista. Teemme myös kehittämisehdotukset, joilla nykytilasta päästään strategian mukaisiin palkitsemis- ja palkkausjärjestelmiin.